Đề thi học kì 1 Giải tích 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An

1 Đề kiểm trắc nghiệm chương I - Giải tích 12, học kỳ
I, năm học 2018 - 2019, THPT chuyên Vinh
A
M
S
Câu 1. Cho hàm số y = (x + 2) (x
2
3x + 3) đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. (C) cắt trục hoành tại 2 điểm. B. (C) cắt trục hoành tại 3 điểm.
C. (C) không cắt trục hoành. D. (C) cắt trục hoành tại 1 điểm.
Câu 2. Đường cong trong hình bên đồ thị của hàm số nào dưới đây
A. y =
x + 2
2x + 4
. B. y =
2x 3
x + 2
.
C. y =
x + 1
x 2
. D. y =
x + 3
2x 4
.
O
x
y
1 2
1
2
Câu 3. Cho hàm số y = f (x) đạo hàm f
0
(x) = (x + 1)
2
(x + 2)
3
(2x 3). Tìm số điểm cực
trị của y = f (x).
A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 4. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y =
2x
2
+ 6mx + 4
mx + 2
đi qua điểm A (1; 4).
A. m = 1. B. m =
1
2
. C. m = 1. D. m = 2.
Câu 5. Cho hàm số y = f (x) xác định và liên tục trên khoảng (3, 2), lim
x→−3
+
f (x) = 5,
lim
x2
f (x) = 3 và bảng biến thiên như sau
x
y
0
y
3 1
1 2
+
0
0
+
5
00
22
3
Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số không giá trị nhỏ nhất trên khoảng (3; 2).
B. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 2.
1
C. Giá trị cực đại của hàm số bằng 0.
D. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng (3; 2) bằng 0.
Câu 6. Hàm số y = f (x) đồ thị như hình vẽ bên
Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (2; 1). B. (1; 2). C. (1; 1). D. (2; 1).
x
y
O
12 1 2
1
3
Câu 7. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y =
2x + 1
x + 1
đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞; 1) và (1; +).
B. Hàm số luôn nghịch biến trên R \ {−1}.
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞; 1) và (1; +).
D. Hàm số luôn nghịch biến trên R \ {−1}.
Câu 8. Gọi M , N các điểm cực trị của đồ thị hàm số y =
1
4
x
4
8x
2
+ 3. Độ dài đoạn MN
bằng
A. 10. B. 6. C. 8. D. 4.
Câu 9. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y =
1 x
x + 1
A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 10. Bảng biến thiên trong hình bên
của hàm số nào trong các hàm số sau
A. y =
x 3
x 1
. B. y =
x + 3
x 1
.
C. y =
x 2
x 1
. D. y =
x + 3
x 1
.
x
y
0
y
−∞
1
+
11
−∞
+
11
Câu 11. Trong các hàm số sau đây hàm số nào cực trị
A. y =
x
3
3
x
2
+ 3x 1. B. y =
x.
C. y =
2x + 1
x 2
. D. y = x
4
2x
2
+ 3.
Câu 12. Đồ thị hàm số nào dưới đây tiệm cận ngang?
A. y =
x 3
x + 1
. B. y =
9 x
2
x
. C. y =
x
2
3. D. y =
2x
2
+ 1
x
.
Câu 13. Cho hàm số y = x
3
3x
2
+ 3 đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại
điểm hoành độ x = 1.
2
A. y = x + 2. B. y = 3x + 4. C. y = 3x + 3. D. y = 2x 1.
Câu 14. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y =
3x 1
x 3
trên đoạn [0; 2].
A. 5. B.
1
3
. C.
1
3
. D. 5.
Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x
3
3x + 2 cắt đường
thẳng y = m 1 tại 3 điểm phân biệt.
A. 0 < m < 4. B. 1 < m 5. C. 1 < m < 5. D. 1 m < 5.
Câu 16. Cho hàm số y = f (x) xác định và liên tục trên mỗi nửa khoảng (−∞; 2] và [2; +),
bảng biến thiên như hình v sau
x
y
0
y
−∞
2
2
5
2
+
0
+
++
22
2
7
4
7
4
++
Tập hợp các giá trị của m để phương trình f (x) = m hai nghiệm phân biệt.
A. [22; +). B.
Ç
7
4
; 2
ô
(22; +).
C.
Ç
7
4
; +
å
. D.
Ç
7
4
; 2
å
(22; +).
Câu 17. Trong các mệnh đề sau, y tìm mệnh đề sai.
A. Hàm số y = x
4
+ 2x
2
3 ba điểm cực trị.
B. Hàm số y = x +
1
x + 1
hai cực trị.
C. Hàm số y = x
3
+ x + 2 không cực trị.
D. Hàm số y = 2x
3
+ 3x
2
1 hai điểm cực trị.
Câu 18. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =
x + 9
x
2
+ x
A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.
Câu 19. Tìm tọa độ giao điểm I của đồ thị hàm số y = 4x
3
3x với đường thẳng y = x +2.
A. I (2; 1). B. I (2; 2). C. I (1; 2). D. I (1; 1).
Câu 20. Cho hàm số y = 2x
4
8x
2
bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với trục
hoành?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 21. Gọi M, N giao điểm của đường thẳng y = x + 1 và đường cong y =
2x + 4
x 1
. Khi đó
hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng
A.
5
2
. B.
5
2
. C. 2. D. 1.
3

Đề thi học kì 1 Giải tích 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi học kì 1 Giải tích 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 725
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm