Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thánh Tông - Hà Nội

Kiểm tra kỳ 2 năm học 2018-2019- mã đề 002-trang 1/5
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LÝ THÁNH TÔNG
....................*...................
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
MÔN :TOÁN 12
NĂM HỌC: 2018-2019
(Thời gian làm bài:90 phút)
MÃ ĐỀ 001
(Đề thi có gồm có 05 trang)
Họ và tên:................................................................ Lớp....................
PHẦN ĐÁP ÁN
Câu
1
2
3
4
5
6
9
11
15
ĐA
Câu
16
17
18
19
20
21
24
26
30
ĐA
Câu
31
32
33
34
35
36
39
41
45
ĐA
Câu
46
47
48
49
50
ĐA
PHẦN ĐỀ BÀI
Câu 1. Cho hàm số
()y f x
có bảng biến thiên như sau
Tìm giá trị cực đại y
và giá trị cực tiểu y
CT
của hàm số đã cho.
A. y
3
y
CT
2
B. y
2
y
CT
0
.
C. y
2
y
CT
2
. D. y
3
y
CT
0
.
Câu 2. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng
( ; ) 
A.
1
3
x
y
x
. B.
3
y x x
. C.
1
2
x
y
x
. D.
3
3y x x
.
Câu 3. S phc có phn thc bng
3
và phn o bng
4
A.
34i
. B.
43i
. C.
34i
. D.
43i
.
Câu 4. Tìm giá trị lớn nhất
M
của hàm số
42
23y x x
trên đoạn
[0; 3]
A.
9M
B.
83M
C.
1M
D.
6M
Câu 5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?
A.
0dx C
. B.
dx x C
. C.
1
1
e
e
x
x dx C
e

. D.
1
5
5.
1
x
x
dx C
x

Câu 6. Cho một mặt cầu diện tích
S
, thể tích khối cầu đó
V
. Tính bán nh
R
của mặt
cầu.
A.
3V
R
S
. B.
3
S
R
V
. C.
4V
R
S
. D.
3
V
R
S
.
Kiểm tra kỳ 2 năm học 2018-2019- mã đề 002-trang 2/5
Câu 7. Đồ thị bên của hàm số nào ?
A.
42
21y x x
.
B.
42
21y x x
.
C.
32
31y x x
.
D.
32
33y x x
.
Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ
0xyz
, cho mặt cầu
2 2 2
( ): 9 1 1 25S x y z
. Tìm
tâm
I
và tính bán kính
R
của
()S
.
A.
9;1;1I
5R
. B.
9; 1; 1I 
5R
.
C.
9;1;1I
25R
. D.
9;1; 1I
25R
.
Câu 9. Biết
10
b
a
f x dx
, F(x) là mt nguyên hàm ca f(x) và F(a) = -3. Tính
Fb
.
A.
13Fb
B.
16Fb
C.
10Fb
D.
7Fb
Câu 10. Cho hàm số
32
3y x x
. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(0;2)
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(2; )
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
(0;2)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( ;0)
Câu 11. Trong kng gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;1; 1A
2;3;2B
. ctơ
AB
có tọa độ
A.
1;2;3
. B.
1; 2;3
. C.
3;5;1
. D.
3;4;1
.
Câu 12. Cho số phức
2zi
. Tính
z
.
A.
3z
B.
5z
C.
2z
D.
5z
Câu 13. Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số
2
2
54
1
xx
y
x

.
A.
3
. B.
1
. C.
0
D.
2
Câu 14. Cho I=
2
dx
x
nguyên hàm là :
A.
ln2xC
B.
2ln xC
C.
2
1
C
x
D. ln|x|
Câu 15. Tìm hai s thc
x
y
tha mãn
( ) ( )
3 2 2 2 3x yi i x i+ + + = -
vi
i
là đơn vị o.
A.
2; 2xy= - = -
. B.
2; 1xy= - = -
. C.
2; 2xy= = -
. D.
2; 1xy= = -
.
Câu 16. Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số
42
y ax bx c
với a,
b, c là các Số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Phương trình
'0y
có ba nghiệm thực phân biệt.
B.
Phương trình
'0y
có hai nghiệm thực phân biệt.
C. Phương trình
'0y
vô nghiệm trên tập số thực.
D. Phương trình
'0y
có đúng một nghiệm thực.
Câu 17. Cho hình trụ bán kính đáy 5 cm chiều cao 4 cm. Diện tích toàn
phần của hình trụ này là
A.
2
90 ( )cm
B.
2
92 ( )cm
C.
2
94 ( )cm
D.
2
96 ( )cm
Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ
0xyz
, cho điểm
2;2;1A
mặt phẳng
( ): 2 2 1 0P x y z
Viết phương trình mặt cầu tâm
A
và tiếp xúc với mặt phẳng
()P
.
A.
2 2 2
2 2 1 3x y z
. B.
2 2 2
2 2 1 1x y z
.
C.
2 2 2
2 2 1 1x y z
. D.
2 2 2
2 2 1 1x y z
.
Kiểm tra kỳ 2 năm học 2018-2019- mã đề 002-trang 3/5
Câu 19. Với
a
là số thực dương bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
log(3 ) 3logaa
. B.
3
1
log log
3
aa
. C.
3
log 3logaa
. D.
1
log(3 ) log
3
aa
Câu 20. Thể tích V của khối trụ có chiều cao bằng a và đường kính đáy bằng
2a
A.
3
1
2
Va
B.
3
1
3
Va
C.
3
2
3
Va
D.
3
1
6
Va
Câu 21. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?
A.
0dx C
. B.
dx x C
. C.
1
1
e
e
x
x dx C
e

. D.
1
5
5.
1
x
x
dx C
x

Câu 22. Tập hợp nghiệm của bất phương trình
26
22
xx
?
A.
(0;6)
. B.
6;
. C.
(0;64)
. D.
(6; )
.
Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng
P :3x 4y 2z 4 0
Và điểm
A 1; –2;3
. Tính khoảng cách d từ A đến (P).
A.
5
d
9
B.
5
d
29
C.
5
d
29
D.
5
d
3
Câu 24. Có bao nhiêu giá tr nguyên ca tham s
m
đểm s
2
5
x
y
xm
đồng biến trên khong
; 10
?
A.
2
. B. Vô s. C.
1
. D.
3
.
Câu 25. Gọi
,,l h R
lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy của hình nón (N). Diện
tích xung quanh
xq
S
của hình nón (N) bằng
A.
xq
S Rl
B.
xq
S Rh
C.
2
xq
S Rl
D.
2
xq
S R h
Câu 26. Cho số phức
z
thỏa mãn
(1 2 ) 6 3 .i z i
Tìm phần thực của
z
.
A.
3
. B.
3i
. C.
0
. D.
9
5
.
Câu 27. Biết
3
0
12f x dx
. Tính
1
0
3I f x dx
?
A. 3 B. 6 C. 4 D. 36
Câu 28. Tp nghim của phương trình
2
2
log 1 3x 
A.
10; 10
. B.
3
. C.
3
. D.
3;3
.
Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
A
1;2;3
1;4;1 .B
Phương trình
mặt cầu đường kính
AB
A.
2 2 2
1 4 1 12x y z
. B.
2 2 2
1 2 3 12x y z
.
C.
22
2
3 2 3x y z
. D.
22
2
3 2 12x y z
.
Câu 30. Điểm nào trong hình vẽ bên dưới là điểm biểu diễn số phức
12 zi
?
A.
N
. B.
P
. C.
M
. D.
Q
.
O
x
y
2
2
1
2
P
M
N
Q
1
1

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thánh Tông - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thánh Tông - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 306
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm