Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Phả Lại - Hải Dương

Trang 1/5 - Mã đề thi 357
SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT PHẢ LẠI
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12
MÔN TOÁN
Năm học : 2017-2018
Thi gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 357
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, số phức
21zi
được biểu diễn bởi điểm M có tọa độ là
A.
(1; 2)
B.
(2;1)
C.
(2; 1)
D.
(1;2)
Câu 2: Cho hàm số
()yfx
có đồ thị như sau
Số nghiệm của phương trình
() 1 0fx
A. 2 B. 0 C. 1 D. 3
Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho điểm
(0; 3;1)M
đường thẳng
13
:12
3
x
t
dy t
zt



. Mặt phẳng (P) đi
qua điểm M và vuông góc với đường thẳng d có phương trình
A.
32 50xyz
B.
32 100xyz
C.
32 50xyz
D.
32 70xyz
Câu 4: Gọi
12
,zz
là hai nghiệm của phương trình
22008
751 0zzi
. Khi đó
112 2
22zzz z bằng
A.
37 B. 58 C. 65 D.
44
Câu 5: Họ nguyên hàm của hàm số
() sin 1
f
xx
A.
cos
x
xC
B.
cos
x
C
C.
cos
x
xC
D.
cos
x
xC
Câu 6: Cho
0, 1aa
. Tính
2
24
log
a
A
a
A.
16A
B.
6A
C. 2
A
D. 4
A
Câu 7: Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B
A.
1
3
VBh
B.
VBh
C.
1
6
VBh
D.
1
4
VBh
Câu 8: Một hình trụ chiều cao bằng
a
chu vi của đường tròn đáy bằng
4
a
. Thể tích của khối trụ
này bằng
A.
3
4
a
B.
3
16
a
C.
3
4
3
a
D.
3
2
a
Câu 9: Cho số phức
zabi
thỏa
2123ziziz . Tính
35Sab
.
A.
11S 
B.
5S 
C.
1S 
D.
1S
Câu 10: Cho hàm số
()yfx
liên tục trên đoạn
[;]ab
. Gọi D hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của m
số
()yfx
, trục hoành hai đường thẳng
,()
x
ax b a b
. Diện tích của D được tính theo công
thức
Trang 2/5 - Mã đề thi 357
A.
()
b
a
Sfxdx
B.
()
b
a
Sfxdx
C.
()
b
a
Sfxdx
D.
2
()
b
a
Sfxdx
Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
21
x
y
x
trên đoạn

1; 2 bằng
A.
2 B. 2 C.
2
3
D.
1
5
Câu 12:
2
1
1
lim
1
x
x
x
bằng
A. 1 B.
0
C. 2 D. 
Câu 13: Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác vuông tại B,
,2
A
BaBC a
,
SA
vuông góc với mặt
phẳng đáy. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SABC bằng
A. 2a B. 3a C. a D. 5a
Câu 14: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy bằng a chiều cao bằng
2a
. Diện tích xung
quanh của hình nón đỉnh S và đáy là hình tròn nội tiếp ABCD
A.
2
15
4
a
B.
2
17
6
a
C.
2
17
4
a
D.
2
17
8
a
Câu 15: Cho hàm số
32
32yx x . Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây
A.
(0;2)
B.
(0; )
C.
(2; )
D.
(2; )
Câu 16: Tập nghiệm của bất phương trình
 
2
23
22
xx
A.

2;1
B.
1; 3
C.
2;5 D.

1; 3
Câu 17: Tích phân
4
2
1
x
dx
x
bằng
A.
2ln3
B.
1ln3
C.
2
5
D.
2ln3
Câu 18: Đường cong trong hình sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây
A.
2
1yxx B.
3
31yx x C.
3
31yx x
D.
42
1yx x
Câu 19: Cho hàm số ()yfx có bảng biến thiên như sau
Hàm số đạt cực đại tại điểm
A. 1x  B. 1
x
C. 0x D. 3x 
Câu 20: Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,4%/tháng. Biết rằng nếu không rút
tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng
tiếp theo. Hỏi người đó phải gửi trong bao nhiêu tháng để lĩnh về được 70 triệu đồng, nếu trong khoảng
thời gian này người đó không rút tiền và lãi suất không thay đổi?
A. 85 tháng B. 83 tháng C. 86 tháng D. 84 tháng
-4
-
0
-1
-3
-4
1
x
y'
y
0
0
0
-∞
+∞
+
+
-
+∞ +∞
Trang 3/5 - Mã đề thi 357
Câu 21: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
(1; 4; 0)A
và
(5;2;4)B
. Mặt phẳng trung trực của đoạn
thẳng AB có phương trình
A.
33270xyz
B.
33270xyz
C.
33250xyz
D.
33270xyz
Câu 22: Phương trình
3927
log log log 22xx x
có nghiệm là một số có tổng các chữ số bằng
A. 17 B. 16 C. 19 D. 18
Câu 23: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
1
:2
5
x
t
dy t
z

. Đường thẳng d một vectơ chỉ
phương là
A.
(1;2;5)u 
B.
(1; 2; 0)u
C.
(1; 2; 5)u
D.
(1;0;5)u 
Câu 24: Mặt phẳng đi qua
(2;1;1)H
cắt các trục tọa độ tại các điểm
,,
A
BC
sao cho H là trc tâm ca
tam giác
A
BC có phương trình là
A.
260xyz
B.
33100xy z
C.
20xyz
D.
3380xy z
Câu 25: Trong không gian Oxyz, cho điểm
(4; 3;2)A
. Hình chiếu vuông góc của A trên trục Ox là điểm
A.
(0; 3;0)M
B.
(0;0;2)M
C.
(4;0;0)M
D.
(4; 3;0)M
Câu 26: Một lớp 40 học sinh. bao nhiêu cách chọn ra ba học sinh đ một bn làm lớp trưởng, một
bạn làm lớp phó và một bạn làm bí thư?
A.
3!
B.
3
40
C
C.
3
40
A
D.
3
37
C
Câu 27: Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận đứng ?
A.

2
21
1
x
y
x
B.
2
2
1
x
y
x
x

C.
1
21
x
y
x
D.
2
3
3
x
y
xx

Câu 28: 10 người xếp thành một hàng dọc (vị trí của mỗi người trong hàng cố định). Chọn ngẫu
nhiên 3 người trong hàng. Tính xác suất để trong 3 người được chọn không hai người nào đứng cạnh
nhau.
A.
7
P
24
B.
7
P
90
C.
7
P
15
D.
7
P
10
Câu 29: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình
2
cos 2 1 tan .cos
x
mxx có
nghiệm thuộc đoạn
[0; ]
3
?
A. 3 B. 4 C. 1 D. 2
Câu 30: Cho dãy s ( )
n
u thỏa mãn
*
11
1, . ,
nn
uueun

và
2
6913
ln 4ln ln 5uuu
. Khi đó
10
u
bằng
A.
15
e
B.
12
e
C.
e
D.
10
e
Câu 31: Cho m số

3
2
2231
3
x
ymxmx . Gtrị nguyên lớn nhất của m đhàm số đã cho
nghịch biến trên
(0;3)
A. -1 B. 0 C. 1 D. -2
Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh
a
,
SA
vuông góc với mặt phẳng đáy,
6SA a . Góc giữa đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) bằng
A.
0
30
B.
0
60
C.
0
90
D.
0
45
Câu 33: Cho hàm số
42
f
xaxbxc với
0a
,
2018c
2018abc
. Số cực trị của hàm số
2018yfx
A. 4 B. 6 C. 7 D. 3

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Để giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán một cách dễ dàng, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Phả Lại - Hải Dương, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Phả Lại - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 317
Sắp xếp theo
    Toán lớp 12 Xem thêm