Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Dũng 2 - Bắc Giang

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 2
Mã đề thi: 1201
ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Toán lớp 12
Thi gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trc nghim)
(Hc sinh không được s dng tài liu)
Họ, tên học sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Cho J=
2
10
1
(2x 1) dx
, đặt t=2x-1, ta được:
A. J=
2
10
1
1
tdt
2
B. J=
2
10
1
tdt
C. J=
3
10
1
1
tdt
2
D. J=
3
10
1
tdt
Câu 2: Trong không gian
Oxyz
, tích vô hướng của hai vectơ 2,(0;1;2)ui jkv=+ - = -

bằng
A.
4
.
B.
0
.
C.
4-
. D.
2-
.
Câu 3: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường y=x
2
-1, trục Ox, x=-2, x=2 là:
A.
2
2
2
S|x1|dx

B.
2
2
2
S|x1|

C.
2
2
2
S|x1|dx

D.
2
2
2
S(x1)dx

Câu 4: Mặt cầu nhận AB là một đường kính với A(2;2;4), B(-2;0;2) có phương trình là
A.
222
(1)(3)36xy z+- +- = . B.
222
(1)(3)6xy z+- +- =.
C.
222
(1)(3)24xy z+- +- = . D.
222
(1)(3)6xy z++ ++ =.
Câu 5: Vectơ nào trong các vectơ sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) : x – y + z = 0?
A. (2;1;2)n
. B. (1; 1;1)n -
. C. (1;1; 1)n -
. D. (1;1;1)n
.
Câu 6: Trong không gian
Oxyz
, mặt cầu
222
():x 2 4 4 0Syzxz++---= có bán kính bằng
A.
1
.
B.
24
.
C.
3
. D.
9
.
Câu 7: Trong không gian
Oxyz
, vectơ 2 4 6uijk=- + +

có tọa độ là
A.
(2;4;6)-
. B.
(2;4;6)
. C.
(1;2;3)-
. D.
(2;4;6)---
.
Câu 8: Mặt phẳng đi qua 3 điểm A(3;0;0), B(0;3;0), C(0;0;-1) có phương trinh là
A.
0
33 1
xy z
++ =
-
.
B.
1
331
xyz
++=
.
C.
1
33 1
xy z
++ =
-
. D.
10
33 1
xy z
++ +=
-
.
Câu 9: Số phức z=-3+4i có phần thực và phần ảo lần lượt là:
A. -3;4i B. -3;4 C. -3;-4i D. -3;-4
Câu 10: Cho F(x) và G(x) tương ứng là nguyên hàm của hàm số f(x)=x; g(x)=e
x
. Mệnh đề nào sau đây
đúng:
A.
x
(x e )dx F(x).G(x)
B.
x
(x e )dx F(x) G(x)
C.
x
(x e )dx F(x) G(x) C
, C là hằng số D.
x
x.e dx F(x).G(x)
Câu 11: Đường thẳng
121
:
21 2
xy z
d
-- +
==
-
không đi qua điểm nào sau đây?
A.
(1; 2; 1)M -
. B.
(1; 2;1)M
. C.
(1;1;1)M -
. D.
(5;4; 5)M -
.
Câu 12: Tích phân
2
1
x
0
xe dx
bằng:
A.

1
e1
2
B. e + 1 C. 2e - 1 D. 2e
Câu 13: Có bao nhiêu số nguyên m để hai véctơ
2
(1;2;1) , v(1;4 ; )umm

cùng phương?
A.
2
. B.
1
.
C.
3
. D.
0
.
Câu 14: Phương trình z
2
+2z+2=0 có 2 nghiệm phức là z
1
, z
2
. Tính P=|z
1
|
2
+|z
2
|
2
.
A. P=1 B. P=8 C. P=2 D. P=4
Câu 15: Một nguyên hàm của hàm số y=3x
2
-2x?
A. F(x)=x
3
+x
2
B. F(x)=6x-2 C. F(x)=x
3
+2x
2
+2020 D. F(x) = x
3
-x
2
+2019
Câu 16: Cho
36
13
f (x)dx 20; f (x)dx 10

. Tính
6
1
If(x)dx
?
A. I=30 B. I=10 C. I=2 D. I=200
Câu 17: Cho số phức z thỏa mãn: |z|=5. Tính môđun của số phức w=(5+12i)z.
A.
|
w
|
=65 B.
|
w
|
=5 C.
|
w
|
=25 D.
|
w
|
=13
Câu 18: Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)=sin2x? (Với C là hằng số)
A. F(x)= -
1
2
cos2x+C B. F(x)=
1
2
cos2x+C
C. F(x)=cos2x +C D. F(x)=-cos2x+C
Câu 19: Số phức z= 4i-5 có điểm biểu diễn hình học là:
A. M
(
4;-5
)
B. N
(
4i;-5
)
C. P
(
-5;4
D. Q
(
-5;4i
)
Câu 20: Tích phân I=
1
2
0
xdx
bằng:
A.
1
2
0
udx
B.
1
2
0
udu
C. 1 D. 0
Câu 21: Nguyên hàm F(x) của hàm số
2
1
() 2
sin
fx x
x
=+
thỏa mãn
F( ) 1
4
p
=-
là:
A.
2
2
F( ) ot
16
xcxx
p
=-+ B.
2
2
F( ) ot
4
xcxx
p
=- + -
C.
2
F( ) otxcxx=- +
D.
2
2
F( ) ot
16
xcxx
p
=- + -
Câu 22: Đường thẳng d đi qua 2 điểm A(1;1;3) và B(-1;-2;3) có một vectơ chỉ phương là
A.
(2;3;0)u
. B.
(1; 1; 0)u -
. C.
(2; 2;0)u -
. D.
(2;2;1)u
Câu 23: Cho
bb
aa
f(x)dx J; g(x)dx K

. Mệnh đề nào sau đây sai:
A.
b
a
(f(x) g(x))dx K J
B.
b
a
f(x).g(x)dx K.J
C.
b
a
m.f (x)dx m.J, m R
D.
b
a
(f(x) g(x))dx J K
Câu 24: Số z=-25 có các căn bậc 2 là:
A.
25
B.
25
C. 5i
D. 5i
Câu 25: Thể tích vật tròn xoay sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị: y=x
2
– 2x+2, x=0, x= 2 và
trục Ox là:
A. V=

2
2
0
x2x2dx
B. V=

2
2
0
x2x2dx
C. V=

2
2
2
0
x2x2dx
D. V=

2
2
2
0
x2x2dx
Câu 26: Cho hàm số y=f(x) có đồ thị trên [0;3] như hình vẽ.
Diện tích của hình phẳng S là:
A.
3
2
0
f(x)dx
B.
3
0
f(x)dx
C.
3
2
0
f(x)dx
D.
3
0
f(x)dx
Câu 27: Tính nguyên hàm: I=
ln
x
dx
A.
I= x+lnx+C
B.
I=x.lnx+x+C
C.
I= x.lnx-x+C
D.
I=x.lnx+C
Câu 28: Cho z
1
=5+3i; z
2
=-8+9i. Tọa độ điểm biểu diễn hình học của z=z
1
+z
2
là:
A. M(14;-5) B. P(3;-12) C. N(-3;12) D. Q(3;12)
Câu 29: Cho 2 số phức z
1
,z
2
. Tìm mệnh đề sai:
A.
12 12
zz zz
B.
11
22
zz
zz



C.
12 12
z.z z.z
D.
1212
zz zz
Câu 30: Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=2e
x
. Tìm F(x) biết F(0)=e
A. F(x)=e
x
+e B. F(x)=e
x
+e-1 C. F(x)=2e
x
+e-2 D. F(x)=2e
x
+C
Câu 31: Cho 2 số phức z
1
,z
2
. Tìm mệnh đề đúng?
A.
12 1 2
zz z z
B.
12 1 2
zz z z
C.
12 1 2
zz z z
D.
12 1 2
zz z .z
Câu 32: Tính môđun của số phức z=12-5i
A.
|
z
|
=13 B.
|
z
|
=-13 C.
|
z
|
=
(
12;-5
)
D.
|
z
|
=12+5i
Câu 33: Mặt phẳng (P): 2x – y + 2z – 9 = 0 cắt mặt cầu (S) : (x-1)
2
+ y
2
+ (z+1)
2
= 25 theo đường tròn có
bán kính bằng
A.
4
.
B.
3
. C.
9
. D.
8
.
Câu 34: Một chất điểm chuyển động với vận tốc v=3t
2
+2t, (m/s), t được tính bằng giây (s). Tính quãng
đường S đi được của chất điểm sau 3s kể từ khi bắt chuyển động.
A. S=33
m
B. S=36
m
C. S= 27
m
D. S=45
m
Câu 35: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng 0(): 3Pxyz hai điểm
()1;1; 1M
,
()3; 3; 3N 
. Mặt cầu
()S
đi qua M, N và tiếp xúc với mặt phẳng

P
tại điểm
Q
. Biết rằng
Q
luôn thuộc một đường tròn cố định. Tìm bán kính của đường tròn đó.
A.
211
3
R
.
B.
6R
.
C.
233
3
R
.
D.
4R
.
Câu 36: Số phức z=a+bi, (a,b
R
) thoả mãn hệ:
1
1
3
1
z
zi
zi
zi

. Tính S=a+b.
A. S=-2 B. S=2 C. S=0 D. S=3
Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm
A(2;3;1),B(3;2;1),C(1;3;2)
. Gọi

Ha;b;c
trực tâm của tam giác. Giá trị của 2a+b+c là:
A. 10 B. 6 C. 8 D. 9
Câu 38: Trong không gian
Oxyz
, cho tứ diện
ABCD
với
1; 2; 0A ;
3; 3; 2B ,

1; 2; 2C
3; 3;1D . Độ dài đường cao của tứ diện
ABCD
hạ từ đỉnh
D
xuống mặt phẳng
A
BC bằng
A.
9
72
.
B.
9
7
. C.
9
14
.
D.
9
2
.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Dũng 2 - Bắc Giang. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Dũng 2 - Bắc Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 380
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm