Bộ 15 đề ôn thi cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021

——————————–Bộ đề ôn thi học kỳ 2, năm học 2020-2021——————————–
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO:
−−−−−−−−−−−−−−−
TRƯỜNG:
−−−−−−−−−−−−−−−−
ĐỀ ÔN SỐ 1
ĐỀ KIỂM TRA HK 2, NĂM HỌC 2020-2021
MÔN TOÁN-THPT
Thời gian làm bài 90 phút, không tính thời gian giao đề
Câu 1. Trong không gian Oxyz, phương trình đường thẳng đi qua hai điểm M (2; 1; 1) và N (0; 1; 3)
A.
(
x = 2 + t
y = 1 t
z = 1 t
. B.
(
x = 2 + t
y = 1 t
z = 1 t
. C.
(
x = 2 + t
y = 1
z = 1 + 2t
. D.
®
x = 2
y = 1 + t
z = 1 + 3t
.
Câu 2. Các nghiệm phương trình của z
2
+ 4 = 0
A. z = 2i và z = 2i. B. z = i và z = i. C. z = 4i và z = 4i. D. z = 2 và z = 2.
Câu 3. Giá trị của tích phân bằng
Z
1
x
dx bằng
A. 1. B. 1. C.
1
e
. D. e.
Câu 4. Cho số phức z = x + yi(x, y R)thỏa mãn z + 2z = 2 4i. Giá trị của 3x + y bằng
A. 10. B. 7. C. 5. D. 6.
Câu 5. Phương trình bậc hai nhận hai số phức 2 + 3i và 2 3i làm nghiệm
A. z
2
+ 4z 6 = 0. B. z
2
+ 4z + 13 = 0. C. 2z
2
+ 8z + 9 = 0. D. z
2
4z + 13 = 0.
Câu 6. Nếu đặt u = 2x + 1 thì
1
Z
0
(2x + 1)
4
dx bằng
A.
1
Z
0
u
4
du. B.
1
2
3
Z
1
u
4
du. C.
3
Z
1
u
4
du. D.
1
2
1
Z
0
u
4
du.
Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm M(3; 1; 4), N(0 : 2; 1). Tọa độ trọng tâm của
tam giác MON
A. (3; 1; 5). B. (1; 1; 1). C. (1; 1; 1). D. (3; 3; 3).
Câu 8. Giá trị thực của x và y sao cho x
2
1 + yi = 1 + 2i
A. x =
2 và y = 2. B. x =
2 và y = 2. C. x =
2 và y = 2. D. x = 0 và y = 2.
Câu 9. Biết
2
Z
0
(3x 1) e
x
2
dx = a + be với a, b các số nguyên. Giá trị a + b bằng
A. 10. B. 16. C. 6. D. 12.
Câu 10. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = x
3
A.
x
4
4
+ C. B. 3x
2
+ C. C. x
4
+ C. D.
x
3
3
+ C.
Câu 11. Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P ) : x + 2y + 2z + 11 = 0 và (Q) :
x + 2y + 2z + 2 = 0 bằng
A. 9. B. 6. C. 3. D. 1.
Câu 12. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số y =
6x và các đường thẳng y = 0, x = 1, x = 2. Thể
tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành bằng
A. π
1
Z
0
6x
2
dx. B. π
2
Z
1
6xdx. C. π
2
Z
1
6x
2
dx. D. π
2
Z
0
6x
2
dx.
Câu 13. Cho hàm số y = f(x) đồ thị như hình vẽ. Diện tích phần đậm bằng
x
y
O
1
2
2
Bộ đề ôn thi học kỳ 2-Toán 12
Trang 1
——————————–Biên soạn:
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A.
1
Z
2
|f(x)|dx. B.
1
Z
0
|f(x)|dx. C.
2
Z
0
|f(x)|dx. D.
0
Z
2
|f(x)|dx.
Câu 14. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng đi qua điểm A (3; 4; 2) và nhận vectơ
#»
n =
(2; 3; 4) làm vectơ pháp tuyến
A. 2x 3y + 4z + 29 = 0. B. 2x 3y + 4z + 26 = 0.
C. 3x + 4y 2z 26 = 0. D. 2x+3y 4z + 29 = 0.
Câu 15. Trong không gian Oxyz, phương trình đường thẳng đi qua điểm M (1; 1; 2) và vuông góc với mặt
phẳng (P ) : x y z 1 = 0 là:
A.
x + 1
1
=
y + 1
1
=
z 2
1
. B.
x 1
1
=
y 1
1
=
x + 2
2
.
C.
x 1
1
=
y 1
1
=
x + 2
1
. D.
x 1
1
=
y + 1
1
=
z + 1
2
.
Câu 16. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = e
x
và các đường thẳng y = 0; x = 0; x = 2
bằng
A. π
Z
2
0
e
x
dx. B.
Z
2
0
e
2x
dx. C. π
Z
2
0
e
2x
dx. D.
Z
2
0
e
x
dx.
Câu 17. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 2x x
2
và trục Ox. Thể tích khối tròn xoay được
tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng
A.
16π
15
. B.
4π
3
. C.
256π
15
. D.
64π
15
.
Câu 18. Trong mặt phẳng Oxy, biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z 2 + 4i| = 5
một đường tròn. Tọa độ tâm của đường tròn đó
A. (1; 2). B. (2; 4). C. (1; 2). D. (2; 4).
Câu 19. Gọi z
1
, z
2
hai nghiệm của phương trình z
2
2z + 5 = 0. Giá trị của z
2
1
+ z
2
2
+ z
1
z
2
bằng:
A. 1. B. 1. C. 9. D. 9.
Câu 20. Cho số phức z = 5 + 2i. Phần thực và phần ảo của số phức z lần lượt
A. 5 và 2. B. 5 và 2. C. 5 và 2. D. 5 và 2.
Câu 21. đun của số phức z = 4 3i bằng
A. 7. B.
7. C. 5. D. 1.
Câu 22. Trong không gian Oxyz, cho
#»
a = (3; 1; 2) và
#»
b = (0; 4; 5). Giá trị của
#»
a .
#»
b bằng
A. 6. B. 3. C. 10. D. 14.
Câu 23. Trong không gian Oxyz, tọa độ tâm mặt cầu (S) : x
2
+ y
2
+ z
2
2x + 2y 4 = 0
A. (2; 2; 0). B. (1; 1; 0). C. (1; 1; 0). D. (1; 1; 2).
Câu 24. Gọi a, b lần lượt phần thực và phần ảo của số phức z = 3 + 2i. Giá trị của a b bằng
A. 1. B. 5. C. 5. D. 1.
Câu 25. Cho hai số phức z
1
= 5 6i và z
2
= 2 + 3i. Số phức 3z
1
4z
2
bằng
A. 26 15i. B. 23 6i. C. 14 + 33i. D. 7 30i.
Câu 26. Trong không gian Oxyz, cho điểm A (2; 4; 1) và mặt phẳng (P ) : x 3y + 2z 5 = 0. Phương trình
của mặt phẳng đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P )
A. 2x + 4y + z 8 = 0. B. x 3y + 2z 8 = 0. C. 2x + 4y + z + 8 = 0. D. x 3y + 2z + 8 = 0.
Câu 27. Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1; 1; 3), B(2; 1; 0), C(4; 1; 5). Một véc pháp tuyến của
mặt phẳng (ABC) tọa độ
A. (2; 7; 2). B. (16; 1; 6). C. (2; 7; 2). D. (16; 1; 6).
Câu 28. Diện tích hình phẳng giới hạn bởiđồ thị các hàm số y = x
2
, y = x và các đường thẳng x = 0, x = 1
bằng
A.
1
Z
0
x
2
+ x
dx. B.
0
Z
1
x
2
+ x
dx. C.
1
Z
0
x
2
x
dx. D.
0
Z
1
x
2
x
dx.
Bộ đề ôn thi học kỳ 2-Toán 12
Trang 2
——————————–Bộ đề ôn thi học kỳ 2, năm học 2020-2021——————————–
Câu 29. Cho hàm số f(x) và g(x) liên tục trên đoạn [1; 7] sao cho
7
Z
1
f(x)dx = 2 và
7
Z
1
g(x)dx = 3. Giá trị
của
7
Z
1
[f(x) g(x)] dx bằng
A. 6. B. 5. C. -1. D. -5.
Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, điểm biểu diễn của z = 2 i tọa độ
A. (2; 1). B. (2; 1). C. (2; 1). D. (2; 1).
Câu 31. Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ
#»
a = (2; m; n) và
#»
b = (6; 3; 4) với m,n các tham số thực.
Giá trị của m,n sao cho hai vectơ
#»
a và
#»
b cùng phương
A. m = 1 và n =
4
3
. B. m = 1 và n =
3
4
. C. m = 1 và n =
4
3
. D. m = 3 và n = 4.
Câu 32. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = x(x
2
+ 1)
9
A.
1
20
(x
2
+ 1)
10
+ C. B.
1
10
(x
2
+ 1)
10
+ C. C. (x
2
+ 1)
10
+ C. D.
1
2
(x
2
+ 1)
10
+ C.
Câu 33. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = xe
x
A.
xe
x
2
+ C. B. xe
x
+ C. C. (x 1) e
x
+ C. D. (x + 1) e
x
+ C.
Câu 34. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P) : 2x 3z + 2 = 0 một vectơ pháp tuyến
A.
#»
n = (2; 3; 2). B.
#»
n = (2; 0; 3). C.
#»
n = (2; 3; 0). D.
#»
n = (2; 3; 2).
Câu 35. Trong không gian Oxyz,mặt cầu (S) : x
2
+ y
2
+ z
2
2x + 2y 6z + 2 = 0 cắt mặt phẳng(Oyz) theo
giao tuyến một đường tròn bán kính bằng:
A. 1. B. 2
2. C.
2. D. 3.
Câu 36. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm sốf(x) = x
2
+
3
x
A.
x
3
3
+ ln |x| + C. B. x
3
+ 3 ln |x| + C. C. x
3
+ ln |x| + C. D.
x
3
3
+ 3 ln |x| + C.
Câu 37. Hàm số F(x) một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng K nếu
A. F
00
(x) = f(x). B. F (x) = f
00
(x). C. F
0
(x) = f(x). D. F (x) = f
0
(x).
Câu 38. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A (4; 2; 1) và B (0; 2; 1). Phương trình mặt cầu đường
kính AB
A. (x 2)
2
+ (y + 2)
2
+ z
2
= 20. B. (x + 2)
2
+ (y 2)
2
+ z
2
= 20.
C. (x 2)
2
+ (y + 2)
2
+ z
2
= 5. D. (x + 2)
2
+ (y 2)
2
+ z
2
= 5.
Câu 39. Trong mặt phẳng Oxy, số phức z = 2 + 4i được biểu diễn bởi điểm nào trong các điểm hình v
dưới đây?
A. Điểm C. B. Điểm A. C. Điểm D. D. Điểm B.
Câu 40. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu tâm I (1; 0; 1), bán kính bằng 3
A. (x 1)
2
+ y
2
+ (z + 1)
2
= 3. B. (x + 1)
2
+ y
2
+ (z 1)
2
= 9.
C. (x 1)
2
+ y
2
+ (z + 1)
2
= 9. D. (x + 1)
2
+ y
2
+ (z 1)
2
= 3.
Câu 41. Trong không gian Oxyz, điểm đối xứng với điểm A (1; 3; 1) qua đường thẳng d :
x 2
1
=
y 4
2
=
z + 1
3
tọa độ
A. (10; 6; 10). B. (4; 9; 6). C. (4; 9; 6). D. (10; 6; 10).
Câu 42. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x 3)
2
+ (y 2)
2
+ (z 6)
2
= 56 và đường thẳng
:
x 1
2
=
y + 1
3
=
z 5
1
. Biết rằng đường thẳng cắt (S) tại điểm A (x
0
; y
0
; z
0
) với x
0
> 0. Giá trị của
y
0
+ z
0
2x
0
bằng
A. 30. B. 1. C. 9. D. 2.
Bộ đề ôn thi học kỳ 2-Toán 12
Trang 3

Bộ đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2021

VnDoc xin giới thiệu Bộ đề ôn thi cuối kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 bao gồm 15 đề khác nhau, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 12 sắp tới.

Nhằm mang đến cho các em học sinh nguồn tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 12, VnDoc giới thiệu Bộ đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, cho các em làm quen với nhiều đề khác nhau, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao. Chúc các em học tốt.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bộ 15 đề ôn thi cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 22
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm