Bộ đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TP-HCM KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC: 2016 2017
TRƯỜNG THCS & THPT BÁC ÁI MÔN: VẬT Lớp: 12 Ban: KHTN
đề: 132 Thời gian: 50 phút
Lưu ý: Những câu dấu sao đầu câu học sinh trình bày tự luận ra giấy thi riêng
Câu 1: Chọn câu đúng, về tia tử ngoại
A. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76 µm.Bị lệch trong điện trường, từ trường
B. Tia tử ngoại là sóng điện từ mà mắt thường không nhìn thấy được.
C. Tia tử ngoại có năng lượng nhỏ hơn tia hồng ngoại
D. Tia tử ngoại không tác dụng lên kính ảnh.
Câu 2: *Một chất phóng xạ có chu kì bán ra T. Sau thời gian t = 3T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa số
hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác với số hạt nhân của chất phóng xạ còn lại
A. 3 B. 7 C. 1/3 D. 1/7
Câu 3: So với hạt nhân
29
14
Si
, hạt nhân
40
20
Ca
có nhiều hơn
A. 6 nơtrôn và 5 prôtôn. B. 11 nơtrôn và 6 prôtôn.
C. 5 nơtrôn và 12 prôtôn. D. 5 nơtrôn và 6 prôtôn.
Câu 4: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có
A. cùng số nơtron. B. cùng khối lượng. C. cùng số prôtôn. D. cùng số nuclôn
Câu 5: Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của
A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn (êlectron).
B. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.
C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau
D. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.
Câu 6: Xác định giới hạn quang điện của kim loại. Biết khi chiếu bức xạ = 0,330(m) vào bề mặt kim
loại thì U hãm có giá trị 1,38(V):
A. 0,52.10
–6
(m) B. 3,015.10
–7
(m) C. 0,49.10
–6
(m) D. 2,10.10
–7
(m)
Câu 7: * Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 µm và 0,243 µm vào catôt của một tế bào quang
điện. Kim loại làm catôt giới hạn quang điện là 0,5 µm. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron
quang điện bằng
A. 2,29.10
4
m/s. B. 9,24.10
3
m/s C. 9,61.10
5
m/s D. 1,34.10
6
m/s
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8: *Cho phản ứng hạt nhân:
3
1
T +
2
1
D
4
2
He + X +17,6MeV . Tính năng lượng toả ra từ phản ứng
trên khi tổng hợp được 2g Hêli.
A. 52,976.10
23
MeV B. 5,2976.10
23
MeV C. 2,012.10
23
MeV D. 2,012.10
24
MeV
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc :
A. Bước sóng ánh sáng đơn sắc không phụ thuộc vào bản chất của môi trường ánh sáng truyền qua.
B. Chiết suất của môi trường trong suốt phụ thuộc vào tần số của sóng ánh sáng đơn sắc.
C. Chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng vàng nhỏ hơn đối với ánh sáng đỏ.
D. Các sóng ánh sáng đơn sắc có phương dao động trùng với phương với phương truyền ánh.
Câu 10: Thực hiện thí nghiệm giao thoa I-âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng
= 0,5
m
. Khoảng
cách giữa hai khe bằng 0,5 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát E bằng 200 cm. Tại vị t M
trên màn E có toạ độ 7mm là vị trí
A. vân tối thứ 7. B. vân sáng bậc 7. C. vân sáng bậc 4. D. vân tối thứ 4
Câu 11: *Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, khi chiếu vào catôt chùm ánh sáng đơn sắc bước
sóng λ, để dòng quang điện triệt tiêu thì U
AK
= -0,85V. Nếu hiệu điện thế U
AK
= 0,85V, thì động năng
cực đại của êlectron quang điện khi đến anôt sẽ là bao nhiêu?
A. Không tính được vì chưa đủ thông tin. B. 1,36.10
-19
J.
C. 2,72.10
-19
J. D. 0 J
Câu 12: Điều nào sau đây sai khi nói về cấu tạo và hoạt động của máy quang phổ lăng kính?
A. Buồng ảnh là nơi thu ảnh quang phổ.
B. Bộ phận tán sắc ánh sáng là một hay một hệ thấu kính hội tụ.
C. Máy quang phổ lăng kính hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính.
D. Ống chuẩn trực để tạo ra chùm sáng song song.
Câu 13: Để xác định nhiệt độ của nguồn sáng bằng phép phân tích quang phổ, người ta dựa vào yếu tố
nào sau đây
A. quang phổ liên tục. B. quang phổ hấp thu.
C. quang phổ vạch phát xạ. D. sự phân bố năng lượng trong quang phổ.
Câu 14: Pôlôni
210
84
Po
chất phóng xạ
, chu kỳ bán T. Ban đầu 0,210g chất phóng xạ Pôlôni.
Sau thời gian bằng một chu kỳ bán rã, kể từ thời điểm t = 0, khối lượng chì được tạo ra là
A. 0,102g. B. 0,103g. C. 0,104g. D. 0,105g.
Câu 15: Cho phản ứng hạt nhân: +
27
13
Al X + n. Hạt nhân X là
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
23
11
Na.
B.
27
13
Mg.
C.
20
10
Ne.
D.
30
15
P.
Câu 16: Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết tính cho
A. Một nuclôn B. Một nơtrôn
C. Một hạt trong 1 mol nguyên tử. D. Một prôtôn
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?
A. Trong phóng xạ , có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn.
B. Trong phóng xạ
+
, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau.
C. Trong phóng xạ , hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ.
D. Trong phóng xạ
-
, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau.
Câu 18: Giới hạn quang điện của kim loại Natri là λ
0
= 0,50μm. Tính công thoát electron của Natri ra đơn
vị eV?
A. 1,48 eV. B. 3,48eV C. 4,48eV D. 2,48eV
Câu 19: Chọn câu đúng
A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại, lớn hơn bước sóng của tia
gama.
B. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật
C. Tia X có thể phát ra từ các đèn điện thông thường
D. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra
Câu 20: Giao thoa ánh sáng đơn sắc của Young có = 0,6 m; a = 1 mm; D = 2 m. Khoảng vân i là
A. 12 mm. B. 3.10
-6
m . C. 0,3 mm. D. 1,2 mm.
Câu 21: Chọn nhận định đúng:
A. Quang trở là dụng cụ cản trở sự truyền của ánh sáng
B. Pin quang điện là dụng cụ biến điện năng thành quang năng
C. Hiện tượng quang dẫn được giải thích bằng hiện tượng quang điện trong
D. Bước sóng giới hạn của hiện tượng quang điện trong thường lớn hơn hiện tượng quang điện ngoài
Câu 22: Phôtôn có năng lượng 0,8eV ứng với bức xạ thuộc vùng
A. tia tử ngoại. B. tia hồng ngoại. C. tia X. D. sóng vô tuyến.
Câu 23: Nhóm tia nào sau đây có cùng bản chất sóng điện từ:
Đánh giá bài viết
1 1.261
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật Lý Xem thêm