Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Vĩnh Long

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĨNH LONG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: Toán 12
(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Điểm biểu diễn của các số phức
7
z bi
với
b
, nằm trên đường thẳng có phương trình là
A.
7
y x
. B.
7
y
. C.
7
x
. D.
y x
.
Câu 2: Với các số phức
z
thỏa mãn
| 2 | 4
z i
, tập hợp các điểm biểu diễn các số phức
z
là một đường
tròn. Tìm bán kính
R
đường tròn đó.
A.
8
R
. B.
16
R
. C.
2
R
. D.
4
R
.
u 3: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ
,
Oxy
cho các điểm
4;0 ,
A
1;4
B và
1; 1 .
C
Gi
G
trọng
tâm ca tam giác
.
ABC
Biết rằng
G
là điểm biểu diễn s phức
.
z
Mệnh đề o sau đâyđúng?
A.
3
3
2
z i
. B.
3
3
2
z i
. C.
2
z i
. D.
2
z i
.
Câu 4: Cho ba số phức
1 2 3
, ,
z z z
phân biệt thỏa mãn
1 2 3
3
z z z
21
3
z z z
. Biết
1 2 3
, ,
z z z
lần
lượt được biểu diễn bởi các điểm
, ,
A B C
trên mặt phẳng phức. Tính góc
ACB
.
A.
150.
B.
90 .
C.
120 .
D.
45.
Câu 5: Tìm nguyên hàm của hàm s
.
x
f x xe
.
A.
d 1
x
f x x x e C
. B.
d 1
x
f x x x e C
.
C.
d
x
f x x xe C
. D.
2
d
x
f x x x e C
.
Câu 6: Cho hai mặt phẳng
P : x my m z
1 1 0
Q : x y z
2 0
. Tập hợp tất cả các giá
tr
m
để hai mặt phẳng này không song song nhau là
A.
;

0
. B.
R\ ; ;
1 1 2
. C.
;

3
. D.
R
.
Câu 7: Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
1; 2;3 , 4;2;3 , 3;4;3
A B C
. Gọi
1 2 3
, ,
S S S
các
mặt cầu tâm
, ,
A B C
và bán kính lần lượt bằng
3,2,3
. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng qua điểm
14 2
; ;3
5 5
I
và tiếp xúc với cả ba mặt cầu
1 2 3
, ,
S S S
?
A. 2. B.
7
. C.
0
. D. 1.
Câu 8: Giả sử
9
0
d 37
f x x
0
9
d 16
g x x
. Khi đó,
9
0
2 3 ( ) d
I f x g x x
bằng:
A.
2
.
12
I
B.
6
.
2
I
C.
3
.
14
I
D.
8
.
5
I
Câu 9: Cho các số phức
1
3
z i
,
2
1 3
z i
 
,
3
2
z m i
. Tập giá trị tham số
m
để số phức
3
z
môđun
nhỏ nhất trong 3 số phức đã cho là
A.
5; 5
. B.
5; 5
.
C.
5; 5
. D.
; 5 5;
 
.
Câu 10: Biết rằng tích phân
1
0
2 1 .
x
x e dx a b e
với
,a b
, tích
ab
bằng
A.
1
. B.
1
. C.
15
. D.
20
.
đề 132
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho
1;2;3
H . Viết phương trình mặt phẳng
P
đi
qua điểm
H
cắt các trục tọa độ tại ba điểm phân biệt
A
,
B
,
C
sao cho
H
trực tâm của tam giác
ABC
.
A.
: 1
2 3
y z
P x
. B.
: 2 3 14 0
P x y z
.
C.
: 6 0
P x y z
. D.
: 1
3 6 9
x y z
P
.
Câu 12: Người ta làm một chiếc phao bơi như hình v(với bề mặt được bằng cách quay đường tròn
C
quanh trục
d
). Biết rằng
30 cm
OI
,
5 cm
R
. Tính thể tích
V
của chiếc phao.
(C
)
d
R
I
O
A.
2 3
1500 cm
V
. B.
2 3
9000 cm
V
. C.
3
1500 cm
V
. D.
3
9000 cm
V
.
Câu 13: Cho
2
2
1
4 d
I x x x
2
4 .
t x
Khẳng định nào sau đây sai?
A.
3
I . B.
2
3
0
2
t
I
. C.
3
2
0
d
I t t
. D.
3
3
0
3
t
I
.
Câu 14: Cho
H
hình phẳng giới hạn bởi đường cong phương trình
y x
, nửa đường tròn
phương trình
2
2
y x
(với
0 2
x ) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ).
y
x
2
2
1
O
Diện tích của
H
bằng:
A.
3 2
12
. B.
4 2
12
. C.
3 1
12
. D.
4 1
6
.
Câu 15: Biết
d
f u u F u C
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
2 1 d 2 2 1
f x x F x C
. B.
2 1 d 2 1
f x x F x C
.
C.
1
2 1 d 2 1
2
f x x F x C
. D.
2 1 d 2 1
f x x F x C
.
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 16: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
1; 2; 3
A
5; 4; 7
B . Phương
trình mặt cầu nhận
AB
làm đường kính là:
A.
2 2 2
6 2 10 17
x y z
. B.
2 2 2
1 2 3 17.
x y z
C.
2 2 2
3 1 5 17.
x y z
D.
2 2 2
5 4 7 17.
x y z
Câu 17: Trong không gian
Oxyz
, cho hai mặt phẳng
: 6 0
P x y z
;
:2 3 2 1 0
Q x y z
. Gọi
S
mặt cầu tâm thuộc
Q
cắt
P
theo giao tuyến đường tròn tâm
1;2;3
E , bán kính
8
r
. Phương trình mặt cầu
S
A.
2 2
2
1 2 64
x y z
. B.
2 2
2
1 2 67
x y z
.
C.
2 2
2
1 2 3
x y z
. D.
2 2
2
1 2 64
x y z
.
Câu 18: Cho
f x
là hàm số chẵn trên
thoả mãn
0
3
d 2
f x x
. Chọn mệnh đề đúng.
A.
3
3
d 4
f x x
. B.
0
3
d 2.
f x x
C.
3
0
d 2
f x x
. D.
3
3
d 2
f x x
.
Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, trong các điểm cho dưới đây điểm nào thuộc trục
Oy
?
A.
2;0;0
N . B.
0;3;2
Q . C.
2;0;3
P . D.
0; 3;0
M .
Câu 20: Cho số phức
3 5
z i
. Gọi
a
,
b
lần lượt là phần thực và phần ảo của
z
. Tính
S a b
A.
8
S
. B.
8
S
. C.
2
S
. D.
2
S
.
Câu 21: Cho các số phức
1
1 2
z i
,
2
3
z i
. Tìm số phức liên hợp của số phức
1 2
w z z
.
A.
4
w i
. B.
4
w i
. C.
4
w i
. D.
4
w i
.
Câu 22: Cho
z
là một số thuần ảo khác 0. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A.
z
là số thực. B. Phần ảo của
z
bằng 0.
C.
z z
. D.
0
z z
.
Câu 23: Tích phân
2
2
1
d
1
x
I x x
x
có giá trị là
A.
10
ln 2 ln3
3
I
. B.
10
ln 2 ln3
3
I
. C.
10
ln 2 ln3
3
I
. D.
10
ln 2 ln3
3
I
.
Câu 24: Cho m s
y f x
liên tục trên đoạn
;
a b
. Din ch nh phng gii hạn bi đường cong
y f x
, trục hoành, c đường thng ;
x a x b
:
A.
d
a
b
f x x
. B.
d
b
a
f x x
. C.
d
b
a
f x x
. D.
d
b
a
f x x
.
Câu 25: Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?
A.
2 2
2 0
.
f x dx f x f x dx
B.
2 2
2 0
2 .
f x dx f x dx
C.
2 2
2 2
2 2 .
f x dx f x dx
D.
2 2
2 0
2 .
f x dx f x dx
Câu 26: Tìm nguyên hàm của hàm s
( ) 5
x
f x
.
A.
( ) 5 ln5 .
x
f x dx C
B.
( ) 5
x
f x dx C
.
C.
5
( )
ln
x
f x dx C
x
. D.
5
( ) .
ln5
x
f x dx C

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Vĩnh Long, nội dung tài liệu gồm 40 câu, chiếm 80% số điểm, phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 20% số điểm, kỳ thi được diễn ra ngày, đề thi HK2 Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Vĩnh Long. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.442
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm