Đề kiểm tra khảo sát Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thánh Tông - Hà Nội lần 1

Mã đề thi 001 - Trang 1/1
S GD & ĐT HÀ NI
TRƯNG THPT LÝ THÁNH TÔNG
....................*...................
ĐỀ KIM TRA KHO SÁT LN 1
MÔN :TOÁN 12
NĂM HC: 2018-2019
(Thi gian làm bài:90 phút)
thi có gm có 4 trang)
H và tên:................................................................ Phòng thi....................
S báo danh
Phn I: T luận (4,0 điểm)
Câu 1(1,0 đim). Vi giá tr nào ca m thì đường thng d: y= 4m - 3 s ct đ th hàm s
24
4
1
xxy
ti 3 đim?
Câu 2(1,0đim). Viết phương trình tiếp tuyến ca đ th hàm s


tại điểm có
hoành độ bng 3.
Câu 3(1,0 đim). Khi nuôi cá thí nghim trong h, mt nhà sinh vt hc thy rng: Nếu trên
mỗi đơn vị din tích ca mt h n con cá thì trung bình mi con cá sau mt v cân nng
P(n)=480-20n (gam). Hi phi th bao nhiêu cá trên một đơn vị din tích ca h để sau mt v
thu hoch đưc nhiu cá nht?
Câu 4(1,0đim). Cho hình chóp S.ABC có SB vuông góc vi mt phẳng đáy, cạnh bên
aSC 3
, đáy ABC là tam giác đều cnh 2a .
1. Tính th tích khi chóp S.ABC theo a.
2. Ly
SCCSBBSAA ',','
sao cho SA’=2A’A, BS = 3B’S, CC’=2C’S. Tính th tích
khối chóp S.A’B’C’.
PhnII: Trc nghim(6,0 điểm)
Câu 1. Hi hàm s
42
23y x x
đồng biến trên các khong nào?
A. B.
( 1;0)
(0;1)
C.
( ; 1)
(0;1)
D.
( 1;0)
(1; )
Câu 2 . Phát biểu nào sau đây về s biến thiên ca hàm s
42
67y x x
đúng ?
A. Hàm s nghch biến trên tng khong
;3
0; 3
.
B. Hàm s có 3 khoảng đơn điệu.
C. Hàm s đồng biến trên R.
D. Hàm s đồng biến trên
;3
.
Câu 3 . Điu kiện nào sau đây đểm s
32
0y ax bx cx d a
có cc đi và cc tiu.
A.
0yx
có nghim. B.
0yx
có duy nht mt nghim.
C.
0yx
vô nghim. D.
0yx
hai nghim phân bit.
MÃ ĐỀ THI :001
Mã đề thi 001 - Trang 2/2
Câu 4. Khẳng định nào sau đây về cc tr ca hàm s
20182
24
xxy
đúng ?
A. Hàm s 1 điểm cc tiu. B. Hàm s không có cc tr.
C. Hàm s 3 cc tr . D. Hàm s có 1 đim cc đi .
Câu 5: Tìm giá tr ln nht ca hàm s
3
13
x
x
y
trên đoạn
2;0
A.
3
1
B.
5
C.
5
D.
3
1
Câu 6. Đưng thng x=2 là tim cn đứng ca đ thm s nào sao đây?
A.
x
x
y
21
1
B.
2
22
x
x
y
C.
x
xx
y
1
22
2
D.
x
x
y
2
32
2
Câu 7: Cho hàm số
y f(x)
xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên :
x

0 1

y’
+
0 +
y
2


- 3
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -3.
D. Hàm số đạt cực đại tại x=0 và đạt cực tiểu tại x= 1.
Câu 8: Đồ th như hình bên là đồ th ca hàm s nào sau đây?
A.
42
2.y x x
B.
42
2 3.y x x
C.
42
2.y x x
D.
42
2 3.y x x
Câu 9: Rút gọn biểu thức
21
2
1
a
a



(a > 0), ta đưc?
A. a B. 2a C. 3a D. 4a
Câu 10: Mi đnh của hình đa diện là đỉnh chung ca ít nht bao nhiêu mt?
A. Hai mt. B. Ba mt. C. Bn mt. D. Năm mặt
Câu 11: Trong các mệnh đề sau mệnh đ nào sai ?
A. Khi t din là khi đa diện li
B. Khi hp là khối đa diện li
C. Lp ghép hai khi hp s được mt khối đa diện li
D. Khối lăng trụ tam giác là khối đa din li
Câu 12 . Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cnh a. Biết
SA ABCD
SA a 3
. Th tích ca khi chóp S.ABCD là:
Mã đề thi 001 - Trang 3/3
A.
a
3
3
B.
a
3
4
C.
a
3
3
3
D.
a
3
3
12
Câu 13: Khối đa điện nào sau đây có công thức tính th tích là
1
.
3
V B h
(B là diện tích đáy ; h
là chiu cao)
A. Khối lăng trụ B. Khi chóp C. Khi lp phương D. Khi hp ch nht
Câu 14: Hàm s
32
y ax bx cx d
đồng biến trên R khi :
A.
2
0, 0
30
a b c
b ac

B.
2
0
0; 3 0
abc
a b ac
C.
2
0, 0
0; 3 0
a b c
a b ac
D.
2
0, 0
0; 3 0
a b c
a b ac
Câu 15: Cho hàm s
23mx m
y
xm

vi m là tham s.Gi S là tp hp tt c các giá tr
nguyên của m đểm s đồng biến trên các khong xác định.Tìm s phn t ca S.
A.5 B.4 C.Vô s D.3
Câu 16. Cho m s
fx
đạo m
23
' 1 2 2 3f x x x x
. Tìm s điểm cc tr ca
hàm s
fx
.
A. 3 B. 0 C. 2 D. 1
Câu 17: Cho hàm s
1
xm
y
x
(m là tham s thc) tho mãn
1;2
1;2
16
min max
3
yy
. Mệnh đề nào
dưới đây đúng ?
A.
0m
B.
4m
C.
02m
D.
24m
Câu 18: Đồ th hàm s
6||5
2018
2
2
xx
x
y
có bao nhiêu tim cn ?
A.0 B.4 C.2 D.3
Câu 19. Cho hàm số
42
y ax bx c
có đồ thị như hình
vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
a 0,b 0,c 0
B.
a 0,b 0,c 0
C.
a 0,b 0,c 0
D.
a 0,b 0,c 0
Câu 20: Cho hàm s
y f x
bng biến thiên như sau
Đồ th ca hàm s
y f x
có bao nhiêu đim cc tr ?
A.
4
B.
2
C.
3
D.
5

Đề kiểm tra khảo sát Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra khảo sát Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thánh Tông - Hà Nội lần 1, nội dung tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 184
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm