Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2023 - Đề 2

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NĂM 2022-2023-ĐỀ 2
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90phút
Câu 1: Cho biết
Fx
là một nguyên hàm của hàm số
fx
. Biểu thức
df x x
bằng
A.
Fx
. B.
F x C
. C.
F x C
. D.
xF x C
.
Câu 2: Cho hàm số
liên tục trên
;ab
. Gọi
D
là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của m
số
y f x
, trục hoành và hai đường thẳng
, ( )x a x b a b
. Thể tích của khi tròn xoay
to thành khi quay
D
quanh trục hoành được tính theo công thức?
A.
d
b
a
V f x x
. B.
2
d
b
a
V f x x
. C.
2
d
b
a
V f x x
. D.
22
d
b
a
V f x x
.
Câu 3: Nếu
24
11
2, 1f x dx f x dx

thì
4
2
f x dx
bng
A.
2
. B.
3
. C.
3
. D.
1
.
Câu 4: Cho hai số phức
12
2 3 , 4z i z i
. Số phức
12
z z z
có môđun
A.
13
. B.
22
. C.
2 13
. D.
2 17
.
Câu 5: Cho c s thc
,a b a b
hàm s
y f x
đạo hàm là hàm liên tc trên . Mệnh đề
o sau đây đúng?
A.
d
b
a
f x x f a f b

. B.
d
b
a
f x x f b f a

.
C.
d
b
a
f x x f b f a


. D.
d
b
a
f x x f a f b


.
Câu 6: Trong không gian vi h trc tọa độ
Oxyz
, cho
2 4 6a i j k
. Tọa độ ca
a
A.
2; 4;6
. B.
2;4; 6
. C.
1; 2;3
. D.
1;2; 3
.
Câu 7: Cho hàm s
y f x
đồ th như hình vẽ bên dưi. Din tích
S
ca miền được đậm như
hình v được tính theo công thức nào sau đây?
A.
3
0
dS f x x
. B.
4
0
dS f x x
. C.
3
0
dS f x x
. D.
4
0
dS f x x
.
Câu 8: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thng
d
phương tnh
2
3
2
xt
y t t
zt

. Hỏi đường
thng
d
đi qua điểm nào sau đây
A.
2;3; 2B
. B.
2; 3;2C 
. C.
1; 1;1A
. D.
2;3;2D
.
Câu 9: Đim nào trong hình v dưới đây là điểm biu din ca s phc
3
?
1
i
z
i
-2
2
x
y
-2
B
-1
A
2
-1
D
3
1
C
O
A. Đim
.B
B. Đim
.D
C. Đim
.C
D. Đim
.A
Câu 10: Cho hàm s
2
1
cos
fx
x
. Trong các khẳng đnh sau, khẳng định nào đúng?
A.
d cot .f x x x C
B.
d tan .f x x x C
C.
d tan .f x x x C
D.
d cot .f x x x C
Câu 11: Tt c các nghim phc của phương trình
2
2 17 0zz
A.
1 4 ; 1 4 .ii
B.
4.i
C.
2 4 ; 2 4 .ii
D.
16 .i
Câu 12: Trong không gian
Oxyz
, phương trình mặt cu
S
có tâm
1;1; 2I 
và bán kính
3r
A.
2 2 2
: 1 1 2 9.S x y z
B.
2 2 2
: 1 1 2 9.S x y z
C.
2 2 2
: 1 1 2 3.S x y z
D.
2 2 2
: 1 1 2 3.S x y z
Câu 13: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho hai mt phẳng
P
Q
ln lượt vectơ
pháp tuyến
n
n
. Gọi
là góc giữa mặt phẳng
P
Q
. công thức nào sau đây đúng?
A.
.
sin
nn
nn
. B.
.
cos
nn
nn
. C.
.
sin
nn
nn
. D.
.
cos
nn
nn
.
Câu 14: Cho s phc
15zi
. Phn o ca s phc
z
bng
A.
1
. B.
5
C.
5
. D.
1
.
Câu 15: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
: 2 4 6 1 0S x y z x y z
. Tâm của mặt cầu
S
có tọa độ là
A.
1;2; 3
. B.
2;4; 6
. C.
1; 2;3
. D.
2; 4;6
.
Câu 16: Trong không gian
Oxyz
, cho phương trình mặt phẳng
: 2 2 0P x z
. Một vectơ pháp
tuyến của
P
A.
2;0; 1
. B.
2; 1;0
C.
0; 1;2
. D.
2; 1;2
.
Câu 17: Trong không gian
,Oxyz
cho phương trình của hai đường thng:
1
1
:
2 1 1
x y z
d

2
3
:
1 1 2
x y z
d

. V trí tương đối của hai đường thng
1
d
2
d
A.
12
,dd
ct nhau. B.
12
,dd
chéo nhau. C.
12
,dd
song song. D.
12
,dd
trùng nhau.
Câu 18: Tính
25x
e dx
ta được kết qu nào sau đây
A.
25
2.
x
eC
B.
25
.
5
x
e
C
C.
25
.
2
x
e
C
D.
25
5.
x
eC

Câu 19: Trong không gian
,Oxyz
cho mt phng
:2 3 3 0.x y z
Mt phẳng nào sau đây song
song vi mt phng
?
A.
:2 3 3 0.Q x y z
B.
: 3 3 0.x y z
C.
:2 3 2 0.x y z
D.
:2 3 3 0.P x y z
Câu 20: Gi
S
là din tích hình phng gii hn bởi hai đưng
3
y
x
4yx
. Tính
.S
A.
4
3.
B.
10
3ln3
3
C.
4
.
3
D.
4 3ln3.
Câu 21: Tính tích phân
1
0
3
1
x
I dx
x
A.
7
5ln3.
2
I 
B.
4ln3 1.I 
C.
1 4ln2.I 
D.
2 5ln2.I 
Câu 22: Trong không gian vi h ta độ
,Oxyz
cho hai điểm
( )
2;0; 2I -
( )
2;3;2A
. Mt cu
( )
S
tâm
I
và đi qua điểm
A
có phương trình
A.
22
2
2 2 25.x y z
B.
22
2
2 2 5.x y z
C.
22
2
2 2 5.x y z
D.
22
2
2 2 25.x y z
Câu 23: Giá tr các s thc
,ab
tha mãn
( )
2 1 1 2a b i i i+ + + = +
(vi
i
là đơn v o ) là
A.
0; 1.ab
B.
1
; 0.
2
ab
C.
1; 1.ab
D.
1
; 1.
2
ab
Câu 24: Trong không gian vi h ta đ
,Oxyz
đường thẳng đi qua hai điểm
( )
3;1; 6A -
và
( )
5;3; 2B -
phương trình tham số
A.
52
32
24
xt
yt
zt


B.
62
42
14
xt
yt
zt


 
C.
5
3
22
xt
yt
zt


D.
3
1
62
xt
yt
zt


Câu 25: Trong không gian
Oxyz
, gi
;;M a b c
là giao điểm của đường thng
1 3 2
:
2 1 1
x y z
d

mt phng
:2 3 4 4 0P x y z
. Tính
T a b c
.
A.
5
2
T 
. B.
6T
. C.
4T
. D.
3
2
T
.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2023 - Đề 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2023 - Đề 2 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 12 sắp tới. Mời các bạn cùng theo dõi và làm đề thi dưới đây nhé.

Đề thi được xây dựng theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi học kì 2 lớp 12 môn Toán.

Đánh giá bài viết
1 22
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán

    Xem thêm