Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT NH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
-----------
KỲ THI HỌC 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ THI MÔN VẬT 12
Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian giao đề.
Đáp án gồm 04 trang.
———————
đề 132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số o danh: .............................
Câu 1: Tia tử ngoại được dùng
A. để m vết nứt trên bề mặt sản phm bằng kim loại.
B. để chụp ảnh b mặt Trái Đất t v tinh.
C. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
D. để m khuyết tật n trong sản phẩm bằng kim
loại.
Câu 2: Tia nghen (tia X) ngoại được dùng
A. sưởi ấm.
B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
C. để chụp nh b mặt Trái Đất t v tinh.
D. để m khuyết tật n trong sản phẩm bằng kim
loại.
Câu 3: Quang phổ liên tục
A. phụ thuộc o bản chất nhiệt độ của nguồn phát.
B. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.
C. không phụ thuộc vào bản chất nhiệt độ của nguồn phát.
D. phụ thuộc o bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.
Câu 4: Bước sóng của một trong các bức xạ màu đỏ trị số
A. 55 nm.
B. 0,55 mm.
C. 0,72 μm.
D. 0,55 nm.
Câu 5: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ điện trở thuần
A. cùng tần số cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.
B. luôn lệch pha / 2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch
C. giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.
D. cùng tần số với điện áp hai đầu đoạn mạch pha ban đầu luôn bằng 0.
Câu 6: Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn
A. số nuclôn (nucleon).
B. s nơtrôn (neutron).
C. khối lượng.
D. số prôtôn (proton)
Câu 7: Đoạn AB gồm hai hộp n X Y mắc nối tiếp. biết X, Y chỉ chứa một linh kiện hoặc điện trở,
hoặc là cuộn dây, hoặc tụ điện. Đặt vào hai đoạn mạch AB một điện áp
u 10 3 cos 100 t V
thì
cường độ dòng điện I = 1A, hiệu điện thé U
X
= 2U
Y
=
10 2
V công suất tiêu thụ toàn mạch
. Biết điện áp tức thời giữa hai đầu X sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch. Điện trở thuần
của hộp X gần bằng
A. 2,3 Ω.
B. 9,7 Ω.
C. 7,1 Ω.
D. 12,2 Ω.
Câu 8: Một sóng truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1m/s chu 0,5s. Sóng này bước
sóng
A. 150 cm
B. 25 cm
C. 50 cm
D. 100 cm
Câu 9: Tia hồng ngoại tia Rơnghen đều bản chất sóng điện từ, bước sóng dài ngắn khác nhau
nên
A. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều.
B. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện).
C. khả năng đâm xuyên khác nhau.
D. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 10: Đặt vào hai đầu cuộn cấp máy biến thế tưởng điện áp xoay chiều
100 2 cos100 ( )u t V
(t
đo ng giây) thì thầy điện áp hai đầu cuộn thứ cấp khi không tải 50V. Tính t số số vòng giây cuộn
cấp (N
1
) cuộn thứ cấp (N
2
)
A. 2
B.
2
C.
2 2
D. 1/2
Câu 11: Hạt nhân càng bền vững khi
A. số nuclôn càng lớn.
B. số nuclôn càng nhỏ.
C. năng lượng liên kết càng lớn.
D. năng lượng liên kết riêng càng lớn.
Câu 12: Sóng điện từ truyền xuyên qua tầng điện li
A. sóng cực ngắn
B. sóng dài
C. Sóng trung
D. sóng ngắn
Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u=U
0
cos t vào hai đầu đoạn mạch ch điện trở thuần. Gọi U điện
áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I
0
I lần lượt giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu
dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?
A.
0 0
0
U I
U I
.
B.
0 0
2
U I
U I
.
C.
0
u i
U I
.
D.
2 2
2 2
0 0
1
u i
U I
.
Câu 14: Đặt một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần
R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R 30V. Điện áp hiệu dụng giữa
hai đầu cuộn cảm bằng
A. 20V.
B. 10V.
C. 40V.
D. 30V.
Câu 15: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch biểu thức
2 2 cos(100 )i t
A,
t
tính
bằng giây (s).Cường độ đòng điện hiệu dụng bằng
A. 2A
B. 1A
C. 2
2
A
D.
2
A
Câu 16: Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về
A. sự phát xạ hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử.
B. sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.
C. sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô.
D. cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.
Câu 17: Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn y
thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay
chiều có biểu thức
100 6 cos(100 )( )u t V
.
Khi K m hoặc đóng, thì đồ thị cường độ dòng điện
qua mạch theo thời gian tương ng i
m
i
d
được
biểu diễn như hình bên. Điện trở các dây nối rất nhỏ.
Giá trị của R
bằng:
A. 75Ω
B. 50Ω
C. 150
D. 100Ω
Câu 18: Đơn vị đo cường độ âm
A. Ben (B).
B. Oát trên mét vuông (W/m
2
).
C. Niutơn trên mét vuông (N/m
2
).
D. Oát trên mét (W/m).
Câu 19: Một chất khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số f = 6.10
14
Hz. Khi dùng ánh sáng có
bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất y không th phát quang?
A. 0,45 μm.
B. 0,68 μm.
C. 0,30 μm.
D. 0,40 μm.
Câu 20: Trong thiết bị nào dưới đây một máy thu một máy phát sóng tuyến.
A. Máy thu thanh.
B. Máy điện thoại để
C. Máy điên thoại di
D. Điều khiển tivi.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
bàn.
động.
Đánh giá bài viết
1 327
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật Lý Xem thêm