Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm học 2018 - 2019 trường M.V Lômônôxốp - Hà Nội lần 1

TRANG 1/8, MÃ ĐỀ 123
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường THCS và THPT M.V Lômônôxốp
(Đề có 08 trang)
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 - MÔN TOÁN
Năm học 2018 – 2019
Thời gian: 90 phút
Họ và tên học sinh……………………………………..Lớp…………………Số báo danh ….…………
MÃ ĐỀ 123
C©u 1 :
Từ tập
1;2;3;4;5A
thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ hai chữ số khác
nhau?
A.
15
B.
60
C.
20
D.
12
C©u 2 :
Hình lăng trụ tam giác đều có số mặt phẳng đối xứng là:
A.
4
B.
2
C.
3
D.
5
C©u 3 :
Để đồ thị có ba điểm cực trị nhận gốc tọa độ
O
làm trực tâm thì
thì giá trị của tham số
m
bằng:
A.
2
B.
1
C.
1
3
D.
2
C©u 4 :
Tiếp tuyến của đường cong (C):
y x x 1
tại điểm
( ; )M 3 6
có hệ số góc bằng:
A.
11
4
B.
1
4
C.
11
4
D.
4
C©u 5 :
Cho một cấp số cộng có
1 6
3; 27u u
công sai d bằng:
A.
7
d
B.
8
d
C.
5
d
D.
6
C©u 6 :
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Góc giữa
đường thẳng CA’ và mặt phẳng
bằng
góc nào sau đây?
A. B.
C.
D.
C©u 7 :
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ ba ch thước . Thể tích của khối
hộp đó được tính theo công thức nào sau đây?
A.
B.
C. D.
C©u 8 :
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm
3; 1 , 0;3A B
. Tìm tọa độ điểm M thuộc
TRANG 2/8, MÃ ĐỀ 123
Ox sao cho diện tích
MAB
bằng 2.
A.
2;0
1;0
B.
2;0
C.
4;0
2;0
D.
C©u 9 :
Cho các số thực
, ,a b c
sao cho
0, 0,0 1a b c
2 2 2
3.a b c
Tìm giá trị lớn
nhất của biểu thức:
6
2 3 3 .P ab bc ca
a b c
A.
15
B.
6
2
C.
6
3
D.
10
C©u 10 :
Cho hàm s
y f x
xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định
bảng biến thiên như sau:
Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
C©u 11 :
Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi cạnh
2a, góc . Biết tam giác SAB đều và nằm trong
mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách d từ
điểm C đến mặt phẳng .
A.
B.
C.
D.
C©u 12 :
Cho A, B, C ba góc của tam giác ABC. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào
sai?
A.
sin( ) sinB C A
B.
cos( ) cosB C A
C.
tan( ) tanB C A
D.
cot( ) cotB C A
x
y
y'
TRANG 3/8, MÃ ĐỀ 123
C©u 13 :
Đồ thị hàm số
2 3
1
x
y
x
có tiệm cận đứng, tiệm cận ngang là:
A.
Tiệm cận đứng:
2x
; tiệm cận ngang:
1y
B.
Tiệm cận đứng: ; tiệm cận ngang:
2y
C.
Tiệm cận đứng:
1x
; tiệm cận ngang:
3y
D.
Tiệm cận đứng:
1x
; tiệm cận ngang:
2y
C©u 14 :
Nghiệm của phương trình
1
sin
2
x
là:
A.
6
5
6
π
x k
π
π
x k
π
B.
2
3
2
2
3
π
x k
π
π
x k
π
C.
2
6
2
6
π
x k
π
π
x k
π
D.
2
6
5
2
6
π
x k
π
π
x k
π
C©u 15 :
Cho hàm số
x
y
x
2 1
1
đồ thị (C) điểm
( ; )P 2 5
. Khi tìm m để đường thẳng
y x m
cắt (C) tại hai điểm A, B sao cho tam giác PAB đều ta m được 2 gtrị của
m
m
1
m
2
. Khi đó
m m
1 2
bằng:
A.
4
B.
2
C.
4
D.
2
C©u 16 :
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. Hàm số
y x x x
3 2
3 3 9
A.
Luôn đồng biến và không có cực trị.
B.
Luôn nghịch biến và không có cực trị.
C.
Nghịch biến trên khoảng , đồng biến tn khoảng
; . 
1
D.
Đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên khoảng
; . 
1
C©u 17 :
Hàm số
3 2
y ax bx cx d
có đồ thị như hình vẽ
bên. Đáp án nào sau đây là đúng?
A.
0, 0, 0, 0.a b c d
B.
0, 0, 0, 0.a b c d
C.
0, 0, 0, 0.a b c d
D.
0, 0, 0, 0.a b c d
; 1
; 1

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm học 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm học 2018 - 2019 trường M.V Lômônôxốp - Hà Nội lần 1, tài liệu kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh học tốt hơn Toán 12.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 630
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm