Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường Yên Phong 2, Bắc Ninh

1/5 - Mã đề 101
S GD&ĐT BC NINH
TRƯỜNG THPT YÊN PHONG S 2
(Đề thi có 05 trang, 50 câu hi trc nghim)
ĐỀ KHO SÁT CHT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HC 2020 - 2021
MÔN TOÁN 12
Thi gian làm bài : 90 phút
Ngày thi: 09-10-2020
H và tên hc sinh :..................................................... S báo danh : ...................
Câu 1. Tính gii hn
3 1
lim .
14
n
n
+
A.
0.
B.
.
C.
3.
D.
1
.
3
Câu 2.
Tìm tung
độ
giao
đ
i
m c
a
đồ
th
hàm s
2 1
3
x
y
x
=
+
v
i tr
c tung.
A.
1
.
3
B.
0.
C.
1
.
2
D.
3.
Câu 3. Đườ
ng th
ng có ph
ươ
ng trình nào sau
đ
ây là ti
m c
n ngang c
a
đồ
th
hàm s
2 3
?
1
x
y
x
=
+
A.
3.
x
= −
B.
1.
x
= −
C.
2.
y
=
D.
3.
y
= −
Câu 4. Cho hình lăng tr
. ' ' '.
ABC A B C
Xét v trí tương đối ca hai đường thng
,
AB
' '.
B C
A. Song song. B. Trùng nhau. C. Ct nhau. D. Chéo nhau.
Câu 5. Trong không gian, khng định nào sau đây đúng?
A. Hai mt phng phân bit cùng vuông góc vi mt phng th ba thì song song vi nhau.
B. Hai đường thng phân bit cùng vuông góc vi đường thng th ba thì song song vi nhau.
C. Hai đường thng phân bit cùng vuông góc vi mt mt phng thì song song vi nhau.
D. Hai mt phng phân bit cùng vuông góc vi mt đường thng thì vuông góc vi nhau.
Câu 6. Phương trình nào sau đây vô nghim?
A.
cot 2.
x = − B.
sin 0,5.
x
= −
C.
tan 12.
x
=
D.
cos 5.
x =
Câu 7. Mt hình t din có bao nhiêu đỉnh?
A.
7.
B.
5.
C.
4.
D.
6.
Câu 8. Hàm s nào sau đây có tp xác định là
?
A.
2 4
.
y x x
= B.
tan .
y x
=
C.
.
y x
= D.
1
.
2 1
x
y
x
+
=
Câu 9. Phép tnh tiến theo
(2; 1)
v
=
biến đim
(5;0)
M thành đim
'.
M
Tìm ta độ đim
'.
M
A.
'(5; 1).
M
B.
'( 3; 1).
M
C.
'( 1;2).
M
D.
'(7; 1).
M
Câu 10. Gi giá tr ln nht và nh nht ca hàm s
3 2
y x x
= −
trên đon
[
]
1;2
, .
M m
Tính
. .
M m
A.
1.
B.
0.
C.
12.
D.
1.
Câu 11. Hình v sau là đồ th ca hàm s nào trong bn hàm s cho các đáp án A, B, C, D?
đề 101
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
2/5 - Mã đề 101
A.
.
y x
=
B.
3 2
3 1.
y x x
= − + +
C.
3 2
3 1.
y x x
= +
D.
2
3 1.
y x x
= +
Câu 12. Viết phương trình tiếp tuyến ca đồ hàm
s
3 2
1
y x x
= − +
ti đim có tung độ bng
1.
A.
5 6.
y x
= − +
B.
5 4.
y x
= −
C.
1.
y x
= − +
D.
.
y x
= −
Câu 13.
Tìm giá tr
l
n nh
t c
a hàm s
1 2
y x
=
trên
đon
[
]
4;0 .
A.
3.
B.
1.
C.
0.
D.
4.
Câu 14. Cho hàm s
5 1
.
2
x
y
x
=
+
Kh
ng
đị
nh nào sau
đ
ây
đ
úng?
A.
Hàm s
đồ
ng bi
ế
n trên
( ; 2) ( 2; ).
−∞ +∞
B.
Hàm s
đồ
ng bi
ế
n trên m
i kho
ng
( ; 2), ( 2; ).
−∞ +∞
C.
Hàm s
đồ
ng bi
ế
n trên t
p xác
đị
nh.
D.
Hàm s
đồ
ng bi
ế
n trên
{
}
\ 2 .
Câu 15.
Hàm s
2 4
1
2
y x x
= ngh
ch bi
ế
n trên kho
ng nào sau
đ
ây?
A.
( 1;1).
B.
(0; ).
+∞
C.
(1; ).
+∞
D.
( ; 1).
−∞
Câu 16.
Cho c
p s
c
ng
(
)
n
u
1 2
2, 1.
u u
= − =
Tìm công sai
.
d
A.
3.
B.
0.
C.
1.
D.
2.
Câu 17. Đ
i
m nào sau
đ
ây thu
c
đồ
th
hàm s
2 1 ?
y x
=
A.
(1;1).
M
B.
(1; 1).
N
C.
( 1;1).
Q
D.
( 1; 1).
P
Câu 18.
Cho hàm s
4 2
1
1.
2
y x x
=
Kh
ng
đị
nh nào sau
đ
ây
đ
úng?
A.
Hàm s
có c
c
đạ
i b
ng 0.
B.
Hàm s
đ
i
m c
c
đạ
i b
ng
1.
C.
Hàm s
có c
c ti
u b
ng
1.
D.
Hàm s
đ
i
m c
c ti
u b
ng 1.
Câu 19.
Hàm s
nào sau
đ
ây là hàm
đ
a th
c b
c ba ?
A.
2
3.
y x x
= − + +
B.
2 3
.
y x x x
= +
C.
3 2 4
.
y x x x
= +
D.
2 1.
y x
= +
Câu 20.
Có bao nhiêu m
t ph
ng cách
đề
u t
t c
các
đỉ
nh c
a m
t hình l
ă
ng tr
tam giác ?
A.
Vô s
.
B.
3
C.
1.
D.
4.
Câu 21.
M
t hình chóp có 2021 m
t thì có bao nhiêu c
nh?
A.
2020.
B.
4042.
C.
4040.
D.
2022.
Câu 22.
Trong không gian, kh
ng
đị
nh nào sau
đ
ây
sai
?
A.
Cho tr
ướ
c b
n
đ
i
m phân bi
t, luôn có duy nh
t m
t m
t ph
ng ch
a c
b
n
đ
i
m
đ
ó.
B.
Cho tr
ướ
c hai
đ
i
m phân bi
t, luôn có duy nh
t m
t
đườ
ng th
ng
đ
i qua hai
đ
i
m
đ
ó.
C.
Cho tr
ướ
c
hai
đườ
ng th
ng c
t nhau, luôn có duy nh
t m
t m
t ph
ng ch
a c
hai
đườ
ng th
ng
đ
ó.
D.
Cho tr
ướ
c hai
đườ
ng th
ng song song, luôn có duy nh
t m
t m
t ph
ng ch
a c
hai
đườ
ng th
ng
đ
ó.
Câu 23.
Tìm t
p xác
đị
nh c
a hàm s
2021
.
y
x
=
A.
.
B.
\{2021}.
C.
(0; ).
+∞
D.
{
}
\ 0 .
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
3/5 - Mã đề 101
Câu 24. Tìm giá tr
nh nht ca hàm s
4 2
2 1
y x x
=
trên đon
[
]
0;3 .
A. 0. B.
1.
C.
1.
D.
2.
Câu 25. Tìm
m
để hàm s
3 2 2
1 1
(2 1) ( 1)
3 2
y x m x m x m
= + + +
đạ
t c
c
đạ
i t
i
đ
i
m
2.
x
= −
A.
1.
m
=
B.
1.
m
= −
C.
2.
m
= −
D.
5
.
2
m
=
Câu 26.
Cho hình l
p ph
ươ
ng
. ' ' ' '
ABCD A B C D
có c
nh b
ng 1. Tính
độ
dài
đườ
ng chéo
'.
AC
A.
3
.
B.
2.
C.
2.
D.
3.
Câu 27.
Cho hàm s
2
4
khi 2
( ) .
2
khi 2
x
x
f x
x
a x
=
=
Tìm
a
để
( )
f x
liên tc trên
.
A.
2.
a
=
B.
4.
a
= −
C.
2.
a
= −
D.
4.
a
=
Câu 28. Cho hàm s
( )
y f x
=
xác định trên
.
Gi s
3
( ) (3)
lim 20.
3
x
f x f
x
=
Tính
'(3).
f
A.
3.
B.
20.
C.
0.
D.
20.
Câu 29. Cho hình chóp
.
S ABCD
tt c c cnh bng nhau. Tính góc gia đường thng
SA
mt
phng
( ).
ABCD
A.
.
6
π
B.
arctan 2.
C.
.
3
π
D.
.
4
π
Câu 30. Cho hàm s ( )
1
x m
f x
x
+
=
tha mãn
[ ]
[ ]
2;0
2;0
max ( ) min ( ) 2.
x
x
f x f x
∈ −
∈ −
+ =
Khng định nào sau đây đúng?
A.
3
;0 .
2
m
B.
( 2; 1).
m
C.
(0;8).
m
D.
( 1;5).
m
Câu 31.
Cho hình chóp
.
S ABC
1, 2, 3
SA SB SC
= = =
và
đ
ôi m
t vuông góc. Tính kho
ng cách t
đ
i
m
S
đế
n m
t ph
ng
( ).
ABC
A.
6
.
11
B.
6
.
7
C.
1
.
6
D.
6.
Câu 32.
Xét các kh
ng
đị
nh sau
đ
ây.
(1) Hình t
di
n
đề
u
( )
H
là m
t hình
đ
a di
n
đề
u.
(2) Hình t
di
n
đề
u
( )
H
là m
t hình chóp tam giác
đề
u.
(3) Hình chóp tam giác
đề
u
( )
H
là m
t hình t
di
n
đề
u.
(4) Hình l
ă
ng tr
đề
u
( )
H
là m
t hình
đ
a di
n
đề
u.
S
kh
ng
đị
nh sai là
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
0.
Câu 33.
Xét các kh
ng
đị
nh sau
đ
ây.
(1) Chi
u cao c
a m
t hình chóp luôn b
ng
độ
dài c
a c
nh bên nh
nh
t c
a hình chóp
đ
ó.
(2) Chi
u cao c
a m
t hình chóp luôn b
ng
độ
dài c
a c
nh bên l
n nh
t c
a hình chóp
đ
ó.
(3) Chi
u cao c
a m
t hình l
ă
ng tr
b
ng kho
ng cách gi
a hai m
t ph
ng song song l
n l
ượ
t ch
a hai
đ
áy
c
a hình l
ă
ng tr
đ
ó.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán năm 2021 trường Yên Phong 2, Bắc Ninh

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường Yên Phong 2, Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường Yên Phong 2, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường Yên Phong 2, Bắc Ninh, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 72
Sắp xếp theo
    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm