Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA
TỔ: TỰ NHIÊN
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Vật Lý Khối 12
Thời gian làm bài: 45 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
Họ, tên thí sinh:.................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Gi i,
tCLR
uuuu ,,,
các giá tr tc thi của dòng điện các điện áp tc thời hai đầu điện tr,cun
cm,t điện và hai đu mch chính trên mch RLC.Hãy chn h thc đúng.
A. i=
R
u
R
B. i=
C. i=
D. i=
Z
u
Câu 2: Chn nhận định đúng:
A. Trong mạch điện xoay chiu ch có điện tr thuần,điện áp và dòng điện là những dao động điều hòa cùng tn
s,cùng pha.
B. Trong mạch điện xoay chiu ch có cun cm thuần,điện áp tc thi tr pha
2
so với dòng điện tc thi trong
mch.
C. Trong mạch điện xoay chiu ch có t điện,điện áp tc thi sm pha
2
so với dòng điện tc thi trong mch.
D. Trong mạch RLC,điện áp hai đầu mch luôn sm pha so với dòng điện tc thi mt góc
,góc này được xác
định tùy thuc vào tính cht ca mạch điện.
Câu 3: Hai nguồn sóng học A B cùng biên độ, dao động cùng pha nhau, cách nhau 11 cm. Sóng truyền
với vận tốc 1m/s tần số 50Hz. Hỏi trên đoạn AB bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha
nhau và ngược pha với trung điểm I của AB.
A. 4 B. 6 C. 5 D. 8
Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều có phương trình u
t
=100
)
3
100sin(2
t
(v) vào hai đầu mạch điện có
R=100(Ω),dòng điện trong mạch có phương trình là:
A.
))(
6
5
100cos(2 Ati
B.
))(
6
5
100cos(2 Ati
C.
))(
3
100cos(2 Ati
D.
))(
6
100cos(2 Ati
Câu 5: Chon đáp án đúng dưới đây:Vận tc ,chu k,tn s và bước sóng liên h bi công thc:
A. f=v.T=
v
B.
T
v
v.f C. v=
T
f
D. v=
T
f
Câu 6: Cho mạch điện xoay chiu gồm điện tr thuần R=100(Ω),cuộn thun cmL=
2
(H) mc ni tiếp vi t
điện điện dung C=
4
10
(F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều phương
trình:
tu
t
100cos2200
(v).Công sut tiêu th ca mch là:
A. 200(W) B. 400(W) C. 300(W) D. 150(W)
Câu 7: Xét về tác dụng tỏa nhiệt trong một thời gian dài dòng điện nào sau đây tương đương với một dòng điện
không đổi có cường độ I = 2I
0
?
A. i= 2I
0
cos(t+). B. i = I
2
0
cos(t+). C. i=2I
0
cos(t+). D. i=I
0
cos(t+).
Câu 8: Cộng hưởng cơ là hiện tượng:
A. Biên độ của dao động cưỡng bức tăng lên đến cực đại khi tn s ca ngoi lực cưỡng bc trùng tn s dao
động riêng ca h.
B. Làm cho biên độ ca dao động cưỡng bức tăng lên đến cực đại khi không có lc ma sát cn tr chuyển động
C. Làm cho biên độ của dao động cưỡng bức tăng lên đến cực đại khi ngoi lực cưỡng bức có năng lượng vừa đủ
bù cho phần năng lượng đã mất
D. Làm cho biên độ của dao động cưỡng bức tăng lên đến cực đại khi ngoi lực cưỡng bức có năng lượng đủ ln
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
Câu 9: Trong s các công thc sau,công thc nào sai?
A. Z
C
=
B. Z
L
=Lω C. cos
=
Z
R
D.
22
)(
CL
ZZRZ
Câu 10: Chọn đáp án không đúng dưới đây:
A. c sóng là khong cách giữa hai điểm cùng pha gn nhau nht.
B. Chy k là khong thi gian mà sóng truyền đi được một quãng đường bằng bước sóng.
C. Tn s là s lần dao đng toàn phn ca sóng trong mt giây.
D. Vn tc truyn sóng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong mt đợn v thi gian.
Câu 11: Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =
0,1
H. Khi đặt vào
hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 100V 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R bằng 100V. Để điện áp
hiệu dụng trên tụ điện lớn gấp 4 lần điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm thì phải điều chỉnh tần số của mạch đến giá
trị là:
A. 12,5Hz B. 25Hz C. 100 Hz D. 200Hz
Câu 12: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây dài phương trình u = 6cos(4t + 0,2x) cm.Trong đó
x(cm),t(s). Độ dời của điểm có tọa độ x = 2,5cm lúc t = 0,125s là:
A. 3 cm B. 6cm C. - 6cm D. 0cm
Câu 13: Cho hai ngun sóng kết hợp cùng biên độ,cùng pha to ra giao thoa trên mt thoáng mt cht lng,v trí
các điểm có biên độ cực đại được xác định bi công thc đúng nào sau đây:
A. d
2
-d
1
=(2k +1)λ với k=0,
1,
2,… B. d
2
-d
1
=(k +
2
1
)λ với k=0,
1,
2,…
C. . d
2
-d
1
=2kλ với k=0,
1,
2,… D. d
2
-d
1
=kλ với k=0,
1,
2,…
Câu 14: Mt sóng dng tạo ra trên dây hai đầu buc cht, gi v vn tc truyn sóng,λ là bước sóng và f là tần
số của sóng,chiu dài của dây l được xác định theo công thc :
A. l=k
f
v
với k=1,2… B. l=k
f
v
4
với k=1,2… C. l=k
với k=1,2… D. l=2k
f
v
với k=1,2…
Câu 15: Con lắc xo dao động điu hòa,c sau nhng khong thi gian ngn nht
t=0,03(s) thì động năng lại
bng thế năng.Ban đầu con lắc đang ở v trí thế năng bằng 3 ln động năng và thế năng đang tăng,thời điểm
tại đó thế năng lại bng ba lần động năng lần th 2018 mà động năng đang tăng tính từ thi điểm ban đầu là:
A. 121,02(S) B. 121,08(s) C. 121,04(s) D. 120,98(S)
Câu 16: Cho mạch điện xoay chiu gồm R=100(Ω),cuộn thun cm có L=
1
(H).Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện
áp xoay chiều có phương trình:
)
4
100cos(200
tu
t
(v).Dòng điện trong mch có giá tr hiu dng là:
A. 2
2
(A) B. 1(A) C.
2
(A) D. 2(A)
Câu 17: Cho mạch RLC R=100(Ω) ,cun thun cm L=
1
(H) mc ni tiếp vi t điện điện dung
C=
2
10
4
(F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có phương trình:
tu
t
cos2200
(v) có tn s góc
ω thay đổi được.Khi cho ω biến thiên thấy cường độ dòng điện hiu dụng đạt giá tr
2
(A).Giá tr ca tn s góc
là:
A. 120 π (Rad/s) B. 150 π (Rad/s) C. 180 π (Rad/s) D. 200 π (Rad/s)
Câu 18: Mt con lắc lò xo dao động điều hòa,ti thời điểm t ly độ
1
x
=1(cm).Vào thời điểm t+
4
T
ly
độ
2
x
=
3
(cm).T s hai tc độ tc thi ti hai thời điển trên là:
A.
B.
3
1
C. 3 D.
3
Câu 19: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều i= 4cos(20πt ) (A), t đo bằng
giây. Tại thời điểm t
1
nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng i
2
= -2A. Hỏi đến thời điểm t
2
= t
1
+0,025
s cường độ dòng điện tức thời là:
A. 2 3 A; B. -2 3 A; C. 2 A; D. -2 A;
Câu 20: Đầu A của một sợi dây cao su ng ngang được làm cho dao động theo phương vuông góc với dây với
biên độ a= 10cm, chu kỳ 2s. Sau 4s, sóng truyền được 16m dọc theo dây. Gốc thời gian t
o
=0(s) lúc A băt đầu
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
dao động từ vị trí cân bằng theo chiều dương hướng lên. Ly độ dao động của điểm M cách A một khoảng 2m theo
phương truyền sóng tại thời điểm t
0
+
3
T
là:
A. -5(cm) B. 5(cm) C. 5
3
(cm) D. -5
3
(cm)
Câu 21: Tốc độ truyền sóng trên một sợi dây 40m/s. Hai đầu dây cố định. Khi tần số sóng trên dây là 200Hz,
trên dây hình thành sóng dừng với 10 bụng sóng. Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên
dây:
A. 70Hz B. 60Hz C. 90Hz D. 110Hz
Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha,cùng biên độ
với tần số 10Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 20cm/s. Hai điểm M, N trên mặt nước MA=15cm,
MB=20cm, NA=32cm, NB=24,5cm. Số đường dao động cực đại giữa M và N là:
A. 4 đường. B. : 7 đường C. 6 đường D. : 5 đường
Câu 23: Chọn đáp án Không đúng sau:
A. Sóng cơ học truyền đi được trong các môi trường vt cht và c chân không.
B. Trong quá trình truyền sóng,pha được truyền đi nhưng các phân tử của môi trường ch dao động mà không đi
theo sóng.
C. Sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
D. Sóng ngang có phương dao dộng vuông góc với phương truyền sóng.
Câu 24: Mt chất điểm dao động điều hòa theo phương trình:x=4cos(2πt+
3
) (cm).Biên độ và pha ban đầu của
chất điểm là.
A. 2π(cm),
3
(Rad) B. 4(cm), 2π(Rad) C. 4(cm),
3
(Rad) D.
3
(cm), 2π(Rad)
Câu 25: Chu k ca con lắc đơn là:chọn đáp án đúng dưới đây.
A. T=2π
k
m
B. T=2π
g
l
C. T=2π
l
g
D. T=2π
m
k
Câu 26: Chu k ca con lc lò xo là:chọn đáp án đúng dưới đây.
A. T=2π
m
k
B. T=2π
g
l
C. T=2π
k
m
D. T=2π
l
g
Câu 27: Cho mạch điện xoay chiu gm cun thun cm L=
1
(H) mc ni tiếp vi t điện điện dung
C=
2
10
4
(F).Đặt vào hai đầu đoạn mạch đin áp xoay chiều phương trình:
tu
t
100cos100
(v).Dòng đin
trong mch có phương trình là:
A.
))(
2
100cos( Ati
B.
))(100cos( Ati
C.
ti
100cos
(A) D.
))(
2
100cos( Ati
Câu 28: Cho hai dao động điều hòa;
1
x
=4cos(2πt+
3
) (cm) và
2
x
=6cos(2πt -
6
) (cm).Dao động
1
x
lệch pha
so với dao động
2
x
là:
A.
3
B. -
2
C.
6
D.
2
Câu 29: Đặt vào hai đầu đọan mạch chỉ tụ điện C một hiệu điện thế xoay chiều u = U
0
cost thì biểu thức
cường độ dòng điện qua mạch là:
A. i =
C
U
0
sin(t +
2
) B. i =CU
0
sin(t +
2
) C. i = CU
0
sin(t + ) D. i =
C
U
0
sin(t -
2
)
Câu 30: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha  so với cường độ dòng điện. Khi đó
A. tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.
B. tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần điện trở thuần của mạch.
C. hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của đoạn mạch.
D. điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha  so với điện áp giữa hai bản tụ điện.

Đề kiểm tra kì 1 Vật lý 12 năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 485
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm