Bộ đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán có đáp án

ĐỀ 1
ĐỀ THI HỌC KỲ II
Môn: Toán 12
Thời gian: 90 phút
Câu 1: Cho
2
2
0
sin cos d
I x x x
sinu x
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?.
A.
1
2
0
d
I u u
. B.
1
0
2 d
I u u
. C.
0
2
1
d
I u u
. D.
1
2
0
d
I u u
.
Câu 2: Cho biết
là một nguyên hàm của hàm số
f x
. Tìm
2 1 dI f x x
.
A.
2I F x x C
. B.
2 1I xF x C
. C.
2 1I F x C
. D.
2I xF x x C
.
Câu 3: Phương trình
2
3 9 0z z
có 2 nghiệm phức
1 2
,z z
. Tính
1 2 1 2
S z z z z
.
A.
6S
. B.
6S
. C.
12S
. D.
12S
.
Câu 4: Tính mô đun của số phức
4 3z i
.
A.
7z
. B.
7z
. C.
5z
. D.
25z
.
Câu 5: Gọi
M
điểm biểu diễn của số phức
z
trong mặt phẳng tọa độ,
N
điểm đối xứng của
M
qua
Oy
(
không thuộc các trục tọa độ). S phức
w
điểm biểu diễn n mặt phẳng tọa độ
N
.
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
w z
. B.
w z
. C.
w z
. D.
w z
.
Câu 6: Tính mô đun của số phức nghịch đảo của số phức
2
1 2z i
.
A.
1
5
. B.
5
. C.
1
25
. D.
1
5
.
Câu 7: Cho số phức
z
thỏa
1 3i z i
, tìm phần ảo của
z
.
A.
2i
. B.
2i
. C.
2
. D.
2
.
Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 2 1 0P x y z
đường thẳng
1 1
:
1 2 1
x y z
d
. Tính góc giữa đường thẳng
d
và mặt phẳng
P
.
A.
o
60
. B.
o
30
. C.
o
150
. D.
o
120
.
Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
2;1;1A
đường thẳng
1 2 3
:
1 2 2
x y z
d
. Tính khoảng cách từ
A
đến đường thẳng
d
.
A.
5
. B.
3 5
2
. C.
2 5
. D.
3 5
.
Câu 10: Nếu
5
2
d 3f x x
7
5
d 9f x x
thì
7
2
df x x
bằng bao nhiêu?
A.
3.
B.
12.
C.
6.
D.
6.
Câu 11: hiệu
S
diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
y f x
, trục hoành, đường thẳng
, x a x b
(như nh bên). Hỏi
khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?
O
a
c
b
x
y
y f x
A.
c b
a c
S f x dx f x dx
B.
c b
a c
S f x dx f x dx
.
C.
c b
a c
S f x dx f x dx
. D.
b
a
S f x dx
.
Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
1 2
:
1 3 2
x y z
d
, vectơ nào dưới
đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng
d
?
A.
1; 3; 2u
. B.
1; 3;2u
. C.
1;3; 2u
. D.
1;3;2u
.
Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho hai điểm
2;3; 1 , 1;2;4A B
. Phương trình đường
thẳng nào được cho dưới đây không phải là phương trình đường thẳng
AB
.
A.
2
3
1 5
x t
y t
z t
. B.
1
2
4 5
x t
y t
z t
.
C.
2 3 1
1 1 5
x y z
. D.
1 2 4
1 1 5
x y z
.
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
2;1; 2M
4; 5;1N
. Tính độ dài
đoạn thẳng
MN
.
A.
49
. B.
7
. C.
41
. D.
7
.
Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho các điểm
1;0;3 , 2;3; 4 , 3;1;2A B C
. Tìm tọa
độ điểm
D
sao cho tứ giác
ABCD
là hình bình hành.
A.
6;2; 3D
. B.
2;4; 5D
. C.
4;2;9D
. D.
4; 2;9D
.
Câu 16: Tính
2 2017 2018
1 ...S i i i i
.
A.
S i
. B.
1S i
. C.
1S i
. D.
S i
.
Câu 17: Tính tích phân
2
2018
0
2
x
I dx
.
A.
4036
2 1
2018ln 2
I
. B.
4036
2 1
2018
I
. C.
4036
2
2018ln 2
I
. D.
4036
2 1
ln 2
I
.
Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho 3 điểm
1;0;0A
;
0; 2;0B
;
0;0;3C
. Phương
trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng
ABC
?
A.
1
3 2 1
x y z
. B.
1
3 1 2
x y z
. C.
1
2 1 3
x y z
. D.
1
1 2 3
x y z
.
Câu 19: Cho hai hàm số
1
y f x
2
y f x
liên tục trên đoạn
;a b
và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi
S
là hình phẳng giới hạn bởi hai
đồ thị trên các đường thẳng
x a
,
x b
. Thể tích
V
của vật thể tròn
xoay tạo thành khi quay
S
quanh trục
Ox
được tính bởi công thức nào
sau đây?
A.
1 2
b
a
V f x f x dx
. B.
2 2
1 2
b
a
V f x f x dx
.
C.
2 2
1 2
b
a
V f x f x dx
. D.
2
1 2
b
a
V f x f x dx
.
Câu 20: Tìm nguyên hàm của hàm số
cos 2f x x
.
A.
d 2sin 2
f x x x C
. B.
1
d sin 2
2
f x x x C
.
C.
1
d sin 2
2
f x x x C
. D.
d 2sin 2
f x x x C
.
Câu 21: Biết
f x
là hàm số liên tục trên
9
0
d 9f x x
. Khi đó tính
5
2
3 6 dI f x x
.
A.
27I
. B.
0
. C.
24I
. D.
3I
.
Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho ba điểm
2;3;1A
,
2;1;0B
,
3; 1;1C
. Tìm tất
cả các điểm
D
sao cho
ABCD
là hình thang có đáy
AD
3
ABCD ABC
S S
.
A.
12; 1;3D
. B.
8;7; 1
12; 1;3
D
D
. C.
8; 7;1
12;1; 3
D
D
. D.
8;7; 1D
.
Câu 23: Một ô đang chạy với vận tốc
10 /m s
thì người lái xe đạp phanh, từ thời điểm đó ô chuyển
động chậm dần đều với vận tốc
( ) 5 10( / )v t t m s
trong đó
t
khoảng thời gian tính bằng giây kể từ
lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?
A.
2m
B.
0,2m
. C.
20m
. D.
10m
.
Câu 24: Cho hình phẳng
H
giới hạn bởi đồ thị
2
2y x x
trục hoành. Tính thể tích
V
của vật thể
tròn xoay sinh ra khi cho
H
quay quanh trục
Ox
.
A.
16
15
V
. B.
16
15
V
. C.
4
3
V
. D.
4
3
V
.
Câu 25: Tìm nguyên hàm
( )F x
của hàm số
( ) 6 sin 3 ,f x x x
biết
2
(0)
3
F
A.
2
cos3 2
( ) 3
3 3
x
F x x
B.
2
cos3
( ) 3 1.
3
x
F x x
C.
2
cos3
( ) 3 1.
3
x
F x x
D.
2
cos3
( ) 3 1.
3
x
F x x
Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
: 1S x y z
mặt phẳng
: 2 2 1 0P x y z
. Tìm bán kính
r
đường tròn giao tuyến của
S
P
.
A.
1
2
r
. B.
2
2
r
. C.
1
3
r
. D.
2 2
3
r
.
Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song
: 2 2 4 0x y z
: 2 2 7 0x y z
.
A.
0
. B.
1
.
C.
1
.
D.
3
.
Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
1; 3; 4M
, đường thẳng
2 5 2
:
3 5 1
x y z
d
và mặt phẳng
: 2 2 0P x z
. Viết phương trình đường thẳng
đi qua
M
,
vuông góc với
d
và song song với
P
.
A.
1 3 4
:
1 1 2
x y z
. B.
1 3 4
:
1 1 2
x y z
.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Bộ đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán có đáp án. Nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 133
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm