Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Gia Bình 1, Bắc Ninh

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT GIA BÌNH SỐ 1
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
BÀI THI MÔN TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Mặt phẳng
()AB C
′′
chia khối lăng trụ
.ABC A B C
′′
thành hai khối đa diện
AABC
′′
thể tích lần lượt là
12
,VV
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
12
1
2
VV=
. B.
12
VV=
. C.
12
2VV=
. D.
12
1
3
VV=
.
Câu 2: Đường cong hình vẽ dưới đây đồ thị của hàm số
ax b
y
cx d
+
=
+
với
,,,abcd
là các số thực .
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
' 0, .yx> ∀∈
B.
' 0, 1.yx> ≠−
C.
' 0, 1.yx
< ≠−
D.
' 0, 2.yx> ∀≠
Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên
?
A.
21
3
x
y
x
=
+
. B.
42
2yx x
=
. C.
3
2 2020=+−
yx x
. D.
2
21yx x=+−
.
Câu 4: Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên như sau
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Điểm cực tiểu của hàm số là 0. B. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là 1 .
C. Điểm cực tiểu của hàm số là 1 . D. Điểm cực đại của hàm số là 3.
Câu 5: Cho khối chóp tam giác đều cạnh đáy bằng
a
cạnh bên tạo với đáy một góc
0
60
. Thể tích
của khối chóp đó bằng
A.
3
3
12
a
. B.
3
3
6
a
. C.
3
3
36
a
. D.
3
3
4
a
.
Câu 6: Cho hàm số
( )
=y fx
có đồ thị như hình vẽ bên.
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng
A.
( )
3; 1−−
.
B.
( )
2;3
.
C.
( )
2; 0
. D.
( )
0; 2
.
Câu 7: Cho lăng trụ đứng
.'' 'ABC A B C
đáy tam giác đều cạnh
a
. Mặt phẳng
''AB C
tạo với mặt
phẳng
ABC
một góc
0
60
. Thể tích khối lăng trụ
.'' 'ABC A B C
bằng
A.
3
3
2
a
B.
3
33
4
a
C.
3
3
8
a
. D.
3
33
8
a
Câu 8: Kết quả
3
1
1
lim
22
x
x
x

bằng:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
A.
0
. B.
1
2
. C.
1
6
. D.
1
2
.
Câu 9: Cho hàm số
có bảng biến thiên như sau:
Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A.
1
. B.
3
. C.
2
. D.
4
.
Câu 10: Cho hàm số
y fx
xác định trên
\0
có bảng biến thiên như hình vẽ.
Số nghiệm của phương trình
() 3 0fx
A.
3
. B.
2
. C.
0
. D.
1
.
Câu 11: Cho hàm số
21
1
x
y
x
+
=
. Mệnh đề đúng là
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
(
)
;1
−∞
( )
1; +∞
.
B. Hàm số nghịch biến trên tập
( ) ( )
;1 1;−∞ +∞
.
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
( )
;1−∞
( )
1; +∞
.
D. Hàm số nghịch biến trên tập
{ }
\1
.
Câu 12: Cho cấp số cộng
( )
n
u
15
5; 13
uu= =
. Công sai của cấp số cộng
( )
n
u
bằng
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
5
.
Câu 13: Cho nh chóp tứ giác
.S ABCD
4 11SA SB SC SD= = = =
, đáy
ABCD
hình vuông
cạnh 8. Thể tích
V
của khối chóp
.S ABC
A.
.
32
S ABC
V =
. B.
.
64
S ABC
V =
. C.
.
128
S ABC
V
=
. D.
.
256
S ABC
V
=
.
Câu 14: Cho m
()y fx
liên tục trên đoạn
-2; 5



đồ thị như
hình vẽ bên. Gọi
M
m
lần lượt giá trị lớn nhất giá trị nhỏ
nhất của hàm số đã cho trên đoạn



2; 5
. Giá trị của
Mm
bằng
A.
9
. B.
5
.
C.
10
. D.
10
.
Câu 15: Cho hàm số
1
xm
y
x
+
=
+
(
m
tham số thực) thoả mãn
[ ]
[ ]
1;2
1;2
9
min max
2
yy+=
. Mệnh đề nào dưới
đây đúng?
A.
02m<≤
. B.
0m
. C.
4m >
. D.
24m<≤
.
Câu 16: Cho khối lăng trụ
.ABC A B C
′′
, mặt phẳng
()AB C
′′
chia khối lăng trụ
.ABC A B C
′′
thành
A. một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.
B. hai khối chóp tứ giác.
C. hai khối chóp tam giác.
D. một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.
Câu 17: Cho đa giác đều có 10 cạnh. Số tam giác có 3 đỉnh là ba đỉnh của đa giác đều đã cho là
A.
120
. B.
240
. C.
720
. D.
35
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 18: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh bằng
1
. Cạnh bên
SA
vuông góc với
mặt phẳng
( )
ABCD
5=SC
. Thể tích
V
của khối chóp
.S ABCD
A.
3
3
=
V
. B.
3
6
=V
. C.
3=V
. D.
15
3
=
V
.
Câu 19: Cho hàm s
()y fx
=
đạo hàm
345
( ) ( 1)( 2) ( 3) ( 5)
fx x x x x x
= + + ∀∈
;
. Hỏi hàm số
()y fx=
có mấy điểm cực trị?
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 20: bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số
m
không vượt quá 2020 để hàm số
42
( 5) 3 1yxmxm=−+ +
có ba điểm cực trị
A. 2017. B. 2019. C. 2016. D. 2015.
Câu 21: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
A.
42
32yx x=−+
. B.
32
32yx x
=−+
. C.
32
32yxx=−+ +
. D.
32
32yx x=++
.
Câu 22: Kim tự tháp -ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng
2500
năm trước Công nguyên. Kim tự
tháp này có hình dạng là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao
147
m, cạnh đáy dài
230
m. Thể tích
V
của khối chóp đó là
A.
2592100
=V
m
3
B.
7776300=V
m
3
C.
2592300=
V
m
3
D.
3888150=V
m
3
Câu 23: Cho hàm số
y fx
liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số không có GTLN và không có GTNN.
B. Hàm số có GTLN bằng
2
và GTNN bằng
3.
C. Hàm số có GTLN bằng
2
và GTNN bằng
2.
D. Hàm số có GTLN bằng
2
và không có GTNN.
Câu 24: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
32
1
x
y
x
=
+
A.
1x =
. B.
3y =
. C.
2y =
. D.
2x =
.
Câu 25: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau
Hàm số đạt cực tiểu tại điểm
A.
1x =
B.
5x =
C.
0x =
D.
2x =
Câu 26: Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a bằng
A.
3
2
3
a
. B.
3
3
6
a
. C.
3
3
2
a
. D.
3
3
4
a
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Gia Bình 1, Bắc Ninh

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Gia Bình 1, Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Gia Bình 1, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Gia Bình 1, Bắc Ninh, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 372
Sắp xếp theo
    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm