Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

S câu TN = 18 SINH HC - MÃ ĐỀ 152 Trang 1/4
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ KIM TRA HC KÌ
II
NĂM HC 2018 -2019
TP H CHÍ MINH
MÔN SINH HC
- Khi 12
TRG THPT NGUYN CHÍ THANH
ĐỀ CHÍNH THC – BAN KH- T NHIÊN
Thi gian làm bài 50 phút
(Không tính thi gian phát đề ) Mã đề 152
H tên hc sinh: ............................................................... S báo danh: ...............................
I. PHN TRC NGHIM (30 phút): 24 câu (6 đim)
Câu 1) V phương din lí thuyết, qun th sinh vt tăng trưởng theo tim năng sinh hc khi
A. mc độ sinh sn gim và mc độ t vong tăng.
B. điu kin môi trường không b gii hn.
C. mc độ sinh sn và mc độ t vong xp x như nhau.
D. điu kin môi trường b gii hn và không đồng nht.
Câu 2) Phát biu nào sau đây không đúng khi nói v tiến hóa nh?
A. Tiến hóa nh din ra trong phm vi phân b tương hp, trong thi gian lch s tương đối ngn.
B. Tiến hóa nh quá trình biến đổi tn s alen và thành phn kiu gen ca qun th, đưa đến s hình
thành loài mi.
C. Tiến hóa nhquá trình biến đổi tn s alen và thành phn kiu gen ca loài gc để hình thành các
nhóm phân loi trên loài.
D. Tiến hóa nh có th nghiên cu bng thc nghim.
Câu 3) Hin tượng nào sau đây là biu hin ca mi quan h h tr gia các cá th trong qun th?
A. Các cây thông nha mc gn nhau, có r ni lin nhau.
B. Cá mp con khi mi n, s dng trng chưa n làm thc ăn.
C. Ta thưa t nhiên thc vt.
D. Cây phong lan bám trên cây g.
Câu 4) Theo quan nim ca Đacuyn, thc cht ca chn lc t nhiên là
A. dn đến hình thành các qun th nhiu th mang kiu gen quy định các đặc đim thích nghi
vi môi trường.
B. làm thay đổi tn s alen nhanh hay chm ph thuc vào chn lc chng li alen tri hay chn lc
chng li alen ln.
C. s phân hoá v kh năng sng sót và kh năng sinh sn ca các cá th trong qun th.
D. tác động trc tiếp lên kiu hình và gián tiếp làm biến đổi tn s kiu gen, qua đó làm biến đổi tn s
alen ca qun th.
Câu 5) Ý nghĩa sinh thái ca phân b ngu nhiên là:
A. Làm gim mc độ cnh tranh gia các cá th trong qun th.
B. Làm tăng mc độ cnh tranh gia các cá th trong qun th.
C. Sinh vt tn dng được ngun sng tim tàng trong môi trường.
D. Các cá th h tr ln nhau chng li điu kin bt li ca môi trường.
Câu 6) Gii hn sinh thái là:
A. Gi
i hn kh năng sinh sn ca sinh vt.
B. Gii hn kh năng sinh trưởng ca sinh vt.
C. Gii hn phm vi lãnh th ca sinh vt.
D. Gii hn chu đựng mà trong khong đó sinh vt có th tn ti và phát trin n định theo thi gian.
S câu TN = 18 SINH HC - MÃ ĐỀ 152 Trang 2/4
Câu 7) Các ví d nào sau đây thuc cơ chế cách ly sau hp t?
(1) Nga cái giao phi vi lưa đực sinh ra con la không có kh năng sinh sn.
(2 )Cây thuc loài này thường không th phn được cho cây thuc loài khác.
(3) Trng nhái th tinh vi tinh trùng cóc to ra hp t nhưng hp t không phát trin.
(4) Các loài rui gim khác nhau có tp tính giao phi khác nhau.
A. (1), (3). B. (2), (3). C. (2), (4). D. (1), (4).
Câu 8) Lai loài lúa b nhim sc th 2n’ = 14 (kí hiu h gen AA) vi loài c di b nhim
sc th 2n” = 14 (kí hiu h gen là BB) được con lai có b nhim sc th 2n = n’ + n” = 14 (kí hiu h gen
AB) b bt th. Tiến hành đa bi hoá to được loài lúa b nhim sc th 4n = 2n’ + 2n” = 28 (kí
hiu h gen là AABB). Đây là ví d v quá trình hình thành loài mi bng con đường
A. cách ly sinh thái. B. lai xa và đa bi hoá. C. cách ly địa lí. D. đa bi hoá.
Câu 9) S lượng cá th ca qun th sinh vt b biến động do hot đng khai thác quá mc ca con người
là kiu biến động
A. Theo chu kì ngày đêm. B. Theo mùa.
C. Theo chu kì nhiu năm. D. Không theo chu kì.
Câu 10) Kiu phân b đồng đều ca các cá th trong qun th thường gp khi:
A. Điu kin sng phân b đồng đều, có s cnh tranh gay gt gia các cá th trong qun th.
B. Điu kin sng phân b không đồng đu, không có s cnh tranh gay gt gia các cá th trong qun
th.
C. Điu kin sng phân b đồng đều, không có s cnh tranh gay gt gia các cá th trong qun th.
D. Điu kin sng phân b không đồng đều, có s cnh tranh gay gt gia các cá th trong qun th.
Câu 11) Cho nhng ví d sau:
(1) Cánh dơi và cánh côn trùng.
(2) Vây ngc ca cá voi và cánh dơi.
(3) Mang cá và mang tôm.
(4) Chi trước ca thú và tay người.
Nhng ví d v cơ quan tương đồng là
A. (1) và (4). B. (1) và (3). C. (2) và (4). D. (1) và (2).
Câu 12) Loài c Spartina s dng trong chăn nuôi Anh kết qu lai t nhiên gia mt loài c gc
Châu Âu 2n = 50 mt loài c gc M nhp vào nước Anh 2n = 70. Hãy cho biết b NST
trong loài Spartina?
A. 60. B. 100. C. 240. D. 120.
Câu 13) Mt “không gian sinh thái” đó tt c c nhân t sinh thái ca môi trường nm trong gii
hn sinh thái cho phép loài đó tn ti và phát trin gi là:
A. Gii hn sinh thái. B. sinh thái. C. Nơi . D. Sinh cnh.
Câu 14) Căn c vào nhng biến đổi ln v địa cht, khí hu và các hóa thch đin hình, người ta chia lch
s s sng thành các đại địa cht chính ln lượt là:
A. Đại Thái c Đại Nguyên sinh Đại Trung sinh Đại Tân sinh.
B.
Đại Thái c Đại C sinh Đại Trung sinh.
C. Đại Thái c Đại Trung sinh Đại C sinh Đại Tân sinh.
D. Đại Thái c Đại Nguyên sinh Đại C sinh Đại Trung sinh Đại Tân sinh.
S câu TN = 18 SINH HC - MÃ ĐỀ 152 Trang 3/4
Câu 15) Ti sao đột biến gen thường có hi cho cơ th sinh vt nhưng vn có vai trò quan trng trong quá
trình tiến hóa?
1.Tn s đột biến gen trong t nhiên là không đáng k nên tn s alen đột biến có hi là rt thp.
2.Gen đột biến có th có hi trong t hp này nhưng li vô hi hoc có li trong t hp gen khác.
3.Gen đột biến có th có hi trong môi trường này nhưng li vô hi hoc có li trong môi trường khác.
4.Đột biến gen thường có hi nhưng nó thường tn ti trng thái d hp t nên không gây hi.
Câu tr li đúng nht là:
A. 1, 2. B. 1, 3. C. 2, 3. D. 3, 4.
Câu 16) Người tinh tinh 2 loài khác nhau nhưng thành phn axit amin chui hemôglôbin là ging
nhau và phân t ADN ging nhau đến 92% c cp nuclêôtit. Đây là bng chng gì chng t người
tinh tinh có ngun gc chung?
A. Bng chng sinh hc phân t. B. Bng chng phôi sinh hc.
C. Bng chng địa lý - sinh vt hc. D. Bng chng gii phu so sánh.
Câu 17) Theo quan nim tiến hóa hin đại,
A. các qun th sinh vt trong t nhiên ch chu tác động ca chn lc t nhiên khi điu kin sng thay
đổi bt thường.
B. s cách li địa ch góp phn duy trì s khác bit v tn s alen thành phn kiu gen (vn gen)
gia các qun th do các nhân t tiến hoá (Đột biến, chn lc t nhiên …) to ra.
C. nhng biến đổi kiu hình ca cùng mt kiu gen tương ng vi nhng thay đổi ca ngoi cnh đều
di truyn được.
D. mi biến d trong qun th đều là nguyên liu ca quá trình tiến hoá.
Câu 18) Theo quan nim hin đại, chn lc t nhiên tác động trc tiếp lên yếu t nào sau đây:
A. Kiu hình và gián tiếp làm biến đổi tn s kiu gen, qua đó làm biến đổi tn s alen ca qun th.
B. Nhim sc th, t đó cung cp nguyên liu th cp cho quá trình tiến hóa.
C. Alen và làm thay đổi tn s alen không theo mt chiu hướng xác định.
D. Kiu gen và gián tiếp làm kiu hình thay đổi.
Câu 19: mt loài thc vt, màu sc hoa do s tác động ca hai cp gen (A,a B,b) phân li độc lp.
Gen A và gen B tác động đến s hình thành màu sc hoa theo sơ đồ:
Các alen a b không chc năng trên. Lai hai cây hoa trng (không có sc t đỏ) thun chng thu
được F
1
gm toàn cây có hoa đỏ. Cho F
1
lai phân tích, t l kiu hình thu được F
2
như thế nào?
A. 3 đỏ : 1 trng.
B. 1 đỏ : 1 trng.
C. 9 đỏ : 7 trng.
D. 1
đỏ : 3 trng.

Đề kiểm tra kì 2 môn Sinh học lớp 12

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi Trắc nghiệm Sinh học 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Tài liệu gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, 6 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 373
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Sinh Học Xem thêm