Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

SỞ GD&ĐT BẮC NINH
ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Năm học 2018 – 2019
(Đề gm 04 trang) MÔN THI: VẬT LÝ 12
(Thi gian làm bài 50 phút-không k thi gian giao đề)
Họ và tên:........................................................SBD......................................
Câu 1: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ điện trthuần, ờng đdòng điện trong mạch
điện áp ở hai đầu đoạn mạch luôn
A. ngược pha nhau. B. lệch pha nhau
60
C. lệch pha nhau
90
D. cùng pha nhau.
Câu 2: Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC đựơc tính theo công thức:
A. T = 2
C
L
. B. T = 2
LC
. C. T = 2
L
C
. D. T =
LC
2
.
Câu 3: Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6,625.10
-19
J. Cho h = 6,625.10
-34
J.s; c = 3.10
8
m / s. Giới
hạn quang điện của đồng
A. 0,30μ m. B. 0,15 μm. C. 0,55 μ m. D. 0,65 μ m.
Câu 4: Trong chân không, xét các tia: hồng ngoại, tử ngoại, tia X, tia đơn sắc lục. Tia ớc sóng
nhỏ nhất là
A. tia đơn sắc lục B. tia X C. tia hồng ngoại D. tia tử ngoại
Câu 5: Một chất điểm tham gia đồng thời hai giao động điều hòa cùng phương phương trình lần
lượt
1
x4cos10t (cm)
2




và

2
x Acos 10t cm
2




. Biết vn tc cc đi ca cht đim là
50cm / s. Biên độ A có giá trị bằng:
A.
1 cm
B.
4cm
C.
5cm
D.
3cm
Câu 6: Cho hai điện tích điểm đặt trong chân không. Khi khoảng cách giữa hai điện tích r thì lc
tương tác điện giữa chúng độ lớn F. Khi khoảng cách giữa hai điện tích 3r thì lc tương tác
điện giữa chúng có độ lớn là
A.
9
F
. B.
3
F
. C.
3
F
. D.
9
F
.
Câu 7: Một vật dao động điều hòa vận tốc cực đại bằng
6 cm / s
gia tốc cực đại bằng
2
18cm / s
.
Tần số dao động của vật là:
A.
0,95Hz
B.
1, 43H z
C.
0,48Hz
D.
2,86 Hz
Câu 8: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dng K là
0
r
. Khi electron
chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì bán kính quỹ đạo giảm
A.
0
4r
B.
0
3r
C.
0
12r
D.
0
2r
Câu 9: Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ
5820 m / s
. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó hai
điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là
3
thì tần số của sóng bằng:
A.
9700Hz B. 840Hz C. 5820Hz D. 970Hz
Câu 10: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng
. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ
ánh sáng trong chân không. Năng lượng của photon ứng với ánh sáng đơn sắc này là
A.
hc
B.
c
h
C.
h
c
D.
hc
Câu 11: Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng 30 cm. Khoảng
cách ngắn nhất từ một nút đến một bụng là
A. 7,5 cm. B. 60 cm. C. 30 cm. D. 15 cm.
Câu 12: Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhờ sử dụng các
thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này thuộc dải
A. sóng cực ngắn B. sóng trung C. sóng ngắn D. sóng dài
Câu 13: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng
MÃ ĐỀ 132
A. từ trường quay. B. cộng hưởng C. cảm ứng điện từ. D. tự cảm.
Câu 14: Tần số góc của con lắc đơn dao động điều hòa độ dài dây treo l tại nơi gia tốc trọng
trường g là:
A.
g
l
2
. B. 2.
g
l

C.
g
l
. D.
l
g
.
Câu 15: Với thấu kính hội tụ tiêu cự f, ảnh của vật thật qua thấu kính đó sẽ cùng chiều với vật khi
vật đặt cách thấu kính một khoảng
A. lớn hơn f B. lớn hơn 2f C. nhỏ hơn f D. bằng f
Câu 16: Trong các hạt nhân nguyên tử
4
2
H
e
,
56
26
F
e
,
238
92
U
,
230
90
Th
, hạt nhân bền vững nhất là
A.
4
2
H
e
B.
230
90
Th
C.
56
26
F
e
D.
238
92
U
Câu 17: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos(ωt + π/6) (A). Cường độ dòng điện hiệu dụng
bằng
A. 1 A B.
2 A C. 2 A D. 1/2 A
Câu 18: Khi nói vnăng của chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai ? năng
của chất điểm dao động điều hòa luôn luôn bằng
A. Thế năng ở vị trí biên
B. Tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kỳ
C. Động năng ở vị trí cân bằng
D. Động năg ở thời điểm ban đầu
Câu 19: Một người quan sát 1 chiếc phao trên mặt biển thấy nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng
cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là:
A.
v2m/s
B.
v1m/s
C.
v4m/s
D.
v8m/s
Câu 20: Sóng FM của đài Bắc Ninh có bước sóng
10
m.
3

Tần số f của đài là
A.
90MHz
B.
80MHz
C.
100MHz
D.
60MHz
Câu 21: Pin quang điện là nguồn điện
A. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.
C. hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.
D. biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng.
Câu 22: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm
52
10 W / m .
Biết cường độ âm
chuẩn là
12 2
10 W / m .
Mức cường độ âm tại điểm đó bằng
A.
70B
B.
0,7dB
C.
0,7B
D.
70dB
Câu 23: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với tốc độ v. Bước sóng của sóng này trong
môi trường đó là
. Chu kỳ dao động T của sóng có biểu thức là:
A.
Tv. B. T/v C. T2v/ D. Tv/
Câu 24: Một con lắc xo dao động điều hòa theo phương ngang với năng dao động
20mJ
lực đàn hồi cực đại là 2N. Biên độ dao động của con lăc là
A.
4cm
B.
3cm
C.
1cm
D.
2cm
Câu 25: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của
A. các e và các ion dương. B. các electron tự do.
C. ion âm và ion dương. D. các ion dương.
Câu 26: Một dòng điện cường độ
2cos100 (A)it
chạy qua đoạn mạch chỉ điện trở 100
.
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 100 W. B. 200 W. C. 50 W. D. 400W.
Câu 27: Trong phản ứng hạt nhân:
19 16
98
Fp OX,
hạt X là
A. prôtôn B. electron C. pozitron D. hạt
Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều
u 100 2cos100 t V
vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện
trở
R50,
cuộn cảm thuần

3
LH
và t đin

4
2.10
CF
3
điện dung

F
. Cường độ
dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là
A.
2A
B.
2A
C.
1A
D.
22A
Câu 29: Một chất điểm dao động theo phương trình
x8cos4tcm.
Dao động của chất điểm biên
độ là:
A.
8cm
B.
6cm
C.
4cm
D.
16cm
Câu 30: Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây thuần cảm độ tự cm 1mH và t đin có
điện dung

2
0,1
CF.
Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp trên tụ cực đại
0
U
đến lúc điện áp
trên tụ bằng một nửa giá trị cực đại có giá trị gần nhất là
A.
6s
B.
1s
C.
3s
D.

2s
Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc bước sóng
0,6 m,
khoảng cách
giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 1,5 m. Trên màn,
gi M và N là hai đim hai phía so vi vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt
6,84 mm và 4,64 mm. Số vân sáng trong khoảng MN là
A. 6 B. 3 C. 8 D. 2
Câu 32: Máy biến áp là những thiết bị có khả năng
A. làm tăng tần số của dòng điện xoay chiều
B. biến đổi điện áp xoay chiều.
C. làm tăng công suất, của dòng điện xoay chiều.
D. biến đổi điện áp một chiều
Câu 33: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc.
Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là i. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 nằm hai bên vân
sáng trung tâm là
A. 4i. B. 5i. C. 6i. D. 3i.
Câu 34: Cho phản ng hạt nhân:
74
32
p
Li X He
. Mỗi phản ứng tỏa ra một năng lượng
Q 17,3 MeV.
Cho số Avôgađrô
23 1
A
N 6,023.10 mol .
Năng lượng tỏa ra khi 1 gam Hêli tạo thành
có giá trị
A.
26
13,02.10 MeV.
B.
26
26,04.10 MeV.
C.
23
13,02.10 MeV.
D.
23
26,04.10 MeV
Câu 35: Cho một con lắc dao động tắt dần chậm trong môi trường ma sát. Nếu sau mỗi chu
năng của con lắc giảm 5% thì sau 10 chu kì biên độ của nó giảm xấp xỉ
A. 36%. B. 64%. C. 77%. D. 23%.
Câu 36: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động
với tần số 15Hz cùng pha. Tại một điểm M cách nguồn A B những khoảng
12
d 17cm,d 20cm
, sóng biên độ cực tiểu. Giữa M đường trung trực của AB có 1 dãy cực đại.
Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A.
30,0cm / s
B.
22,5cm / s
C.
40,0cm / s
D.
18,0cm / s
Câu 37: Điện năng từ một trạm điện phát điện được đưa đến một khu tái định bằng đường dây
truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp từ hai đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm
cung cấp đủ điện năng tăng từ 120 lên 147. Cho rằng chỉ tính đến hao phí trên đường dây, công suất
tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi hiệu công suất trong
các trường hợp đều bằng nhau. Số hộ dân trạm phát này cung cấp đủ điện năng khi điện áp truyền
đi 6U là
A.
130
B. 155 C.
140
D.
150
Câu 38: Một lò xo nhẹ độ cứng 100N/m, đầu trên gắn cố định, đầu dưới treo qu cu nh có khi
lượng m = 1kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò
xo. Lúc đầu dùng giá nằm ngang đỡ m để xo không biến dạng. Sau đó cho giá đỡ chuyển động

Đề thi kì 2 Vật lý 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vậy lý 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 952
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật Lý Xem thêm