Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh

Trang 1/7 - Mã đề thi 132
SỞ GD - ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC
NĂM HỌC 2020 - 2021
n: Toán 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trc nghiệm)
đề thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
H, tên thí sinh:..................................................................... SBD……………..
Câu 1: Giá tr ca
2
1
lim 3 2 1
x
x x
bng:
A.
. B.
3
. C.
. D.
1
.
Câu 2: Tìm s hng không cha
x
trong khai trin ca
4
1
n
x x
x
, vi
x
, nếu biết rng
2 1
44
n n
C C
.
A.
525
B.
485
C.
165
D.
238
Câu 3: Cho t din
.
ABCD
Gi
,
M N
lần lượt trung điểm các cnh
AB
,
AC
E
điểm trên cnh
CD
vi
3 .
ED EC
Thiết din to bi mt phng
MNE
và t din
ABCD
là.
A. Tam giác
.
MNE
B. T giác
MNEF
vi
F
là điểm bt kì trên cnh
.
BD
C. Hình bình hành
MNEF
vi
F
điểm trên cnh
BD
EF
//
.
BC
D. Hình thang
MNEF
vi
F
là điểm trên cnh
BD
EF
//
.
BC
Câu 4: bao nhiêu s t nhiên có 3 ch s đôi một khác nhau lp t các ch s 1, 2, 3, 4, 5?
A.
900.
B.
60.
C.
125.
D.
20.
Câu 5: Khi ct hình chóp t giác S.ABCD bi mt mt phng, thiết din không th là hình nào?
A. T giác. B. Tam giác. C. Lc giác. D. Ngũ giác.
Câu 6: Tìm giá trị lớn nhất
M
của hàm s
3 2
2 3 12 2
y x x x
trên đoạn
1;2
.
A.
10
M
. B.
M
. C.
11
M
. D.
15
M
.
Câu 7: Cho hình lăng tr đu
.
ABC A B C
cạnh đáy bằng
2
a
, cnh bên bng
a
. nh góc gia hai
mt phng
AB C
A B C
.
A.
3
arccos
4
. B.
3
arcsin
4
. C.
3
. D.
6
.
Câu 8: Cho cp s cng tng
n
s hạng đầu
2
4 3
n
S n n
,
*
n
thì s hng th 10 ca cp s
cng
A.
10
79.
u B.
10
71.
u C.
10
95.
u D.
10
87.
u
Câu 9: Giá tr gii hn
2 2
4 1
lim
2 3
x
x x x
x

bng:
A.
. B.
1
2
. C.
1
2
. D.
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/7 - Mã đề thi 132
Câu 10: Cho ba s
,
a
,
b
c
theo th t đó vừa lp thành cp s cng, va lp thành cp s nhân khi
ch khi
A.
;
a q
2
;
b q
3
c q
vi
0
q
cho trước. B.
1;
a
2;
b
3
c
.
C.
;
a d
2 ;
b d
3
c d
vi
0
d
cho trước. D.
a b c
.
Câu 11: Đường thẳng đi qua hai điểm cc tr ca đ th hàm s
3 2
3 1
y x x
có phương trình là
A.
2 1
y x
. B.
2 2
y x
. C.
1 1
2 2
y x
. D.
1
1
2
y x
.
Câu 12: Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt?
A.
10
. B.
11
. C.
20
. D.
12
.
Câu 13: Cho lăng trụ
. ' ' '
ABC A B C
,
I J
th t là tâm các hình bìnhnh
' ', ' '.
ABB A ACC A
Khi đó
A.
//( ' ).
IJ A BC
B.
//( ' ').
IJ AB C
C.
// ' '.
IJ B C
D.
//( ' ).
AI A JB
Câu 14: Hàm s
sin
y x
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
5 11
; .
6 6
B.
7
; .
6 3
C.
2
; .
6 3
D.
; .
3 4

Câu 15: Cho hình chóp
.
S ABCD
SA
vuông góc vi mặt đáy,
ABCD
hình vuông cnh
2
a
,
2
SA a
. Gi
M
là trung điểm cnh
SC
,
là mt phẳng đi qua
A
,
M
và song song với đường thng
BD
. Tính din tích thiết din ca hình chóp b ct bi mt phng
.
A.
2
4
3
a
. B.
2
2 2
3
a
. C.
2
2
a
. D.
2
4 2
3
a
.
Câu 16: Cho hình tam giác đu .
S ABC
cạnh đáy bng
a
cnh bên bng
b
a b
. Phát biu nào
ới đây sai?
A. Góc gia các cnh bên và mặt đáy bng nhau.
B.
SA
vuông góc vi
BC
.
C. Đon thng
MN
là đường vuông góc chung ca
AB
và
SC
(
M
N
lần lượt là trung điểm ca
AB
SC
).
D. Hình chiếu vuông c ca
S
lên trên mt phng
ABC
là trng tâm tam giác
ABC
.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Hai mt phng phân bit cùng vuông góc vi mt đường thng thì song song.
B. Một đường thng và mt mt phng (không chứa đường thng đã cho) cùng vuông góc vi mt
đưng thng thì song song vi nhau.
C. Hai đường thng phân bitng vuông góc vi một đường thng th ba thì song song.
D. Hai đường thng phân bitng vuông góc vi mt mt phng thì song song.
Câu 18: Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như hình v bên.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/7 - Mã đề thi 132
m s
y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
4;0
. B.
2;3
. C.
0;

. D.
2;
.
Câu 19: bao nhiêu giá tr nguyên của tham số
m
để đồ thị của hàm
s
3 2 2 2
2 3
y x m x m m x m
cắt trục hoành ti ba điểm phân biệt?
A.
1
B.
3
C.
D.
2
Câu 20: Cho hình chóp
.
S ABC
có các mt
ABC
SBC
các tam giác đều nm trong hai mt
phng vuông góc vi nhau. S đo ca góc giữa đường thng
SA
ABC
bng
A.
45
. B.
75
. C.
60
. D.
30
.
Câu 21: Cho hình chóp
.
S ABCD
SA ABCD
đáy
ABCD
là nh vuông. T
A
k
AM SB
.
Khng định nào sau đây đúng?
A.
SB MAC
. B.
AM SAD
. C.
AM SBC
. D.
AM SBD
.
Câu 22: Cho hình lăng trụ đều
.
ABC A B C
cạnh đáy bng
1
, cnh bên bng
. Gi
1
C
là trung đim
ca
CC
. Tínhsin ca góc gia hai đường thng
1
BC
A B
.
A.
2
4
. B.
2
3
. C.
2
6
. D.
2
8
.
Câu 23: bao nhiêu giá tr nguyên dương của tham số
m
để hàm s
4 2
y x mx
đồng biến trên
khoảng
2;
?
A.
4
. B.
8
. C.
9
. D.
7
.
Câu 24: Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cnh
2
a
. Gi
O
là giao điểm ca
AC
BD
. Biết nh chiếu vuông góc ca đnh
S
trên mt phng
ABCD
là trung điểm
H
ca đon
OA
góc
; 60
SD ABCD . Gi
là góc gia hai mt phng
SCD
ABCD
. Tính
tan
.
A.
30
tan
12
. B.
10
tan
3
. C.
30
tan
3
. D.
4 15
tan
9
.
Câu 25: Trong các mệnh đề sau, mệnh đ nào đúng?
A. Hai đường thng cùng song song vi mt mt phng thì song song vi nhau.
B. Hai đường thng cùng song song vi mt mt phng có th chéo nhau, song song, ct nhau hoc
trùng nhau.
C. Hai đường thng cùng song song vi mt mt phng thì chéo nhau.
D. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì trùng nhau.
Câu 26: Gi
( ; )
M x y
là điểm cui của cung ng giác
0
2018 .
Kết luận nào sau đây đúng?
A.
0, 0.
x y
B.
0, 0.
x y
C.
0, 0.
x y
D.
0, 0.
x y
Câu 27: Cho hình vuông
ABCD
tâm
. Gi
,
M N
ln lượt trung đim
,
AD DC
. Phép tnh tiến theo
vectơ nào sau đây biến tam giác
AMI
thành tam giác
INC
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán năm 2021 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 148
Sắp xếp theo
    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm