Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Tân Hiệp - Kiên Giang

Trang 1/4
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 25 câu)
(Đề có 5 trang)
Họ tên : ............................................................... Lớp : ...................
Câu 1: Giá tr nh nht ca hàm s
1
1
yx
x
=
+
trên đon
[ ]
1; 3
A.
1
2
B. 3 C.
7
4
D.
Câu 2: Tìm tt c các giá tr thc ca tham s
m
để đồ th của hàm s
42
21y x mx
=−+
ba đim cc tr là ba đnh ca mt tam giác có bán kính đưng tròn ngoi tiếp bng
1
.
A.
15
2
m
−+
=
B.
1
m
=
C.
15
1;
2
mm
−−
= =
D.
15
1;
2
mm
−+
= =
Câu 3: Cho hàm s
()y fx=
có đ th như hình v.
Tìm m đ phương trình
( )
−=0fx m
có 9 nghim
phân bit.
A.
1
m
=
. B.
13m<<
.
C.
01m
<<
. D.
3m =
.
Câu 4: Tiếp tuyến ca đ th hàm s
32
32yx x
=−+
tại đim
( )
1; 2M −−
có phương trình là:
A.
92
yx=
B.
24 2yx=
C.
24 22yx= +
D.
97yx= +
Câu 5: Cho hàm s
2
cos
()
cos 1
xm
y fx
x
+
= =
+
. Tìm tt c giá tr của m đ hàm s
( )
fx
đồng
biến trên khong
0;
2
π



.
A.
9m
B.
3m
C.
3m >
D.
9m <
Câu 6: Hàm s y = f(x) liên tc trên [-1;3] có bng biến thiên:
Giá tr nh nht ca hàm s trên đon [-1;3] là
A. 2 B. 1 C. -2. D. 0
Câu 7: Đồ th hàm s
32
22
x
y
x
+
=
A. Tim cn đng
2x =
. B. Tim cn đng
2x =
.
C. Tim cn ngang y = 1. D. Tim cn ngang
3
2
y =
.
Câu 8: Hàm s
3
3xyx
=
nghch biến trên khong nào dưi đây?
A.
( )
1; 3 .
B.
( )
1; . +∞
C.
( )
;1 .−∞
D.
( )
1;1 .
Câu 9: Tng s tất c các đưng tim cn đng và ngang ca đ th hai hàm s
Mã đề 101
Trang 2/4
2
2
21 3
56
−− + +
=
−+
x xx
y
xx
2
2
34
1
xx
y
x
−−
=
là :
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 10: Cho hàm s y=f(x) xác đnh, liên tc trên R và có bng biến thiên như hình sau.
x
y'
y
−∞
1
0
1
+∞
0
0
0
4
+
+
+∞
5
4
+∞
Khng đnh nào sau đây là khng đnh đúng ?.
A. Hàm số đồng biến trong khoảng
( )
1; +∞
.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(
)
1; 0
.
C. Hàm số đồng biến trong các khoảng
(
)
;1−∞
( )
1; 0
.
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
1; +∞
.
Câu 11: Đưng cong hình bên (H.2) là đ th của mt trong
bn hàm s i đây. Hàm s đó là hàm s o?
A.
32
31yx x=−−
. B.
32
33yx x=−+
.
C.
32
31yx x
=−+ +
. D.
32
32
yx x=++
Câu 12: Đưng cong sau (H.b) là đồ th của hàm
so dưi đây?
A.
42
51yx x=−+
.
B.
42
231
yx x
=−−
.
C.
42
21
yx x=+−
.
D.
42
231yx x=−+
.
Câu 13: S đim cc tiu ca hàm s
42
2x 5yx=−+
A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.
Câu 14: Tng s đim cc tr của 2 hàm s
3
51yx x
=−+
42
1y xx=−− +
là .
A. 2 B. 3 C. 5 D. 1
Câu 15: Đưng cong trong hình vẽ bên đồ th của
một hàm s trong bn hàm s được liệt bn
phương án A, B, C, D ới đây. Hỏi đó hàm s
nào?
A.
22
1
x
y
x
=
. B.
21
1
x
y
x
=
+
.
C.
21
1
x
y
x
+
=
. D.
23
1
x
y
x
+
=
+
.
Câu 16: Cho hàm s
( )
y fx=
có bng biến thiên
như sau:
Gọi
CĐ
y
,
CT
y
là giá tr cực đi
và giá tr cực tiu ca hàm s
đã cho. Tính
CĐ CT
yy+
.
Trang 3/4
A. 1 B. 2
C. 0 D. 3.
Câu 17: Tìm tt c các giá tr của tham s m đ đồ th hàm s
3
2y x mx=−+
cắt trc hoành
tại 3 đim phân bit.
A.
3m >−
B.
3m
<−
C. Kết quả khác D.
3m >
Câu 18: Cho hàm s bc ba:
32
y ax bx cx d= + ++
bng biến thiên như hình sau (H.6) .
Tính tng
T abc=++
.
A.
9
8
. B.
3
8
. C.
7
8
. D.
11
8
.
Câu 19: Hàm s
( )
y fx=
đồ thđưng
cong trong hình v bên.
Hàm
( )
y fx=
đạt cc tiu ti đim nào dưi đây?.
A. x = -2. B. x = 4.
C. x = 2. D. x = 0.
Câu 20: Hàm so trong các hàm s tương ng
c phương án A, B, C, D có đồ th là hình bên?
A.
1
1
x
y
x
=
+
.
B.
42
21
yx x=+−
.
C.
2
1
x
y
x
=
+
.
D.
1
1
x
y
x
+
=
.
Câu 21: Cho hàm số y = x
2
- 2x + 1. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên [-2;3]
A. 9. B. 3. C. không tồn tại. D. 4.
Câu 22: Đưng cong hình bên là đ th của mt trong bn
hàm s i đây. Hàm s đó là hàm s nào ?
A.
42
1yx x=−−
B.
42
2y xx
=−+ +
.
C.
42
2y xx=−−+
.
D.
42
22yx x=−+
.
Câu 23: Cho hàm s
2
3
1
x
y
x
+
=
+
. Mnh đ nào dưi đây đúng?
A. Cực đại của hàm số bằng 2. B. Cực tiểu của hàm số bằng 1.
C. Cực đại của hàm số bằng -3. D. Cực đại của hàm số bằng -6.
Câu 24: Cho hàm s
1
1
x
y
x
+
=
. Khng đnh nào sau đây đúng?
A. Đồ thm s tim cn đng
1x =
.

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Tân Hiệp - Kiên Giang. Chắc chắn nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 552
Sắp xếp theo

Toán lớp 12

Xem thêm