Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh

Trang 1/4 - Mã đề thi 121
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Đề gồm có 4 trang
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2018 – 2019
Môn VẬT LÝ – Khối: 12
Phần trắc nghiệm
Thời gian: 30 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:………………………………… Số báo danh:…………….
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn dây thuần
cảm.
A. Dòng điện qua cuộn dây sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu cuộn dây.
B. Dòng điện qua cuộn dây trễ pha π/2 so với điện áp hai đầu cuộn dây.
C. Dòng điện qua cuộn dây sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu cuộn dây.
D. Dòng điện qua cuộn dây trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu cuộn dây.
Câu 2: Điều nào sau đây sai khi nói về sóng âm ?
A. Những sóng âm có tần số < 16 Hz gọi là siêu âm.
B. Sóng âm có tần số không đổi khi truyền từ chất khí sang chất lỏng.
C. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào bản chất môi trường.
D. sóng âm không truyền được trong chân không.
Câu 3: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp một điện áp
0
π
u = U cos(
ωt - )
3
t
dòng điện trong mạch là
0
π
i = I cos(
ωt - )
3
. Đoạn mạch có:
A.
1
ωL >
B.
1
ωL <
ωC
C.
1
ωL =
D.
1
ω =
LC
Câu 4: Chọn câu đúng. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, độ lệch pha
không đổi theo thời gian. Biên độ của hai dao động lần lượt A
1
A
2
. Biên độ A của dao
động tổng hợp có giá trị như thế nào?
A. Nhỏ hơn |A
1
- A
2
| B. Luôn bằng
1
2
(A
1
+ A
2
)
C. Lớn hơn (A
1
+ A
2
) D. |A
1
- A
2
| ≤ A ≤ A
1
+ A
2
Câu 5: Một đoạn mạch không phân nhánh gồm có điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm có
hệ số tự cảm L, được mắc vào điện áp xoay chiều
0
u = U cos
ωt
. Cường độ hiệu dụng của
dòng điện qua đoạn mạch được xác định bằng hệ thức nào?
A.
0
U
I =
R +
ωL
B.
0
2 2 2
U
I =
R +
ω L
C.
0
2 2 2
U
I =
2(R +
ω L )
D.
2 2
0
I = U . R + L
ω
Câu 6: Một máy biến áp tưởng cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800
vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp
hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở bằng
A. 105 V B. 0 C. 70 V D. 630 V
MÃ ĐỀ 121
Trang 2/4 - Mã đề thi 121
Câu 7: Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào…
A. biên độ của dao động. B. khối lượng của vật nặng.
C. điều kiện kích thích ban đầu. D. gia tốc trọng trường.
Câu 8: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết
hợp S
1
và S
2
. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên
độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước nằm trên
đường trung trực của đoạn S
1
S
2
sẽ…
A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại.
B. không dao động.
C. dao động với biên độ cực tiểu.
D. dao động với biên độ cực đại.
Câu 9: Ứng dụng quan trọng nhất của con lắc đơn là…
A. xác định gia tốc trọng trường. B. xác định chu kì dao động.
C. khảo sát dao động điều hòa của một vật. D. xác định chiều dài con lắc.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?
A. Dao động tắt dần nhanh hay chậm không phụ thuộc vào lực cản môi trường.
B. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản môi trường càng lớn.
C. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
D. Dao động tắt dần có năng lượng dao động giảm dần.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?
A. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang.
B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao
động tại hai điểm đó là cùng pha.
C. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.
D. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà dao động cùng pha.
Câu 12: Chọn câu đúng. Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (có tổng trở là Z)
một điện áp xoay chiều
0
u = U cos(
ωt + φ)
thì cường độ dòng điện qua mạch là
0
i = I cos
ωt
.
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính theo biểu thức nào?
A.
0 0
P = U I
B.
2
0
P = ZI
C.
2
0
P = RI
D.
0 0
U I
P = cos
φ
2
.
Câu 13: Máy biến áp là thiết bị dùng để…
A. biến đổi điện áp xoay chiều.
B. biến đổi công suất điện xoay chiều.
C. biến đổi hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.
D. biến đổi điện áp và tần số của dòng điện xoay chiều.
Câu 14: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa một nút và một
bụng sóng liên tiếp nhau là...
A. nửa bước sóng B. hai bước sóng.
C. một bước sóng. D. một phần tư bước sóng.
Câu 15: Chọn phát biểu đúng khi nói về cường độ dòng điện hiệu dụng?
A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ dòng điện không đổi
nhân cho
2
B. Cường độ hiệu dụng được tính bởi công thức I =
2
I
o
với I
o
là cường độ dòng điện cực
đại.
Trang 3/4 - Mã đề thi 121
C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được xây dựng dựa trên tác dụng từ của
dòng điện.
D. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt
của dòng điện.
Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều biểu thức u = U
0
cos(t - /2) (V) vào hai bản tụ điện
giá trị điện dung C thì cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có biểu thức…
A. i = U
0
.Ccos(t - /2). B. i =
0
U
C.
ω
cost.
C. i =
0
U
C.
ω
cos(t - /2). D. i = U
0
.Ccost.
Câu 17: Một vật khối lượng m = 100 g treo vào xo độ cứng k = 40 N/m. Kéo vật ra
khỏi vị trí cân bằng một đoạn 1 cm rồi truyền cho vật vận tốc 20 cm/s theo phương thẳng
đứng hướng xuống để vật dao động điều hòa thì biên độ dao động của vật là bao nhiêu?
A. 2
2
cm B.
2
cm C.
5
cm D. 2 cm
Câu 18: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh một nguồn dao động điều hòa theo phương
thẳng đứng với tần số f = 25 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S,
tại 2 điểm M, N gần nhau nhất nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 5 cm thì
luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?
A. 1,50 m/s B. 5,00 m/s C. 2,50 m/s D. 1,25 m/s
Câu 19: Trên mặt nước có hai nguồn sóng A và B dao động điều hoà theo phương vuông góc
với mặt nước với phương trình: u
1
= u
2
= acos10t (cm). Biết tốc độ truyền sóng 20 cm/s và
biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Một điểm N trên mặt nước có hiệu khoảng cách đến hai
nguồn A và B thoả mãn điều kiện AN - BN = 10 cm. Điểm N nằm trên đường đứng yên…
A. thứ 3 kể từ trung trực của AB và về phía B
B. thứ 2 kể từ trung trực của AB và về phía B
C. thứ 3 kể từ trung trực của AB và về phía A
D. thứ 2 kể từ trung trực của AB và về phía A
Câu 20: Cho mạch điện gồm điện trở thuần R = 25, cuộn dây thuần cảm và tụ điện được
mắc nối tiếp với nhau. Đặt một điện áp xoay chiều biểu thức u = 100
2
cos(100t + /6)
(V) vào hai đầu đoạn mạch thì thấy điện áp hai đầu tụ điện biểu thức u
C
= U
oC
cos100t.
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu?
A. 50 W B. 150 W C. 200 W D. 100 W
Câu 21: Sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định bước sóng . Muốn có sóng
dừng trên dây thì chiều dài
của dây có thể nhận giá trị nào dưới đây?
A.
=
λ
2
. B.
=
λ
4
C.
=
2
. D.
=
2
3
.
Câu 22: Cho đoạn mạch AB gồm biến trở nối tiếp với một hộp kín X. Hộp X chỉ chứa cuộn
dây thuần cảm độ tự cảm L hoặc tụ điện điện dung C. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp
không đổi U
AB
= 200
2
V; tần số dòng điện bằng 50 Hz. Khi thay đổi giá trị của biến trở thì
cường độ dòng điện qua mạch luôn trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu mạch khi công suất
tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại thì cường độ hiệu dụng qua mạch bằng 2 A. Khẳng định
nào sau đây là đúng ?

Đề kiểm tra kì 1 Vật lý 12 năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, 4 câu hỏi tự luận, học sinh làm bài trong thời gian 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 822
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm