Đề thi HK2 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận

Trang 1/5 - Mã đề thi 485
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ: TOÁN
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – KHỐI 12
NĂM HỌC: 2020 - 2021
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút.(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề: 485
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên:................................................................................................ Số báo danh: .............................
Câu 1: Nếu
0
2
( )d 4
f x x
thì tích phân
2
0
2 ( )d
f x x
bằng
A.
8.
B.
4.
C.
8.
D.
Câu 2: Tìm
cos d .
I x x x
A.
cos sin .
I x x x C
B.
sin cos .
I x x x C
C.
cos sin .
I x x x C
D.
sin cos .
I x x x C
Câu 3: Tìm môđun của số phức
6 8 .
z i
A.
14.
z
B.
10.
z
C.
100.
z
D.
10.
z
Câu 4: Trong không gian
,
Oxyz
mặt phẳng nào sau đây đi qua gốc tọa độ
0;0;0
O
?
A.
( ) : 3 0.
Q x y
B.
( ) : 0.
x y z
C.
( ) : 11 0.
z
D.
( ) : 3 4 0.
P x
Câu 5: Trong không gian
,
Oxyz
tìm tọa độ điểm
M
biết
2 3 4 .
OM i j k
A.
(2; 3; 4).
M
B.
(2;3;4).
M
C.
(2; 3;4).
M
D.
( 2;3; 4).
M
Câu 6: Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số
2
( ) ?
f x x
A.
2 .
x
B.
3
.
2
x
C.
3
3 .
x
D.
3
.
3
x
Câu 7: Số phức liên hợp của số phức
4 3
z i
A.
4 3 .
z i
B.
4 3 .
z i
C.
4 3 .
z i
D.
3 4 .
z i
Câu 8: Cho
2
2
( )d 3.
f x x
Tính tích phân
2
2
( ) 1 d .
I f x x
A.
2.
I
B.
3.
I
C.
7.
I
D.
1.
I
Câu 9: Họ các nguyên hàm của hàm số
2
1
( ) 1f x
x
A.
1
.
x C
x
B.
1
.
C
x
C.
1
.
x C
x
D.
1
.
C
x
Câu 10: Gọi
1 2
,
z z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
4 8 0.
z z
Khi đó
1 2
2
T z z
bằng
A.
2 6.
B.
6.
C.
6 2.
D.
3 2.
Câu 11: Họ các nguyên hàm của hàm số
1
( )
2 1
f x
x
A.
1
ln 2 1 .
2
x C
B.
ln 2 1 .
x C
C.
2ln 2 1 .
x C
D.
1
ln 2 1 .
2
x C
Câu 12: Trong không gian
,
Oxyz
cho phương trình
2 2 2
2 4 2 0
x y z x y z m
(
m
là tham số ).
Tìm tất các giá trị của
m
để phương trình đã cho là phương trình của một mặt cầu.
A.
6.
m
B.
m
C.
6.
m
D.
6.
m
Trang 2/5 - Mã đề thi 485
Câu 13: Cho hình phẳng
( )
H
giới hạn bởi các đường
2
, 0, 0, 1.
y x y x x
Gọi
V
là thể tích của khối
tròn xoay được tạo thành khi quay
( )
H
quanh trục
.
Ox
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
1
2
0
d .
V x x
B.
1
4
0
d .
V x x
C.
1
4
0
d .
V x x
D.
1
2
0
d .
V x x
Câu 14: Một nguyên hàm của hàm số
( )
x
f x e
A.
.
x
e
B.
1
.
x
e
C.
1
.
x
e
D.
1
.
1
x
e
x
Câu 15: Trong không gian
,
Oxyz
cao độ giao điểm của đường thẳng
12 9 1
:
4 3 1
x y z
d
và mặt
phẳng
( ) : 3 5 2 0
x y z
A.
6.
B.
2.
C.
1.
D.
1.
Câu 16: Cho hai số phức
3 5 , 2 4 .
z i w i
Số phức
z w
bằng
A.
5 9 .
i
B.
1 .
i
C.
5 9 .
i
D.
5 .
i
Câu 17: Tìm bán kính
R
của mặt cầu có phương trình
2 2 2
( 2) 144.
x y z
A.
14.
B.
12.
C.
6.
D.
144.
Câu 18: Trong không gian
,
Oxyz
viết phương trình mặt cầu có tâm
(3; 3;1)
I
và đi qua điểm
(5; 2;1).
M
A.
2 2 2
( 3) ( 3) ( 1) 5.
x y z
B.
2 2 2
( 3) ( 3) ( 1) 5.
x y z
C.
2 2 2
( 3) ( 3) ( 1) 5.
x y z
D.
2 2 2
( 3) ( 3) ( 1) 5.
x y z
Câu 19: Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
( ) : 2 3 7 1 0 ?
x y z
A.
1
(2; 3;7).
n
B.
4
(2; 3; 1).
n
C.
2
( 2;3;7).
n
D.
3
(2; 3;1).
n
Câu 20: Cho hàm số
( )
y f x
liên tục trên đoạn
; .
a b
Gọi
V
là thể tích khối tròn xoay nhận được khi
quay hình phẳng giới hạn bởi các đường ( ), , ,
y f x Ox x a x b
quanh trục
.
Ox
Khẳng định nào sau
đây đúng?
A.
( )d .
b
a
V f x x
B.
2
( )d .
b
a
V f x x
C.
2
( )d .
b
a
V f x x
D.
( ) d .
b
a
V f x x
Câu 21: Tính khoảng cách giữa hai điểm
A
B
biết
(2;3; 4), (6;0; 4).
A B
A.
3.
B.
5 5.
C.
6.
D.
5.
Câu 22: Một vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc
( ) 36 4 ( / s).
v t t m
Tính quãng đường vật di
chuyển từ thời điểm
3( )
t s
đến khi vật dừng hẳn.
A.
54( ).
m
B.
90( ).
m
C.
40( ).
m
D.
72( ).
m
Câu 23: Tìm số phức nghịch đảo của số phức
1 ( ).
ai a
A.
2 2
1
.
1 1
a
i
a a
B.
2 2
1
.
1 1
a
i
a a
C.
2 2
1
.
1 1
a
i
a a
D.
2 2
1
.
1 1
a
i
a a
Câu 24: Trên tập số phức
,
biết phương trình
2
0 ( , )
z bz c b c
có một nghiệm phức
2 ,
z i
tìm
.
c
A.
5.
B.
5.
C.
4.
D.
4.
Câu 25: Nếu
2
0
( )d 3
f x x
5
2
( )d 4
f x x
thì
5
0
( )d
f x x
bằng
A.
12.
B.
7.
C.
3.
D.
1.
Trang 3/5 - Mã đề thi 485
Câu 26: Tìm hai số thực
,
x y
thỏa mãn
2 1
x yi x i
với
i
là đơn vị ảo.
A.
1, 1.
x y
B.
1, 1.
x y
C.
1, 1.
x y
D.
1, 1.
x y
Câu 27: Trong không gian
,
Oxyz
tính cosin của góc giữa hai vectơ
1;0;1
u
0; 1; 2 .
v
A.
0.
B.
15
.
5
C.
10
.
5
D.
5
.
5
Câu 28: Cho hàm số
( )
f x
liên tục trên đoạn
;
a b
và có nguyên hàm là
( ).
F x
Khi đó
( )d
b
a
f x x
bằng
A.
( ) ( ).
F b F a
B.
( ) ( ).
F a F b
C.
( ) ( ).
f a f b
D.
( ) ( ).
f b f a
Câu 29: Cho số phức
z
thỏa mãn
(2 3 ) (9 2 ) (1 ) .
i z i i z
Tìm phần thực của
.
z
A.
2.
B.
1.
C.
1.
D.
2.
Câu 30: Viết phương trình mặt phẳng
( )
đi qua điểm
(1;0;2)
M và có vectơ pháp tuyến
(1;2; 2).
n
A.
( ) : 2 2 3 0.
x y z
B.
( ) : 2 2 3 0.
x y z
C.
( ) : 2 3 0.
x z
D.
( ) : 2 3 0.
x z
Câu 31: Gọi
S
là diện tích của phần gạch chéo sau đây (hình vẽ). Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
2
1
( )d .
S f x x
B.
2
1
( )d .
S g x x
C.
2
1
( ) ( ) d .
S g x f x x
D.
2
1
( ) ( ) d .
S f x g x x
Câu 32: Trong không gian
,
Oxyz
đường thẳng đi qua hai điểm
(3; 1; 2), (1; 3,3)
A B
có phương trình
tham số là
A.
3 2
1 2 .
2 5
x t
y t
z t
 
B.
3 2
1 4 .
2
x t
y t
z t
 
C.
2 3
2 .
5 2
x t
y t
z t
D.
1 4
3 4 .
3
x t
y t
z t
Câu 33: Trong không gian
,
Oxyz
cho hai điểm
(1;3;0), (5;1; 2).
A B
Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng
AB
có phương trình là
A.
2 5 0.
x y z
B.
4 2 2 5 0.
x y z
C.
2 5 0.
x y z
D.
2 1 0.
x y z
Câu 34: Tính tích phân
2
0
2 d .
I x x
A.
4.
I
B.
2.
I
C.
1.
I
D.
0.
I
Câu 35: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng
1 6 3
:
9 6 3
x y z
d
7 6 5
': .
6 4 2
x y z
d
A.
Chéo nhau.
B.
Song song.
C.
C
ắt nhau.
D.
Trùng nhau.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 111
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm