Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN
THƯỢNG
ĐỀ THI HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 50 câu Số trang: 08 trang
- Họ và tên thí sinh: .................................................................. - Số báo danh : ........................
Câu 1:
Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho hai đường thẳng
( )
1
32
:1
14
xt
yt
zt
=−+
∆=
=−+
( )
2
424
:
32 1
xyz++−
∆==
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
(
)
1
( )
2
song song với nhau.
B.
( )
1
cắt và không vuông góc với
( )
2
.
C.
(
)
1
( )
2
chéo nhau và vuông góc
nhau.
D.
cắt và vuông góc với
(
)
2
.
Câu 2:
Xét các số phức
z x yi= +
( )
,
xy
thỏa mãn
2 3 22zi+− =
. Tính
3
P xy=
khi
16 72z iz i++ +
đạt giá trị lớn nhất.
A.
17P =
B.
7
P =
C.
3P =
D.
1P =
Câu 3:
Tính môđun của số phức
z
thỏa mãn:
( )
3 2 (1 ) 3 32 10i iz i i+ ++=
A.
35z =
B.
31z =
C.
37z =
D.
34z =
Câu 4:
Cho số phức
1
12zi=
2
zi=
. Biết
12
wz z= +
. Môđun của số phức
2017
2018
2
w
là:
A.
1
B.
2
C.
2
D.
1010
2
2
Câu 5:
Biết
( )
1
0
sin sin1 cos1 , ,
x xdx a b c a b c=++
.Tính
?abc++=
A.
0
B.
-1
C.
3
D.
1
Câu 6:
Tính thể tích
V
của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng
0
x =
3
x =
, biết rằng thiết
diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục
Ox
tại điểm có hoành độ
x
(
03
x≤≤
) là
một hình chữ nhật có hai kích thước là
x
2
29 x
.
MÃ ĐỀ THI: 550
A.
(
)
3
2
0
49
V x dx
π
=
B.
(
)
3
2
0
29V x x dx
=+−
C.
3
2
0
29
V x x dx=
D.
(
)
3
2
0
2 29V x x dx= +−
Câu 7:
Tích phân
1
0
1
25
dx
x +
bằng:
A.
4
35
B.
17
log
25
C.
15
ln
27
D.
17
ln
25
Câu 8:
Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
( )
M 2; 3;1
và đường thẳng
12
:
2 12
xy z
d
++
= =
. Tìm tọa độ điểm
M
đối xứng với
M
qua
d.
A.
( )
0; 3; 3 .M
B.
( )
1; 3; 2 .
M
C.
( )
3; 3; 0 .M
D.
( )
1; 2; 0 .M
−−
Câu 9:
Hàm số
2
() 3Fx x x
=
là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?
A.
3
1
()
2
fx x
x
=
B.
1
() 6
2
fx x
x
=
C.
1
() 6
2
fx x
x
= +
D.
3
1
()
2
fx x
x
= +
Câu 10:
Tìm một nguyên hàm
(
)
Fx
của hàm số
(
) (
)
2
, ;0
b
f x ax a b x
x
=+ ∈≠
, biết rằng
( )
11F −=
,
( )
14F =
,
( )
10f =
.
A.
( )
2
3 37
424
x
Fx
x
= ++
.
B.
( )
2
3 37
244
x
Fx
x
= +−
.
C.
( )
2
3 31
222
x
Fx
x
= −−
.
D.
( )
2
3 37
424
x
Fx
x
= −−
.
Câu 11:
Cho hàm s
( )
fx
liên tục trên
và thỏa mãn
( ) ( )
2
1
23
4
fx f x
x
+ −=
+
. Tính tích phân
( )
2
2
I f x dx
=
.
A.
.
20
I
π
=
B.
10
I
π
=
.
C.
.
20
I
π
=
D.
.
10
I
π
=
Câu 12:
Trong không gian tọa độ
Oxyz
, đường thẳng đi qua điểm
( )
3; 1; 0M
và có vectơ chỉ
phương
( )
2; 1; 2u =

có phương trình là:
A.
23
1
2
xt
yt
z
=+
=
=
B.
3
1
2
xt
yt
zt
=
=
=−+
C.
32
1
2
xt
yt
zt
=−+
= +
=
D.
32
1
2
xt
yt
zt
=+
=−+
=
Câu 13:
Trong không gian với hệ trục tọa đ
Oxyz
, viết phương trình tham số của đường thẳng đi
qua hai điểm
(1; 2; 3), (2; 3;1)AB−−
A.
= +
=−+
= +
2
3 5.
14
xt
yt
zt
B.
3
8 5.
54
xt
yt
zt
=
=−+
=
C.
1
2 5.
34
xt
yt
zt
= +
=
= +
D.
1
25.
32
xt
yt
zt
= +
=
=−−
Câu 14:
Trong không gian
Oxyz
cho điểm
( )
1; 2; 3M
. Viết phương trình mặt phẳng
( )
P
đi qua
M
cắt các tia
Ox, Oy, Oz
lần lượt tại
A, B, C
sao cho
thể tích khối OABC đạt giá trị nhỏ nhất.
A.
( )
: 6 3 2 18 0Pxyz++−=
B.
( )
: 6 3 2 18 0Pxyz+++=
C.
( )
:6 3 2 6 0Pxyz+ + +=
D.
( )
:6 3 2 6 0Pxyz+ + −=
Câu 15:
Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho bốn điểm
( )
1; 6; 2S
,
(
)
0;0; 6A
,
( )
0; 3; 0B
,
( )
2;0; 0C
. Gọi
H
là chân đường cao vẽ từ
S
của tứ diện
.S ABC
. Phương trình mặt
phẳng đi qua ba điểm
S
,
B
,
H
A.
30xyz
+−−=
.
B.
7 5 4 15 0xyz+−=
.
C.
5 7 15 0xyz+−=
.
D.
30xyz+−−=
.
Câu 16:
Phương trình mặt phẳng qua
M
(2; -3; 4) và cách điểm
A
(0; 1; -2) mt khoảng lớn nhất là
A.
2 2 10xy z +=
.
B.
2 90xy z+ +=
.
C.
2 30xyz+−+=
.
D.
2 3 20 0xyz+−=
.
Câu 17:
Khẳng định nào sau đây
sai
?
A.
1
2
2
1
x
x
dx C
x
+
= +
+
B.
sin cosxdx x C=−+
C.
dx x C= +
D.
1
lndx x C
x
= +
Câu 18:
Trong không gian tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
( ):2 2 2 0P xy z−+ −=
. Mặt cầu có tâm
( )
2; 1; 3I
và tiếp xúc với (
P
) tại điểm
(;;)Habc
. Tính
?
abc =
A.
1abc =
B.
4abc =
C.
2abc =
D.
0abc =
Câu 19:
Cho hàm số
()fx
liên tục trên đoạn
;ab

() ()f x dx F x C= +
. Khẳng định nào sau
đây đúng?
A.
() () ()
b
a
f x dx F b F a=
B.
() () ()
b
a
f x dx F a F b
=
C.
() () ()
b
a
f x dx F b F a= +
D.
() ().()
b
a
f x dx F b F a=
Câu 20:
Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho mặt cầu có phương trình
2 22
2 6 6 0.
xyz xy+ + + − −=
Tìm tọa độ tâm
I
và bán kính
R
của mặt cầu đó.
A.
(1; 3;0); 16IR−=
B.
( 1;3;0); 16IR−=
C.
( 1; 3; 0); 4IR−=
D.
(1; 3; 0); 4IR−=

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 57
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm