Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường M.V Lômônôxốp - Hà Nội

Trang1đề123
SỞGIÁODCĐÀOTONI
TRƯỜNGTHCSTHPTM.V.LÔMÔNÔXP
(Đềgm7trang)
ĐỀKIMTRAHCKỲ2
MÔNTOÁN‐LP12
Nămhc:20182019
Thigian:90phút
Họtênhcsinh:……………………………………………….Lp:…………Sốbáodanh……………….
ĐỀ123
Câu1:
Biết

1
0
sin sin1 cos1 , ,x xdx a b c a b c
.Tính
?abc

A. 1 B. 3 C. 0 D. 1
Câu2:
Chohàmsố
()fx
liêntctrên
4
0
() 6fxdx
.Tính
3
1
(2 2) ?fx dx

A. 10 B. 12 C. 3 D. 4
Câu3: S ốphc
2018 2019zi phnảolà:
A. 2019 B. 2019 C. 2019i D. 2019i
Câu4:
TrongkhônggiantađộOxyz,chomtcu

222
(): 2 1 3 25Sx y z
mt
phng
(): 2 2 7 0Px y z
ctnhautheogiaotuyếnđưngtròn(C).ThểtíchV
cakhinónđỉnhtrùngvitâmmtcu(S)đáyđưngtròn(C)bngkếtquả
nàosauđây?
A.
9V
B.
12V
C.
25V
D.
16V
Câu5: Khngđịnhnàosauđâysai?
A.
1
2
2
1
x
x
dx C
x

B.
sin cosxdx x C
C.
dx x C
D.
1
lndx x C
x

Câu6:
TrongkhônggiantađộOxyz,chohaivectơ
(;;)u xyz

( ʹ; ʹ; ʹ)vxyz

.Khngđịnh
nàosauđâysai?
A.
222
u xyz

B.
..ʹ;.ʹ;.ʹuv xx yy zz

C.
ʹ; ʹ; ʹuv xxyyzz
 
D.
ʹ; ʹ; ʹuv xxyyzz
 
Câu7:
Trong không gian tađOxyz, chođim

2;0; 3M
mt cu
222
( ) : 2 6 4 2019 0Sxyz xyz
.GidđưngthngđiquaMctmtcu
Trang2đề123
(S)tihaiđimA,BsaochođộdàiđonABlnnht.Phươngtrìnhđưngthngd
là:
A.
23
135
y
xz

B.
3
12
13 5
y
xz


C.
23
135
y
xz

D.
3
12
13 5
y
xz


Câu8: Trong không gian tađOxyz, cho mt cu (S) phương trình
22
2
1236xyz
.Bánkínhcamtcu(S)là:
A.
6R
B.
6R
C.
2
36R
D.
36R
Câu9:
TrongkhônggiantađộOxyz,mtphngnàosauđâyđiquađim

3; 1;0M
?
A.
250xyz
B.
250xyz
C.
250xyz
D.
250xyz
Câu10:
Nếu
2018
2001
() 10fxdx
2019
2018
() 5fxdx
thì
2019
2001
() ?fxdx
A. 15 B. 5 C. 5 D. 2
Câu11:
TrongkhônggiantađOxyz,chobađim

1; 2;0 , 2; 2 ;1 , 1;0;2MNPm
.Tìm
mđểtamgiácMNPvuôngtiM.
A.
1m 
B.
1m
C.
0m
D.
2m
Câu12:
Nếu
zi
mtnghimcaphươngtrình
2
0,zazb ab
thì
22
?ab
A.
22
0ab
B.
22
5ab
C.
22
2ab
D.
22
1ab
Câu13:
Din tích S ca min hình phng gii hn biđthị hàm số
2
yx
,đưng thng
1, 5xx
trcOxbng:
A.
124
3
S
B.
3124
5
S
C.
124
3
S
D.
3124
5
S
Câu14:
Trong không gian tađOxyz, phương trình mt phng
()
đi qua 3đim
2;1; 1 , 1;0;3 , 2;2; 1MNP
phươngtrìnhdng
15 0Ax By Cz
.Hãytính
?ABC 
A.
5ABC
B.
3ABC
C.
5ABC
D.
3ABC
Câu15: Chnkhngđịnhđúng
Trang3đề123
A.
1
sin3 cos3
3
xdx x C
B.
1
sin3 cos3
3
xdx x C
C.
sin3 3cos3xdx x C
D.
sin 3 3cos 3xdx x C
Câu16: TrongkhônggiantađộOxyz,chomtphng(P)phươngtrình
22100xyz
.
Mtvectơpháptuyếnca(P)là:
A.
2;2; 10n  

B.

1; 2; 2n 

C.

1; 2; 2n

D.
2; 2;1n 

Câu17: Trong không gian tađOxyz, cho mt cu (S) phương trình
222
244160xyz x y z
.TađộtâmIcamtculà:
A.

2;4;4I
B.
1; 2; 2I 
C.
1; 2; 2I
D.

2; 4; 4I 
Câu18:
Cho
2
3
() 7fxdx

.Tính
2
3
3() ?fxdx

A. 21 B. 4 C. 4 D. 21
Câu19:
Tínhtng
210
1 (1 ) (1 ) ... (1 )Sii i
A.
32 33Si
B.
33 32Si
C.
32 33Si
D.
33 32Si
Câu20:
Biết
()Fx
mtnguyênhàmcahàmsố
() ( 1)lnfx x x
3
(1)
4
F
.Khiđó:
A.
22
1
() ln
242
xx
Fx x x x




B.
22
() ln 2
24
xx
Fx x x x




C.
2
9
() ln
24
x
Fx x x
D.
2
3
() ln
24
x
Fx x x
Câu21: Sốphc 5ziđimbiudinđimtađộnàodướiđây?
A.
5; 1
B.

5;1
C.
1; 5
D.

1; 5
Câu22:
Phươngtrình
2
370zz
hainghimphc
12
,
zz.Tính
1212
Sz z zz .
A.
10S
B.
10S 
C.
4S 
D.
4S
Câu23:
TrongkhônggiantađOxyz,chotamgiácABC

2;1; 0 , 1; 0; 0 , 0; 0; 2AB C
.
ĐộdàiđườngcaokẻtừAcatamgiácABCbng:

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường M.V Lômônôxốp - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường M.V Lômônôxốp - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 118
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm