Đề thi HK2 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Bùi Thị Xuân, TP HCM

Trang 1/6 Mã đề 641
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn thi: TOÁN KHỐI 12
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN Ngày thi: 26/04/2021
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm có 06 trang và 50 câu trắc nghiệm)
Họ tên thí sinh: .........................................................................................................
Số báo danh: .............................................................................................................
Lưu ý: Thí sinh phải tô số báo danhmã đề thi vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
Câu 1. Diện tích
S
của hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
5y x x
,
2
y x x
,
1x
2x
bằng
A.
13
3
S
. B.
9S
. C.
7
3
S
. D.
.
Câu 2. Nếu
1
0
3f t dt
2
1
2f u du 
thì
2
0
f x dx
bằng
A.
5
. B. 5. C. 1. D.
6
.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai?
A.
1
lndx x C
x

. B.
1
1
x
x
e
e dx C
x

. C.
cos sinxdx x C
. D.
2
1
tan
cos
dx x C
x

.
Câu 4. Trong không gian
Oxyz
, cho hai vectơ
1; 1; 2u
1;2;1v
. Tính góc
giữa hai vectơ
u
v
.
A.
0
150
. B.
0
60
. C.
0
120
. D.
0
30
.
Câu 5. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
2;3; 1A
4;5;3B
. Điểm nào sau đây là trung điểm ca
đoạn thng
AB
?
A.
3;4;1N
. B.
6;8;2Q
. C.
2;2;4P
. D.
1;1;2M
.
Câu 6. Cho số phức
z
thỏa mãn
1 2 3 4 4 5z i i i
. Tính tổng phần thực và phần ảo của số phức
z
.
A. 4. B.
2
. C.
4
. D. 2.
Câu 7. Trong mt phng
Oxy
, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức
z
thỏa mãn:
1 2 3zi
.
A. Đường tròn tâm
1; 2I
, bán kính
9r
. B. Đường tròn tâm
1;2I
, bán kính
9r
.
C. Đường tròn tâm
1; 2I
, bán kính
3r
. D. Đường tròn tâm
1;2I
, bán kính
3r
.
Câu 8. S phc liên hp ca s phc
13
2 3 4
2
i
z i i
i
A.
95zi
. B.
95zi
. C.
95zi
. D.
95zi
.
Câu 9. Cho hai hàm số
y f x
y g x
liên tục trên đoạn
;ab
. Gọi
H
hình phẳng giới hạn
bởi đồ thị các đồ thị
y f x
,
y g x
các đường thẳng
xa
,
xb
. Diện tích
S
của hình phẳng
H
được tính theo công thức nào sau đây?
A.
bb
aa
S f x dx g x dx

. B.
b
a
S f x g x dx


.
MÃ ĐỀ THI
641
Trang 2/6 Mã đề 641
C.
b
a
S f x g x dx


. D.
b
a
S f x g x dx
.
Câu 10. Trong không gian
Oxyz
, cho đường thng
12
:
2 1 1
x y z
d



mt phng
: 2 1 0P x y z
. Góc giữa đường thng
d
và mt phng
P
bng
A.
0
30
. B.
0
90
. C.
0
60
. D.
0
45
.
Câu 11. Trong không gian
Oxyz
, cho hai đường thng
1
:2
3
xt
d y t
zt


2 2 '
': 3 4 '
5 2 '
xt
d y t
zt



. Phát biu nào sau
đây đúng?
A.
d
'd
chéo nhau. B.
d
'd
ct nhau ti một điểm.
C.
d
'd
trùng nhau. D.
d
'd
song song nhau.
Câu 12. Trong không gian
Oxyz
, cho hai mt phng
: 3 2 3 0P x y z
2
:2 6 4 0Q x y m z m
. Tìm tt c các giá tr thc ca tham s
m
để hai mt phng
P
Q
song song nhau.
A.
22mm
. B.
2m 
. C.
2m
. D.
44mm
.
Câu 13. Gọi
1
z
2
z
hai nghiệm phức của phương trình
2
4 13 0zz
. Tính giá trị của biểu thức
2
12
zz
.
A. 25. B. 16. C. 0. D. 4.
Câu 14. Trong không gian
Oxyz
, tích có hướng ca hai vectơ
1;2;4u
và
3; 1;1v 
A.
, 6;11; 7uv


. B.
, 6; 11;7uv



. C.
, 6;11; 7uv



. D.
, 6; 11; 7uv


.
Câu 15. Trong không gian
Oxyz
, phương trình nào sau đây không phải là phương trình mặt cầu?
A.
2 2 2
2 4 2 17 0x y z x y z
. B.
2 2 2
4 6 5 0x y z y z
.
C.
2 2 2
20x y z x y z
. D.
2 2 2
10x y z
.
Câu 16. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
:1
1 2 3
x y z
. Vectơ nào sau đây không vectơ
pháp tuyến của mặt phẳng
?
A.
1
11
1; ;
23
n




. B.
4
1; 2;3n 
. C.
2
11
1; ;
23
n



. D.
3
6; 3;2n 
.
Câu 17. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
y f x
(tham khảo hình vẽ), trục
Ox
các đường thẳng
xa
,
xb
ab
Trang 3/6 Mã đề 641
A.
b
a
S f x dx
. B.
2
b
a
S f x dx


. C.
2
b
a
S f x dx



. D.
b
a
S f x dx
.
Câu 18. Trong không gian
Oxyz
, tìm phương trình mặt cầu
S
có tâm
1; 4;2I
và bán kính
4R
.
A.
2 2 2
: 1 4 2 4S x y z
. B.
2 2 2
: 1 4 2 16S x y z
.
C.
2 2 2
: 1 4 2 4S x y z
. D.
2 2 2
: 1 4 2 16S x y z
.
Câu 19. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
2sinf x x x
.
A.
2cos 1xC
. B.
2
2cosx x C
. C.
2
2cos
2
x
xC
. D.
2
2cos
2
x
xC
.
Câu 20. Tính tích phân
4
2
6
1 cotI x dx

.
A.
13I 
. B.
31I 
. C.
1I
. D.
.
Câu 21. Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc 10 (m/s) thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô
chuyển động chậm dần đều với vận tốc
2 10v t t
(m/s), trong đó
t
khoảng thời gian tính bằng
giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô di chuyển được ktừ lúc đạp phanh đến khi dừng
hẳn.
A. 24 (m). B. 21 (m). C. 25 (m). D. 16 (m).
Câu 22. Cho hình phẳng
D
giới hạn bởi các đường
5
x
y
,
0y
,
2x 
2x
. Thể tích khối tròn xoay
tạo thành do hình phẳng
D
quay quanh trục hoành được tính theo công thức nào dưới đây?
A.
2
2
2
5
x
V dx
. B.
2
2
25
x
V dx
. C.
2
2
5
x
V dx
. D.
2
2
5
x
V dx
.
Câu 23. Trong không gian
Oxyz
, khong cách t điểm
2;0;1M
đến đường thng
12
:
1 2 1
x y z
d


bng
A.
12
6
. B.
12
. C.
3
. D.
2
.
Câu 24. Trong không gian
Oxyz
, điểm
3;4; 2M
thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng dưới đây?
A.
: 2 0Pz
. B.
: 7 0Q x y
. C.
: 3 0R x y z
. D.
: 4 0Sx
.
Câu 25. Cho số phức
z a bi
,ab
. Môđun của
z
được tính bằng công thức nào sau đây?
A.
22
z a b
. B.
22
z a b
. C.
2
2
z a bi
. D.
z a b
.
Câu 26. Trong mt phng
Oxy
, điểm biu din ca s phc
3
3 i
A.
8;0N
. B.
0;8M
. C.
3;1Q
. D.
3 3;3P
.
Câu 27. Tính th tích vt th gii hn bi hai mt phng
0x
3x
, biết thiết din ca vt th khi ct
bi mt phng vuông góc vi trc
Ox
tại điểm hoành độ
x
03x
tam giác vuông cân cnh
huyn bng
2
29 x
.
A.
9V
. B.
18V
. C.
9V
. D.
18V
.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Bùi Thị Xuân, TP HCM. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Bùi Thị Xuân, TP HCM nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Bùi Thị Xuân, TP HCM. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 387
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm