Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam

Trang 1/3 Mã đề 201
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề thi có 03 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I M HỌC 2018-2019
Môn: VẬT LÝ Lớp 12
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ: 201
Họ và tên : ………………………………… ; Phòng thi : ……. ; SBD : ………………..
Câu 1. Cuộn cấp cuộn thứ cấp của một máy biến áp tưởng có số vòng dây lần lượt N
1
N
2
. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U
1
thì điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở là U
2
. Hệ thức đúng là
A.
2
2
12
1
N
U = U .
N



B.
1
12
2
U
N = N .
U
C.
2
12
1
U
N = N .
U
D.
2
12
1
N
U = U .
N
Câu 2. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng pha, cùng tần số. Biết
biên độ của hai dao động lần lượt A
1
và A
2
; A là biên độ của dao động tổng hợp. Hệ thức đúng là
A. A
2
= A A
1
. B. A = | A
1
A
2
|.
C.
22
1 2 1 2
A = A + A - 2A A .
D.
Câu 3. Đặt một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở
thuần cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và cuộn cảm lần
lượt là U
R
và U
L
. Hệ thức nào dưới đây đúng?
A.
22
RL
U = U + U .
B.
RL
U = U - U .
C. U = U
R
+ U
L
.
D.
22
LR
U = U + U .
Câu 4. Đặt một điện áp xoay chiều tần số góc ω vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L.
Cảm kháng của cuộn cảm là
A.
ω
.
L
B.
L
.
ω
C.
1
.
ωL
D.
ωL.
Câu 5. Đặt một điện áp
0u
u = U cos ωt + φ
vào hai đầu một mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp thì
trong mạch xuất hiện dòng điện
0i
i = I cos ωt + φ
. Công suất tiêu thụ trong mạch P. Hệ thức nào
dưới đây đúng?
A.
0 0 u i
P = 2U I cos φ - φ .
B.
00
ui
UI
P = cos φ - φ .
2
C.
0 0 u
P = 2U I cos φ.
D.
00
u
UI
P = cos φ.
2
Câu 6. Một con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa trên một mặt phẳng ngang. Nếu chọn mốc
thế năng tại vị trí cân bằng thì thế năng của vật tại vị trí có li độ x được tính bằng
A.
1
kx.
2
B.
2
1
xk .
2
C.
2
1
xk .
2
D.
2
1
kx .
2
Câu 7. Một sóng ớc sóng λ chu T. Trong thời gian 0,5T, quãng đường sóng truyền đi
được là
A. 2λ. B. 4λ. C. 0,5λ. D. 0,25λ.
Câu 8. Trong dao động điều hòa, vật chỉ chuyển động nhanh dần khi đi từ
A. vị trí biên về vị trí cân bằng. B. vị trí biên âm sang vị trí biên dương.
C. vị trí cân bằng đến vị trí biên dương. D. vị trí biên dương sang vị trí biên âm.
Câu 9. Một vật dao động điều hòa với biên đA tần số góc ω. Gia tốc của vật tại các vị trí biên
có độ lớn
A. ω/A
2
.
B.
2
ωA .
C.
Aω.
D.
2
Aω.
Trang 2/3 Mã đề 201
Câu 10. Một sóng cơ có tần số f khi gặp một vật cản thì bị phản xạ. Sóng phản xạ có tần số
A. f. B. 0,5f. C. 4f. D. 2f.
Câu 11. Đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch chỉ điện trở thuần R thì trong mạch
xuất hiện dòng điện xoay chiều i. Nhận xét nào dưới đây đúng?
A. u sớm pha hơn i một góc
π
(rad).
2
B. u cùng pha với i.
C. u trễ pha hơn i một góc
π
(rad).
4
D. u trễ pha hơn i một góc
π
(rad).
2
Câu 12. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì tần số của ngoại lực cưỡng bức
A. lớn gấp hai lần tần số riêng của hệ dao động. B. bằng nửa tần số riêng của hệ dao động.
C. bằng tần số rng ca h dao đng. D. lớn gấp bốn lần tần số rng ca h dao đng.
Câu 13. Để phân loại sóng ngang và sóng dọc, người ta căn cứ vào
A. tốc độ truyền sóng và bước sóng.
B. tần số và bước sóng.
C. môi trường truyền sóng và phương dao động.
D. phương dao động của phần tử vật chất và phương truyền sóng.
Câu 14. Một con lắc đơn dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g. Nếu biết sợi dây có
chiều dài l thì tần số góc của dao động là
A.
g
2π.
l
B.
2π.
g
l
C.
g
.
D.
.
g
Câu 15. Điện áp
π
u = 20 2cos 100πt +
2



(V) có giá trị hiệu dụng là
A. 20 V.
B.
20 2
V.
C.
10 2
V. D. 40 V.
Câu 16. y phát điện xoay chiều một pha hoạt động dựa vào hiện tượng
A. nhiệt điện. B. siêu dẫn. C. cảm ứng điện từ. D. tự cảm.
Câu 17. Một dòng điện xoay chiều tần số góc ω chạy qua đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Tổng
trở của mạch là
A.
1
R + ωL - .
ωC



B.
2
2
1
R + ωC - .
ωL



C.
2
1
R + ωL - .
ωC



D.
2
2
1
R + ωL - .
ωC



Câu 18. Đặt một điện áp
0
u = U cos ωt + φ
u
vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp thì
trong mạch dòng điện xoay chiều i. Biết điện áp tức thời giữa hai đầu R, L, C lần lượt u
R
, u
L
,
u
C
; dung kháng là Z
c
, cảm kháng là Z
L
, tổng trở của mạch là Z. Hệ thức nào dưới đây luôn đúng?
A.
R
u
i = .
R
B.
u
i = .
Z
C.
C
C
u
i = .
Z
D.
L
L
u
i = .
Z
Câu 19. Sóng âm không truyền được trong
A. chất lỏng. B. chất rắn.
C. chất khí. D. chân không.
Câu 20. Một sóng cơ có chu kì T, bước sóng λ và tốc độ truyền sóng v. Hệ thức đúng là
A.
T
v = .
λ
B.
T
v = 2π.
λ
C.
λ
T = .
v
D.
λ
T = 2π.
v
u 21. Một vật dao động điềua với phương trình
2π
x = 6cos 4πt - (cm)
3



. Biên độ của dao động là
A. 12 cm. B. 3 cm. C. 6 cm. D. 4π cm.
Trang 3/3 Mã đề 201
Câu 22. Một nguồn phát âm đẳng hướng ờng độ âm tại một điểm C gần nguồn 10
-9
W/m
2
.
Biết cường độ âm chuẩn là 10
-12
W/m
2
. Mức cường độ âm tại C có giá trị
A.
60B.
B.
3B.
C.
6B.
D.
30B.
Câu 23.
Một vật nhỏ khối lượng 200 g thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương
ngang, cùng tần số 5 Hz. Biết biên độ các dao động thành phần 3 cm 4 cm; các dao động thành
phần lệch pha nhau một góc
π
2
(rad). Lấy π
2
= 10. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Thế năng
cực đại của vật là
A. 0,49 J. B. 25,0 J. C. 0,25 J. D. 0,16 J.
Câu 24. Một đoạn mạch điện xoay chiều điện trở 20Ω tổng trở
20 2
Ω. Hệ số công suất của
mạch là
A.
π
.
4
B.
1
.
3
C.
1
.
2
D.
1
.
2
Câu 25. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U
vào hai đầu đoạn mạch điện gm điện tr
R, cun cm thun cm kháng Z
L
= 4R t điện điện dung thay đổi đưc mc ni tiếp nhau.
Mc lần lượt vào hai đầu điện tr hai đầu cun cm các vôn kế tưởng V
1
, V
2
. Điều chỉnh điện
dung ca t để s ch các vôn kế ln lượt ch giá tr cc đi U
1
, U
2
. T s U
2
/U
1
có giá tr
A.
1/ 17.
B. 4. C. 1/4.
D.
17.
Câu 26. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại
20 2
V vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện
trở 40 Ω, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng
thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị
A.
0,5 A.
B.
2 A.
C.
2 2 A.
D.
0,5 2 A.
Câu 27. Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 8
0
ở nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s
2
.
Nếu biết khối lượng của vật nhỏ trong con lắc 50 g thì lực kéo về ở vị trí li độ góc 4
0
độ lớn
xấp xỉ bằng
A. 0,5 N. B. 0,4 N. C. 0,04 N. D. 0,07 N.
Câu 28. Một đoạn mạch điện xoay chiều công suất tiêu thụ 200 W. Điện năng tiêu thụ của mạch
trong thời gian 30 phút là
A. 3000 J. B. 6000 J. C. 180000 J. D. 360000 J.
Câu 29. Một vật dao động với phương trình
π
x = 6cos 4πt +
6



(cm), (t tính bằng s). Chu kì dao động
của vật là
A. 0,5 s. B. 4 s. C. 0,25 s. D. 4π s.
Câu 30. Một sóng cơ lan truyền trên mặt chất lỏng. Biết phần tử M của mặt chất lỏng phương
trình dao động
u = 2cos 10πt
(mm), (t tính bằng s); khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng
phương truyền sóng dao đng ngược pha với nhau là 0,6 m. Khi phn t M đi đưc quãng đưng
16 mm t sóng truyền đi đưc quãng đưng
A. 4,8 m. B. 9,6 m. C. 1,2 m. D. 2,4 m.
----------------------------------- HEÁT -----------------------------------

Đề kiểm tra kì 1 Vật lý 12 năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 4.217
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm