Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm 2021 - 2022

đ 101 Trang 1/6
S GD – ĐT BẮC NINH
TRƯNG THPT THUN THÀNH S 1
ĐỀ KHO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HC
NĂM HỌC 2021 -2022
MÔN: Toán 12
Thi gian làm i: 90 phút
(50 câu trc nghim)
H, tên thí sinh:.............................................................
SBD:..................................Lp.....................................
Câu 1. Cho dãy s
n
u được xác định bằng số hạng tổng quát
2 1
3 1
n
n
u
n
. Khẳng định nào sau đây
đúng?
A. Dãy
n
u là dãy s tăng và không bị chặn.
B. Dãy
n
u dãy s giảm và không bị chặn.
C. Dãy
n
u là dãy s giảm và bị chặn.
D. Dãy
n
u
là dãy s tăng và bị chặn.
Câu 2. Hàm s dạng tối đa bao nhiêu điểm cực trị?
A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.
Câu 3. Cho hình chóp .S ABCD đáy ABCD là nh vuông tâm O, cạnh 2a. Đường thẳng SO
vuông góc với mặt phẳng đáy
ABCD
1
.
2
SO AB
Góc giữa hai mặt phẳng
SAD
ABCD
bằng?
A. 90 . B. 30 . C. 45. D. 60.
Câu 4. Biết
1 1 1
lim ...
1.4 2.5 3
a
n n b
với
a
b
là phân s tối giản
0b
, khi đó a b bằng ?
A. 29. B. 81. C. 8. D. 161.
Câu 5. Trong các dãy số cho bởi công thức truy hồi sau, dãy s nào là cấp số nhân?
A.
1
1
3
2, 1
n n
u
u u n
B.
1
2
1
1
, 1
n n
u
u u n
C.
1
1
1
4 n 2, 1
n n
u
u u n
D.
1
1
4
3 , 1
n n
u
u u n
Câu 6. Họ nghiệm của phương trình 2cos 3x :
A.
x k2 (k )
2
B.
x k2 (k )
3
C.
x k (k )
3
D.
x k2 (k )
6
Câu 7. Cho hàm s 3 2 2y x x . Khẳng định nào sau đây là khẳng đúng?
A. m s nghch biến trên khong
( ;1)
và đồng biến trên khong
(1;2)
.
B. m s đồng biến trên khong ( ;1) và nghch biến trên khong (1;2).
C. m s nghch biến trên khong ( ; 2)
đồng biến trên khong ( 2;2).
D. m s đồng biến trên khong
( ; 2)
và nghch biến trên khong
( 2;2).
Câu 8. Trong mt phng
Oxy
cho điểm
2;1M . nh của điểm
M
qua phép quay tâm
O
góc quay
90 là:
3 2
0
y ax bx cx d a
Mã đề: 101
đ 101 Trang 2/6
A.
1;2 .M
B.
2; 1 .M
C.
1; 2 .M
D.
1; 2 .M
Câu 9. Có bao nhiêu giá trị của tham số a để hàm s
2
2
khi 2
2 2
1 khi 2
a x
x
f x
x
a x x
liên tc tại 2?x
A. 1. B. 2 . C. 3. D. 0.
Câu 10. Cho hai hình bình hành
ABCD
ABEF
không cùng nằm trong mt mặt phẳng. Gọi
1
O
,
2
O
lần lượt là tâm ca ABCD, ABEF . M là trung điểm của CD. Chọn khẳng định sai trong các khẳng
định sau:
A.
2
MO
cắt
BEC . B.
1 2
OO
song song với
BEC .
C.
1 2
OO
song song với
EFM
. D.
1 2
OO
song song với
AFD
.
Câu 11. Cho hàm s
f x
xác định, liên tục đạo hàm trên khoảng
;a b
. Mệnh đề nào sau đây
là sai?
A. Nếu
f x
đồng biến trên
;a b
thì hàm số không cc trị trên
;a b
.
B. Nếu
f x đạt cực trị tại điểm
0
;x a b thì tiếp tuyến (Nếu có) của đồ thị hàm số tại điểm
0 0
;M x f x song song hoặc trùng với trục hoành.
C. Nếu
f x
đạt cực đại tại
0
;x a b
thì
f x
đng biến trên
0
;a x
và nghịch biến trên
0
;x b .
D. Nếu
f x
nghch biến trên
;a b
thì hàm số không có cực trị trên
;a b
.
Câu 12. Giá trị của
2
1
5
lim
5
x
x
x

bằng?
A. 1. B.
3
.
2
C.
3
.
2
D. 3.
Câu 13. Bng biến thiên sau đây là của hàm s nào?
A.
x
x
y
1
2
B.
1
12
x
x
y
C.
1
12
x
x
y
D.
12
1
x
x
y
Câu 14. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.
lim
x
x


. B.
lim
1
x
x
x
. C.
2
1
lim 0
x
x

. D.
1
lim 0
x
x

.
Câu 15. Cho hàm s
2 2
sin cosf x x x x . Khi đó
'f x bằng:
A. 1 2sin2x . B. 1 sin2x . C. 1 sin .cosx x  . D. 1 2sin 2x .
Câu 16. Cho dãy số có các shạng đầu
1 2 3 4 5
; ; ; ; ;...
2 3 4 5 6
. Shạng tổng quát của dãy s này là?
A. B. C. D.
Câu 17. Cho hình lập phương
1 1 1 1
.ABCD ABC D
(hình vẽ bên dưới).
2
u = .
1
n
n
1
u = .
n
n
n
u = .
1
n
n
n
1
u = .
n
n
n
đ 101 Trang 3/6
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
1 1
AC AA AD
. B.
1
AC AB AD
.
C.
1 1
AC AA AB AC
. D.
1 1
AC AA AD AB
.
Câu 18. Cho hình t din ABCD. Tng s đnh và s cnh ca hình t din bng:
A. 12. B. 8. C. 10. D. 6.
Câu 19. Cho pp th T vi không gian mu
,A B
là hai biến c liên quan đến T . Mệnh đ nào
sau đây sai?
A. Nếu
,A B
xung khc thì
,A B
đối nhau.
B. Nếu
,A B
xung khc thì
P A B P A P B .
C. Nếu
,A B
đối nhau thì
,A B
xung khc
D. Nếu
,A B
độc lp thì
. .P A B P A P B .
Câu 20. Hàm s nào sau đây luôn nghịch biến trên tng khoảng xác đnh ca nó?
A. . B. . C. . D. .
Câu 21. Snguyên dương n thỏa mãn
1 2
3 36
n n
A A n có bao nhiêu ước số nguyênơng?
A.
2
. B.
7
. C.
4
. D.
3
.
Câu 22. S giá tr nguyên ca m để phương trình sin 2cos 2m x x m có nghim là:
A. 7. B. 4. C. 6. D. 5.
Câu 23. Cho hình chóp .S ABCD đáy ABCD hình vuông và SA vuông góc đáy. Mệnh đnào
sau đây sai?
A.
CD SAD
. B.
BC SAB
. C.
AC SBD
. D.
BD SAC
.
Câu 24. Hàm so sau đây hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu ?
A. B. C. D.
Câu 25. Hàm s đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. B. C.
.
D.
Câu 26. Cho hàm s có đ th như hình v bên. Hàm s đã cho đồng biến trên khong nào
ới đây?
3 2
5 7
x
y
x
1
3
x
y
x
8
3
x
y
x
3 1
1
x
y
x
4 2
y x x 2
4 2
y x x 2
4 2
y x x 2
4 2
y x x 2
3 2
3 5
y x x
(0;2)
( ,0)

(2; )

( ;2)

(0; )

y f x
O
x
y
1
2
1
1

Đề KSCL Toán 12 có đáp án

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm 2021 - 2022 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề KSCL đầu năm Toán 12 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em thử sức giải đề, làm quen với nhiều dạng đề thi Toán khác nhau.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm 2021 - 2022 nằm trong chuyên mục Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 trên VnDoc. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi khác nhau với đầy đủ các môn được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm 2021 - 2022. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 229
Sắp xếp theo
    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm