Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC 2 - NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN VẬT 12
Thời gian làm bài:
45
phút; (Đề 30 câu)
Câu 1: Tia nào dưới đây khả năng đâm xuyên mạnh nhất?
A. Tia tím. B. Tia tử ngoại. C. Tia hồng ngoại. D. Tia X.
Câu 2: Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện điện dung
2
100
π
pF cuộn cảm
độ tự cảm 1 H. Mạch dao động trên thể bắt được sóng điện t thuộc dải sóng tuyến nào?
A. sóng cực ngắn. B. sóng ngắn. C. sóng trung. D. sóng dài.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây về nh chất của sóng điện từ không đúng?
A. sóng điện từ thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
B. sóng điện từ mang năng lượng.
C. sóng điện từ không truyền được trong chân không.
D. sóng điện từ sóng ngang.
Câu 4: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo r
o
= 5,3.10
–11
m. Bán kính quỹ đạo dừng N
A. 47,7.10
–11
m. B. 21,2.10
–11
m. C. 132,5.10
–11
m. D. 84,8.10
–11
m.
Câu 5: Cho hạt α (
4
2
He
) khối lượng 4,0015u. Biết m
P
= 1,0072u, m
n
= 1,0086u, 1u = 931,5
MeV/c². Năng lượng liên kết riêng của hạt α
A. 7,71MeV. B. 1,7 MeV. C. 7,009MeV. D. 0,71MeV.
Câu 6: Khối lượng của hạt nhân
9
4
Be
9,0027u, khối lượng của nơtron m
n
= 1,0086u, khối
lượng của proton m
p
= 1,0072u. Độ hụt khối của hạt nhân trên
A. 0,01961u. B. 0,0691u. C. 0,0961u. D. 0,6901u.
Câu 7: Trong mạch dao động LC, đại lượng biên thiên lệch pha
2
π
so với điện tích trên một bản
tụ là:
A. năng lượng điện từ của mạch. B. hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
C. cường độ dòng điện trong mạch . D. năng lượng điện trường trong tụ điện.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. tia tử ngoại bước sóng lớn hơn ớc sóng của tia ng đỏ.
B. bức xạ tử ngoại chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.
C. tia hồng ngoại tần số cao n tần số của tia sáng vàng.
D. bức xạ tử ngoại tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.
Câu 9: Hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố đồng vị luôn có cùng
A. số proton. B. khối lượng. C. s nơtron. D. số nuclôn.
Câu 10: Công thoát electron của một kim loại A, giới hạn quang điện λ
o
. Khi chiếu vào bề
mặt kim loại đó bức xạ có bước ng λ =
o
λ
6
thì động năng ban đầu cực đại của electron quang
điện
A. 2A. B. 4A. C. 6A. D. 5A.
Câu 11: Hạt nhân
23
11
Na
A. 11 proton 12 nơtron. B. 23 proton 11 nơtron.
C. 12 proton 11 nơtron. D. 11 proton 23 nơtron.
Câu 12: Nếu ánh ng kích thích là ánh ng màu lam thì ánh ng huỳnh quang không thể ánh
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
sáng nào dưới đây?
A. ánh sáng chàm. B. ánh sáng lục.
C. ánh sáng vàng. D. ánh ng đỏ.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. quang trở một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.
B. điện trở của quang trở tăng nhanh khi quang tr được chiếu sáng.
C. quang trở một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong.
D. điện trở của quang trở không đổi khi quang trở được chiếu sáng
Câu 14: Cho ánh sáng từ một nguồn qua máy quang phổ thì buồng ảnh ta thu được dải sáng
màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. Quang ph của nguồn đó quang phổ
A. vạch hấp thụ. B. vạch phát xạ.
C. vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thụ. D. liên tục.
Câu 15: Tần số của sóng ngắn ớc sóng 25 m bao nhiêu. Biết tốc độ truyền sóng điện t
3.10
8
m/s.
A. 120 MHz. B. 12 MHz. C. 12Hz. D. 120 Hz.
Câu 16: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, hai khe Y- âng cách nhau 3 mm được
chiếu bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,60
μ
m. Các vân giao thoa được hứng trên màn đặt
cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm
A. vân sáng bậc 4 B. vân sáng bậc 5. C. vân tối thứ 4. D. vân ng bậc 3.
Câu 17: Một mạch dao động gồm tụ điện điện dung 125 nF một cuộn y độ tự cảm 5
mH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. ờng độ dòng điện cực đại trong mạch 60 mA.
Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện
A. 12 V. B. 60 V. C. 2,4 V. D. 0,96 V.
Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,5 mm được chiếu
sáng bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan t 2 m. Trên màn quan sát,
trong vùng giữa hai điếm A B cùng phía sau so với vân trung m AB = 45 mm, người ta
đếm được 15 vân tối thấy tại A B đều vân sáng. Bước ng của ánh sáng đơn sắc dùng
trong thí nghiệm này
A. 0,6
μ
m. B. 0,4
μ
m. C. 0,5
μ
m. D. 0,75
μ
m.
Câu 19: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 2mm,
khoảng cách từ hai khe đến màn 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 m
đến 0,76 m. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai của ánh sáng đỏ bậc ba của ánh sáng tím
bề rộng
A. 0,83mm. B. 0,38mm. C. 1,52mm. D. 0,76mm.
Câu 20: Nguyên tử hiđ chuyển từ trạng thái bản lên trạng thái dừng electron chuyển
động trên quỹ đạo O. Tính số vạch quang phổ mà c nguyên tử thế phát ra khi chuyển về các
trạng thái năng lượng thấp hơn
A. 3 vạch. B. 10 vạch. C. 6 vạch. D. 1 vạch.
Câu 21: Giới hạn quang điện của đồng là λ
0
= 0,30 µm. Công thoát của êlectrôn khỏi b mặt
của đồng
A. 6,265.10
-19
J.
B. 6,625.10
-19
J. C. 8,625.10
-19
J. D. 8,526.10
-19
J.
Câu 22: Chiếu một chùm bức xạ vào tế bào quang điện catot làm bằng Na thì cường độ dòng
quang điện bão hòa
A
3
. Số êlectron bị bứt ra khỏi catot trong 5 phút
A. 2,25.10
15
. B. 5,625.10
15
. C. 5,625 .10
13
. D. 2,25.10
13
.
Câu 23: Kim loại làm catot của tế bào quang điện giới hạn quang điện λ
o
= 0,45μm. Ánh
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
sáng gây ra hiện ợng quang điện
A. cả 3 bức xạ . B. tia tử ngoại. C. tia gamma. D. tia X.
Câu 24: Kích thích cho các nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái bản lên trạng thái kích thích
sao cho bán kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần. Trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô sau đó,
tỉ số giữa ớc sóng ngắn nhất bước sóng dài nhất
A.
348
9
. B.
9
384
. C.
9
348
. D.
384
9
.
Câu 25: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây
A. độ định hướng cao. B. ờng độ lớn. C. độ đơn sắc cao. D. công suất lớn.
Câu 26: Trong một thí nghiệm, người ta chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc song song hẹp vào
cạnh của một lăng kính góc chiết quang A = theo phương vuông góc với mặt phẳng phân
giác của góc chiết quang. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc đó 1,65 thì góc
lệch của tia sáng
A. 5,2°. B. 6,3°. C. 7,8°. D. 4,0°.
Câu 27: Trong nguyên tử hiđrô, biết: m
e
= 9,1.10
-31
kg, q
e
= -1,6. 10
-19
C, k = 9. 10
9
2
2
.N m
C
, khi
elêctrôn chuyển động trên quỹ đạo L với bán nh
11
0
5,3.10r m
thì tốc độ của elêctrôn chuyển
động trên quỹ đạo đó
A.
6
2,19.10 / .m s
B.
5
1,09.10 / .m s
C.
5
2,19.10 / .m s
D.
6
1,09.10 /m s
.
Câu 28: trạng thái dừng, nguyên tử
A. không hấp thụ, nhưng thể bức xạ năng lượng.
B. không bức xạ nhưng thể hấp thụ ng lượng.
C. vẫn thể hấp thụ bức xạ năng ợng.
D. không bức xạ không hấp thụ năng lượng.
Câu 29: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Y- âng 1
mm, khoảng cách t màn chứa hai khe tới màn quan sát 1 m. Hai khe được chiếu bởi ánh sáng
đỏ bước sóng 0,75
μ
m, khoảng ch giữa vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 10 cùng một bên
đối với vân sáng trung tâm
A. 4,5 mm. B. 2,8 mm. C. 3,6 mm. D. 5,2 mm.
Câu 30: Số proton trong 16 gam
16
8
O
A. 4,82.10
24
. B. 4,28.10
24
. C. 4,82.10
23
. D. 4,28.10
23
.
------ HẾT ------

Đề kiểm tra học kì 2 Vật lý 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vậy lý 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý ban KHXH năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau. Nội dung tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 592
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật Lý Xem thêm