Đề kiểm tra bài 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Phước Vĩnh - Bình Dương

1/4 - Mã đề 293
SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG THPT PHƯỚC VĨNH
(Đề thi có 04 trang)
KIỂM TRA BÀI 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN – Khối lớp 12
Thi gian làm bài : 45 phút
(không k thi gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Cho hàm số
3
2
2
23
33
x
yxx
. Toạ độ điểm cực đại củađồ thị hàm số là
A. (-1;2) B. (1;2) C. (1;-2) D.
3;
2
3



Câu 2. Hàm số y = f(x) có đạo hàm
22
'( ) ( 1) (2 1)fx xx x
. Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 0 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 3. Hàm số
32
21
32
xx
yx

đạt giá trị nhỏ nhấttrên [0;2] là:
A.
1
3
B.
13
6
C. -1 D. -4
Câu 4. Đường cong ở hình vẽ là đồ thị của một trong các hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
A.

2
12yx x
B.

2
12yx x
C.

2
12yx x
D.

2
12yx x
Câu 5. nh giá trị cực tiểu
CT
y
của hàm số
42
23yx x .
A. 2
CT
y B. 1
CT
y  C. 3
CT
y D. 1
CT
y
Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số
21mx
y
mx
trên đoạn
23;
5
4
khi m nhận giá trị bằng
A.
5
. B. 1. C.
2
. D. -1
Câu 7. Các khoảng nghịch biến của hàm số
3
12 12yx x
là:
A.
;2
B.

2; 2
C.
;2; 2; 
D.

2; 
.
Mã đề 293
2/4 - Mã đề 293
Câu 8. Hàm số
32
1
(1) (1)1
3
y xmxmx
đồng biến trên tập xác định của nó khi:
A.
21m
B.
12m
C.
21m
D.
21m
Câu 9. Cho hàm số y = f(x) xác định,liên tục trên
và có bảng biến thiên dưới đây:
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại x = 1.
B. Hàm số có 2 điểm cực đại.
C. Hàm số có 3 điểm cực trị.
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (–1; 0).
Câu 10. Kí hiệu
,mM
lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
3
21
x
y
x
trên đoạn
[1;4].
Tính giá trị biểu thức
.dMm
A.
4.d
B.
5.d
C.
2.d
D.
3.d
Câu 11. Hàm số
32
3yx x mx đạtcực tiểu tại x = 2 khi:
A.
0m
B.
0m
C.
0m
D.
0m
Câu 12. Một hàm số
32
,0yfx axbxcxda
có đồ thị như hình dưới đây
Phương trình

2
52 2
f
xm
có bao nhiêu nghiệm?
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
Câu 13. Hàm số
42
241yx x
đồng biến trên những khoảng nào?
A.
(;1)
(0;1)
B.
(1;0)
(1; )
C.
(1;1)\0
D.
(;1)
(1; )
Câu 14. Đồ thị hàm số
32x
y
x1
có đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang là:
A.
x1;y2
B.
x1;y2 
C.
x2;y1
D.
x1;y 2
3/4 - Mã đề 293
Câu 15. Một hàm số
32
,0yax bx cxda
có đồ thị như hình dưới đây
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây?
A.
0, 0ac
B.
0, 0ac
C.
0, 0, 0abc
D.
0, 0ac
Câu 16. Phương trình tiếp tuyến của (C):
x1
y
x1
tại giao điểm với trục hoành là:
A.

1
yx1
2

B.

1
yx1
2

C.

1
yx1
2

D.

1
yx1
2

Câu 17. Một ngọn hải đăng đặt vị trí
A
cách bờ
5km
, trên bờ biển một kho hàng vị trí
C
cách
một khoảng
7km
. Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ
A
đến
M
trên bờ biển với vận tốc
4/km h
rồi
đi bộ từ
M
đến
C
với vận tốc
6/km h
. Xác định độ dài đoạn
B
M để người đó đi từ
A
đến C nhanh nhất.
A.
7
.
2
km
B.
25km.
C.
32 .km
D.
7
.
3
km
Câu 18. Cho hàm số

yfx có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình

2fx m
có bốn nghiệm phân biệt.
A.
12 m
. B.
43m
. C.
43m
. D.
12 m
.

Đề kiểm tra bài 1 Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra bài 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Phước Vĩnh - Bình Dương, nội dung tài liệu gồm 25 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 246
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm