Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Bình Sơn - Đồng Nai

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018–2019
MÔN THI: TOÁN (CB) - KHỐI: 12
Thời gian: 90 phút (không k thi gian phát đề)
Đề này gm có 5 trang
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Hàm số
32
yax bx cxd=+++
có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
x
y
1
-
1
O
A.
0, 0, 0, 0.abcd<<<>
B.
0, 0, 0, 0.abcd<><>
C.
0, 0, 0, 0.abcd<>>>
D.
0, 0, 0, 0.abcd<<>>
Câu 2: Hàm số
32
224 45 3 2yxxx đồng biến trên khoảng
A.
.
B.
1
;.
14




C.
1
;
16




1
;.
14




D.
1
;.
16




Câu 3: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
1
2
x
y
x
có phương trình là
A.
1.y
B.
2.x 
C.
1.x
D.
2.y 
Câu 4: Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số
3
3?yx x
A.
4; 2 .
B.
2; 4 .
C.
2; 4 .
D.

2; 4 .
Câu 5: Cho hàm số
5
3
x
m
y
x
(m tham số thực) thỏa mãn

1;2
min 4y . Khi đó giá trị thc của tham số
m thuộc tập hợp nào?
A.
2;0 .
B.
2; 4 .
C.
0; 2 .
D.
4;6 .
Câu 6: Khối đa diện đều loại
4; 3
là khối đa diện nào sau đây ?
A. Khối lập phương. B. Khối mười hai mặt đều .
C. Tứ diện đều . D. Khối bát diện đều .
Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số
2
43yx x trên
0; 2
bằng
A.
3
. B.
7.
C. 2 . D.
10.
Câu 8: Trong các hàm số sau, hàm số nào có 3 điểm cực trị?
A.
42
23yx x
.
B.
32
31yx x x
.
C.
42
23yx x
.
D.
1
2
x
y
x
.
Câu 9: Hàm s
42
yax bx c=++
đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào
sau đây là đúng?
A.
0, 0, 0.abc<<<
B.
0, 0, 0.abc<>>
C.
0, 0, 0.abc<<>
D.
0, 0, 0.abc<><
x
y
O
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
Câu 10: Cho hàm s
()yfx
xác định liên tục, đồ thị của hàm số
'( )yfx
như hình bên. Khi đó hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
3.
B.
2.
C.
0.
D.
1.
Câu 11: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
21
x
y
x
m
đi qua điểm
(2;5)M
khi
A.
2.m 
B.
5.m 
C.
5.m
D.
2.m
Câu 12: Cho hàm số
32
21yx x có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm
(3;10)A
A.
15 35.yx
B.
15 55.yx
C.
31.yx
D.
319.yx
Câu 13: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để hàm số
32
(6 ) 2yx mx mx đồng biến trên
?
A.
12.
B.
11.
C.
13.
D.
10.
Câu 14: Cho một hình đa diện. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt. B. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.
C. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh. D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
Câu 15: Hàm s
32
2(32)2yx x mx đt cc tiu ti
0
2x
. Khi đó giá trị thực của tham số m
thuộc tập hợp nào?
A.
0;2 .
B.
2; 4 .
C.
2;0 .
D.
4;6 .
Câu 16: Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2
2
253
1
xx
y
x
-+
=
-
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 17: Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên dưới
-2 -1 1 2 3
-3
-2
-1
1
2
x
y
A.
1
.
1
x
y
x
-+
=
+
B.
2
.
1
x
y
x
-+
=
-
C.
1
.
1
x
y
x
--
=
-
D.
2
.
1
x
y
x
--
=
-
Câu 18: Cho hàm số
()
yfx=
có bảng biến thiên như sau
Khi đó đồ thị hàm số
()
yfx=
A. có 2 đường tiệm cận đứng là
2x =
4.x =-
B. có 2 đường tiệm cận ngang là 2y = 4.y =-
C. có 2 đường tiệm cận ngang là
2x =
4.x =-
D. có 2 đường tiệm cận đứng là 2y = 4.y =-
Câu 19: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để hàm số
4
mx
y
m
nghịch biến trên khoảng
1; 
A.
4.
B.
5.
C.
6.
D.
3.
x
7-
3-
0
-
+
'y
y
4-
2
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 20: Hàm số
bx c
y
x
a
-
=
-
(
0;a ¹
)
, , abcÎ
có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
x
y
O
A.
0, 0, 0.abcab><-<
B.
0, 0, 0.abcab>>->
C.
0, 0, 0.abcab>>-=
D.
0, 0, 0.abcab>>-<
Câu 21: Cho a, b > 0 thỏa mãn
12
13
33
24
aa,bb
. Khi đó
A.
0a1,0b1.
B.
a1,b1.
C.
0a1,b1.
D. a > 1, 0 < b < 1.
Câu 22: Trong các tiếp tuyến với đồ thm s
32
62yx x x , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất
phương trình là
A.
11 20.yx
B.
11 10.yx
C.
11 10.yx
D.
11 20.yx
Câu 23: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để đồ thị của hàm số
42
23yx mx có ba điểm cực
trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng
2 ?
A.
2m
. B.
3
4.m
C.
3
4.m
D.
5
4.m
Câu 24: Hàm số
21
3
x
y
x
nghịch biến trên khoảng
A.
.
B.

;3 3; . 
C.
;3
3; .
D.
\3.
Câu 25: Phương trình
42
23
x
xm có 4 nghiệm thực phân biệt khi
A.
03.m
B.
23.m
C.
23.m
D.
03.m
Câu 26: Điểm cực đại của hàm số
42
83yx x
A.
0; 3 . B.
0.x
C.
2.x 
D.
0.y
Câu 27: Cho hàm số
yfx
x
lim f x 0

x
lim f x


. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số
yfx
không có tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số
yfx
có một tiệm cận đứng là đường thẳng y 0.
C. Đồ thị hàm số
yfx có một tiệm cận ngang là trục hoành.
D. Đồ thị hàm số
yfx có một tiệm cận đứng là đường thẳng x 0.
Câu 28: Số giao điểm của đồ thị hàm số
32
231yx x với đường thẳng
d
:
1yx
A.
1 .
B.
3
.
C.
2 .
D.
0 .
Câu 29: Giá trị lớn nhất của hàm số
2
1yx bằng
A.
1.
B.
0.
C. 1. D. 2 .
Câu 30: Hàm số
42
200 4 1yxx
nghịch biến trên khoảng
A.
.
B.
1
;.
10




C.
;0 .
D.
1
;
10




1
0; .
10



Câu 31: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số
32
(2 9) 2yx mx m x không có cực trị?
A. 13. B. 12. C. 14. D. 11.

Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Bình Sơn - Đồng Nai. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 278
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm