Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề thi 02 trang)
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
Môn: VẬT Lớp 12
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ: 204
Câu 1: trạng thái nghỉ, một hạt nhân khối lượng m
0
. Khi chuyển động với tốc độ v, hạt
nhân đó khối lượng m. Với c tốc độ ánh ng trong chân không thì hệ thức nào dưới đây
đúng?
A.
2
0
m = m c .
B.
0
m
m = .
v
1 -
c
C.
D.
0
2
2
m
m = .
v
1 -
c
Câu 2: Bộ phận nào dưới đây có trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản?
A. Mạch tách sóng.B. Mạch phát sóng điện từ cao tần. C. Mạch biến điệu. D. Micrô.
Câu 3: Sử dng tia hồng ngoi để sấy khô các vỏ xe ôtô sau khi sơn dựa vào tính cht nào của tia
hồng ngoại?
A. Biến điệu được như sóng điện từ cao tần. B. Tác dụng nhiệt mạnh.
C. Gây ra một số phản ứng hóa học. D. Khúc xạ được như ánh sáng.
Câu 4: Một chùm sáng phức tạp bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc khi truyền qua lăng
kính được gọi là hiện tượng
A. nhiễu xạ ánh sáng.B. tổng hợp ánh sáng đơn sắc. C. giao thoa ánh sáng. D. tán sắc ánh
sáng.
Câu 5: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo P mức ng lượng E
P
về quỹ
đạo L có mức năng lượng E
L
thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng
A. E
P
+ E
L
. B. E
P
. C. E
L
. D. E
P
– E
L
.
Câu 6: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của mỗi phôtôn trong chùm sáng đơn sắc tần số f
A. f/h. B. hf
2
. C. hf. D. h/f.
Câu 7: Nguồn phát ra quang phổ liên tục là
A. các chất khí có áp suất thấp khi bị kích thích.
B. các chất rắn, lỏng hoặc khí có áp suất lớn khi bị kích thích.
C. các chất rắn hoặc khí có áp suất thấp khi bị kích thích.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
D. các chất lỏng hoặc khí có áp suất thấp khi bị kích thích.
Câu 8: Trong mạch dao động LC lí tưởng, tần số góc của dao động điện từ là
A.
1
.
LC
B.
C.
1
.
LC
D.
1
.
LC
Câu 9: Trong chân không, sóng điện từ truyền đi với tốc độ xấp xỉ bằng
A. 3.10
8
km/s. B. 3.10
8
cm/s. C. 3.10
8
dm/s. D. 3.10
8
m/s.
Câu 10: Hạt nhân
7
3
Li
có số prôtôn là
A. 3. B. 10. C. 4. D. 7.
Câu 11: Tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện
A. điện trường đều. B. điện trường cảm ứng. C. điện trường xoáy. D. từ trường
đều.
Câu 12: Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng λ. Khoảng cách giữa
hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan t là D. Nếu khoảng
cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?
A.
iD
λ = .
a
B.
aD
λ = .
i
C.
2ai
λ = .
D
D.
ai
λ = .
D
Câu 13: Chất nào dưới đây là chất quang dẫn?
A. Fe. B. Cu. C. Si. D. Al.
Câu 14: Tia tử ngoại không có công dụng nào dưới đây?
A. Nghiên cứu cấu trúc vật rắn. B. Dò tìm các vết nứt trên bề mặt các vật
bằng kim loại.
C. Tiệt trùng các dụng cụ phẩu thuật. D. Tiệt trùng thực phẩm trước khi đóng gói.
Câu 15: Tính chất nổi bật nhất của tia X là
A. làm phát quang một số chất. B. tác dụng nhiệt mạnh. C. làm đen kính ảnh. D. tính đâm
xuyên mạnh.
Câu 16: Một mạch LC tưởng C = 150 pF L = 12 mH thì dao động điện từ của mạch
chu kì xấp xỉ bằng A. 8,4.10
-3
s. B. 8,4.10
-6
s. C. 2,7.10
-4
s. D. 2,66. 10
2
s.
Câu 17: Hạt nhân
27
13
Al
có số nơtron là
A. 14. B. 13. C. 40. D. 27.
Câu 18: Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc màu ng thì vân sáng trung
tâm có màu
A. lục. B. vàng. C. đỏ. D. tím.
Câu 19: Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng λ. Khoảng cách giữa
hai khe hẹp a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Vân sáng
bậc 3 cách vân sáng trung tâm một đoạn
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
λD
3 .
a
B.
λD
2 .
a
C.
λD
2,5 .
a
D.
λD
3,5 .
a
Câu 20: Nếu tăng bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào một tấm kim loại lên 2 lần thì
công thoát của tấm kim loại đó
A. tăng 2 lần. B. giảm 4 lần. C. giảm 2 lần. D. không đổi.
Câu 21: Cầu vồng bảy sắc được giải thích bằng hiện tượng
A. quang điện trong. B. nhiễu xạ ánh sáng. C. giao thoa ánh sáng trắng. D. tán sắc ánh
sáng trắng.
Câu 22: Sóng điện từ có bước sóng 45 m thuộc loại sóng
A. dài. B. cực ngắn. C. trung. D. ngắn.
Câu 23: Một tấm kim loại có công thoát 6,625.10
-19
J thì có giới hạn quang điện là
A. 0,03 μm. B. 0,3 μm. C. 0,6 μm. D. 0,03 mm.
Câu 24: Trong nguyên tử hiđrô, r
0
bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo
M thì bán kính quỹ đạo là A. 3r
0
.B. 9r
0
. C. 16r
0
. D. 4r
0
.
Câu 25: Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,6 μm. Hai khe hẹp
cách nhau 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát 1,2 m. Trên
màn quan sát, vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 5 ở khác phía so với vân sáng trung tâm cách nhau
A. 1,08 mm. B. 3,06 mm. C. 1,62 mm. D. 2,7 mm.
Câu 26: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L t nguyên tử
phát ra phôtôn bước sóng λ
1
. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo M thì nguyên tử
phát ra phôtôn có bước sóng λ
2
. Khi êlectrôn chuyển t quỹ đạo M về quỹ đạo L t nguyên t
phát ra phôtôn có bước sóng λ
3
. Hệ thức nào dưới đây đúng?
A.
1 2 3
1 1 1
= - .
λ λ λ
B.
1 2 3
λ = λ + λ .
C.
1 2 3
1 1 1
= + .
λ λ λ
D.
3 1 2
λ = λ + λ .
Câu 27: Thực hiện thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,65 μm. Hai khe
hẹp cách nhau 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát 1,2 m.
Trên màn quan sát, xét 5 vân tối liền kề, khoảng cách giữa 2 vân tối ngoài cùng là
A. 0,39 mm. B. 1,56 mm. C. 1,95 mm. D. 0,78 mm.
Câu 28: Một mạch LC tưởng có C = 5 nF và L = 0,2 mH. Biết điện áp cực đại giữa hai bản tụ
là 6 V. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn xấp xỉ
A. 0,03 A. B. 0,01 A. C. 0,02 A. D. 0,04 A.
Câu 29: Tích điện cho một tụ điện điện dung C đến khi điện tích trên một bản đạt cực đại Q
0
(Q
0
> 0 được nh bằng đơn vị Cu-lông) rồi nối tụ với một cuộn cảm thuần hệ số tự cảm L
thay đổi được để tạo thành mạch dao động LC tưởng. Điều chỉnh L = L
1
thì cường độ dòng
điện cực đại trong mạch 20 mA. Điều chỉnh L = L
2
thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch
25 mA. Điều chỉnh L = 3L
1
+ 4L
2
thì chu dao động điện t của mạch T (tính bằng giây).

Đề thi cuối học kì II lớp 12 môn Vật lý có đáp án

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2020 - 2021 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 12 bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý có đáp án, sẽ giúp các em học sinh sẵn sàng cho bài thi học kì 2 sắp diễn ra.

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2020 - 2021 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Vật lý Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2020 - 2021, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 736
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật Lý Xem thêm