Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2018 - 2019
TỔ TOÁN MÔN TOÁN - LỚP 12
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thi gian phát đề)
H và tên thí sinh: ……………………...……………………….……… S báo danh: ……………
Câu 1: Gọi
(
)
Fxlà một nguyên hàm của hàm số
()
yfx
x
1
2018
==
-
. Biết rằng
()()
FF2020 2015 ln 6==.
Tính
()()
SF F2022 2016=+.
A.
S ln 48= B. S ln 24= C. S ln 36= D.
S ln 72=
Câu 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
yxcos= và các đưng thng y 0= ;
x 0= ;x p= bằng
A.1 B.2 C.
p D.2p
Câu 3: Gọi
()
H
hình phẳng giới hạn bởi các đường xy3; 2==; trục hoành và trục tung. Thể tích khối tròn
xoay sinh bởi
()
H quay quanh trục hoành bằng
A.
V 18p= B. V 12p= C. V 24p= D. V 36p=
Câu 4: Biết rằng
()
f 23=
; hàm số
()
fx'
liên tục và
()
fxdx
5
2
'1=
ò
thì giá trị của
()
f 5
là :
A. 2 B.3 C.4 D.5
Câu 5: Cho hàm số
()
yfx= liên tục và
()
fxdx
2
0
12=
ò
. Tính
()
Ifxdx
1
0
2=
ò
A.12 B.6 C. 24 D.18
Câu 6: Biết
()
fxdx
3
0
6=
ò
()
fxdx
10
0
10=
ò
.Tính
()
Ifxdx
10
3
=
ò
A. 4 B. -4 C. 16 D. 6
Câu 7: Hàm số nào không phải là nguyên hàm của hàm số
()
fx
xx
2
1
21
=-
++
?
A.
()
x
Fx
x
2
1
+
=
+
B.
()
23
1
x
Fx
x
+
=
+
C.
()
x
Fx
x 1
=-
+
D.
()
x
Fx
x
1
1
-
=-
+
Câu 8: Hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số
()
fx
x
1
27
=
+
?
A.
()
Fx x Cln 2 7=++ B.
()
17
ln
22
Fx x C=++
C.
()
Fx x C2ln 2 7=++ D.
()
7
2ln
2
Fx x C=++
Câu 9: Gọi m,n là các số nguyên thoả
2
1
21
.ln
e
m
e
xxdx
n
+
=
ò
. Hãy chọn kết quả đúng
A.
mn 6+= B. mn 6-= C. nm 6-= D. mn.6=
Câu 10: Cho hàm số
()
yfx= thoả
()
'23sinfx x=-
()
010f = . Hãy chọn khẳng định đúng
A.
()
23cos 11fx x x=- + B.
()
23cos 7fx x x=+ +
C.
()
23sin 7fx x x=+ + D.
()
23sin 11fx x x=- +
Câu 11: Khi tính tích phân
2
2
1
21Ixxdx=-
ò
bằng cách đặt
2
1ux=-
ta được tích phân nào bên dưới ?
A.
3
0
Iudu=
ò
B.
3
0
2Iudu=
ò
C.
3
0
1
2
Iudu=
ò
D.
2
1
Iudu=
ò
Câu 12: Kết quả của phép tính tích phân
1
0
5
x
Idx=
ò
bằng
A.
5
ln 5
I =
B.
4
ln 5
I =
C.
4ln5I =
D.
5ln5I =
Câu 13: Kết quả phép tính tích phân
1
0
11
12
Idx
xx
æö
÷
ç
÷
=-
ç
÷
ç
÷
ç
++
èø
ò
được viết dưới dạng ln lnIab c=+ với
a,b,c là các số dương. Tính giá trị biểu thức
6Sab c=+.
A.
1S = B. 4S = C. 6S = D. 3S =
Câu 14: Kết quả của phép tính tích phân
23
2
2
3
3
Idx
xx
bằng
A.
6
B.
4
C.
3
D.
2
Câu 15: Kết quả của phép tính tích phân
2
43
1
(4)
x
I
xxedx
bằng
A.
(16 1)ee B.
2
16 1e C.
2
16ee D.
2
16ee
Câu 16: Biết
3
1
() 8fxdx
. Khi đó kết quả của phép tính tích phân

3
1
2() 3
I
fx dx
bằng
A. 10 B. 13 C. 16 D. 9
Câu 17: Cho hàm số liên tục
()
yfx=
có đồ thịm s
()
'yfx=
như hình bên cạnh. Biết rằng đồ thị hàm số
()
'yfx= cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ theo thứ tự là a,b,c. Hãy chọn khẳng định đúng
A.
() () ()
fa fb fc<< B.
() () ()
fc fb fa<<
C.
() () ()
fc fa fb<<
D.
() () ()
fa fc fb<<
Câu 18: Biết
(
)
Fx là một nguyên hàm của hàm số
()
1
fx
x
=
(
)
15F = . Tính
()
4F
A.
()
45F = B.
()
46F = C.
(
)
47F = D.
()
48F =
Câu 19: Cho các số phức
1
32zi=+
2
65zi=+ . Tìm số phức liên hợp của số phức
12
23zzz=-.
A.
12 11zi=- - B. 12 11zi=- + C. 11 12zi=- + D. 11 12zi=- -
Câu 20: Cho các số phức
111
zabi=+
222
zabi=+. Số phức
12
.zzz= là số thực thì
A.
12 12
0aa bb+=
B.
12 12
0aa bb-=
C.
12 1 2
0ab ba-=
D.
12 1 2
0ab ba+=
Câu 21: Cho các số phức
1
3zabi=-
2
2zbai=+. Tìm a và b sao cho
12
6zz i-=-
A.
4
1
a
b
ì
ï
=-
ï
í
ï
=
ï
î
B.
4
1
a
b
ì
ï
=
ï
í
ï
=
ï
î
C.
4
1
a
b
ì
ï
=
ï
í
ï
=-
ï
î
D.
4
1
a
b
ì
ï
=-
ï
í
ï
=-
ï
î
Câu 22: Cho các số phức
1
23zi=-
2
3zi=+
. Tính môđun của số phức
12
zz z=+
A.
29z = B. 21z = C. 41z = D. 23z =
Câu 23: Số phức
z
nào thoả phương trình
z
z
zi
=
+
?
A.
1zi=+
B.
1zi=-
C.
1zi=- -
D.
1zi=- +
Câu 24: Cho các số phức
43zi=-
2019
12 5
.
13 13
wz i
æö
÷
ç
÷
=-
ç
÷
ç
÷
ç
èø
. Hãy chọn khẳng định đúng
A.
5w =
B.
5w =
C. w là số thực D. w là số thuần ảo
Câu 25: Cho các số phức
12
;zz thoả
1
2z = ;
2
7z = ;
12
5zz-= . Tính
12
zz+
A.
12
22zz+=
B.
12
17zz+=
C.
12
32zz+=
D.
12
19zz+=
Câu 26: Cho các số thực x,y thoả
()()
2
35 2 42xiyi i-- -=-. Tính giá trị biểu thức
2Sxy=-
.
A.
1S = B. 1S =- C. 2S =- D. 2S =
Câu 27: Gọi
12
;zz là các nghiệm phức của phương trình
2
6210zz-+=. Tính
12
11
P
zz
=+.
A.
2
7
P =-
B.
2
7
P =
C.
7
2
P =
D.
7
2
P =-
Câu 28: Cho số phức
z
thoả 13zi-+ = . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn sphức
()
34wiz=+
một đường tròn. Tìm toạ độ tâm I của đường tròn đó .
A.
()
7; 1I - B.
()
7; 1I -- C .
()
7;1I - D.
()
7;1I
Câu 29: Trong mặt phẳng phức gọi
,,ABClần lượt các điểm biểu diễn số phức
1
314zi=- ;
2
710zi=- +
3
314zi=- + . Hãy chọn khẳng định đúng
A. Tam giác
ABC là tam giác đều. B. Tam giác ABC là tam giác vuông tại A.
C.Tam giác
ABC
là tam giác vuông tại B . D. Tam giác
ABC
là tam giác vuông tại C .
Câu 30: Gọi
123
;;zzz các nghiệm của phương trình
3
10z +=. Tính giá tr của biểu thức
2019 2019 2019
123
Pz z z=++
.
A.
3Pi= B. 3Pi=- C. 3P =- D. 3P =
Câu 31: Trong không gian với hệ trục toạ độ
Oxyz cho hai vec
()
2; 1; 3a =
()
3; 2; 1b =-
. Góc giữa các
vec tơ
a
b
bằng
A. 30
0
B. 45
0
C. 60
0
D. 120
0
Câu 32: Trong không gian với hệ trục toạ độ
Oxyz
cho điểm
()
6; 3; 4A . Mặt cầum A tiếp xúc với mặt phẳng
toạ độ
(
)
yOz có bán kính R bằng
A.
6R =
B.
3R =
C.
4R =
D.
5R =
Câu 33: Trong không gian với hệ trục toạ độ
Oxyz cho điểm
()
2; 3; 4A . Mặt cầu m A tiếp xúc với trục toạ độ
'xOx có bán kính R bằng

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 377
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm