Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
MÃ ĐỀ: 101
(Đề thi gồm 4 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII
Năm học 2017 2018
Môn: Hóa học 12
Thời gian làm bài: 50 phút
(không kể thời gian giao đề)
(HS không được sử dụng tài liệu, kể cả Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
Cho biết nguyên tử khối: H (1); O (16); C (12); S (32); Cl (35,5); Br (80); I (127); N (14); Na
(23); Mg (24); Al (27); Ag (108), K(39); Ca (40); Ba (137); …
Câu 41: Thực hiện thí nghiệm (như hình bên): Khi nhỏ dung dịch Y vào dung dịch
X thấy kết tủa tạo thành. Các cặp dung dịch X, Y nào dưới đây thoả mãn điều
kiện trên?
(1) dung dịch Br
2
, phenol; (2) dung dịch NaOH, phenol;
(3) dung dịch HCl, C
6
H
5
ONa; (4) dung dịch Br
2
, fomalin;
(5) dung dịch HCl, anilin; (6) dung dịch Br
2
, anilin.
A. (2), (4), (6). B. (1), (5), (6). C. (1), (3), (6). D. (2), (5), (6).
Câu 42: Thủy phân hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH dư, sau phản ng thu
được ancol X. Cho X tác dụng hết với Na dư thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là
A. 4,48 B. 2,24 C. 3,36 D. 6,72
Câu 43: Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là
A. HCOOH và NaOH. B. HCOOH và C
2
H
5
NH
2
.
C. HCOOH và CH
3
OH. D. CH
3
COONa và CH
3
OH.
Câu 44: Hỗn hợp X gồm ananin, axit glutamic hai amin thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Đốt
cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X, thu được 1,58 mol hỗn hợp Y gồm CO
2
, H
2
O N
2
. Dẫn Y qua bình
đựng dung dịch H
2
SO
4
đặc dư, thấy khối lượng bình tăng 14,76 gam. Nếu cho 29,47 gam hỗn hợp X trên
tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được m gam muối. Giá trị gần nhất của m là
A. 48 B. 46 C. 42 D. 40
Câu 45: Cho các dung dịch: Na
2
CO
3
, KCl, CH
3
COONa, NH
4
Cl, C
6
H
5
Ona, NaHSO
4
. Các dung dịch
pH > 7 là
A. KCl, C
6
H
5
ONa, CH
3
COONa B. Na
2
CO
3
, NH
4
Cl, KCl
C. Na
2
CO
3
, C
6
H
5
ONa, CH
3
COONa D. NH
4
Cl, CH
3
COONa, NaHSO
4
Câu 46: Este X công thức phân tdạng CnH2n-2O2. Đốt cháy 0,42 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp
thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong chứa 68,376 gam Ca(OH)2 thì thấy kết tủa xuất hiện.
Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu không tham gia phản ứng tráng gương. Phát
biểu nào sau đây về X là đúng?
A. Tên của este X là vinyl axetat.
B. Thành phần % khối lượng O trong X là 36,36%.
C. Không thể điều chế được từ ancol và axit hữu cơ tương ứng.
D. X là đồng đẳng của etyl acrylat.
Câu 47: Peptit X có công thức sau: Gly-Ala-Val. Khối lượng phân tử của peptit X (đvC) là
A. 227 B. 281 C. 209 D. 245
Câu 48: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom?
A. Butan. B. But-2-in. C. But-1-en. D. Metylpropen.
Câu 49: Một phân tử polieilen khối lượng phân tử bằng 56000u. Hệ số polime hóa của phân tử
polietilen này là
A. 20000 B. 2000 C. 1500 D. 15000
Câu 50: HNO
3
thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây?
A. CaCO
3
B. NaOH C. CuO D. Fe
3
O
4
Câu 51: Chất nào sau đây không phải là cacbohiđrat?
A. Tinh bột B. Glixeron C. Xenlulozơ D. Sacarozơ
Câu 52: Thạch cao là tên gọi của những chất có thành phần chính là
A. CaSO
4
. B. Al
2
O
3
. C. NaHCO
3
. D. CaCO
3
.
Câu 53: Trộn 6,75 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (không
không khí). Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe. a tan hoàn toàn chất rắn sau phản ứng
bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 7,056 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là
A. 80 %. B. 75 %. C. 60%. D. 75 %.
Câu 54: Hỗn hợp X gồm Mg và Al. Hòa tan hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp X bằng lượng vừa đủ V lít dung
dịch
HNO3 1M, thu được 0,672 lít N2 đktc (là khí duy nhất thoát ra) dung dịch chứa 54,9 gam muối.
Giá trị của V là
A. 0,70. B. 0,86. C. 0,72. D. 0,65.
Câu 55: Hỗn hợp X gồm một este, một axit cacboxylic và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Thủy
phân hoàn toàn 6,18 gam X bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol NaOH thu được 3,2 gam một
ancol. cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được
0,05 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este có trong X là
A. 62,44%. B. 56,34%. C. 23,34%. D. 87,38%.
Câu 56: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 14,9 gam KCl 28,2 gam Cu(NO
3
)
2
(điện cực trơ, màng
ngăn xốp) đến khi khối lượng dung dịch giảm 15,1 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay
hơi không đáng kể). Khối lượng kim loại thoát ra ở catot là
A. 6,4. B. 15,1. C. 7,68. D. 9,6.
Câu 57: Cho 0,03 mol hỗn hợp X (có khối lượng 1,38 gam) gồm hai anđehit đơn chức tráng bạc hoàn
toàn thì thu được 8,64 gam Ag. Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với 6,272 lít H
2
(đktc) khi Ni xúc
tác, đun nóng. Giá trị của m là
A. 5,52. B. 3,36. C. 4,14. D. 8,28.
Câu 58: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng là
A. phenyl amoniclorua B. Glucozo C. benzyl amin D. anilin
Câu 59: Cho 27,25 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe, Cu c dụng với O
2
thu được m gam hỗn hợp chất
rắn Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng, thu được dung dịch Z (chứa 5 muối, với
tổng khối lượng muối là 96,85 gam) và 10,64 lít (đktc) khí SO
2
duy nhất. Giá trị của m là
A. 20,45. B. 34,85. C. 38,85. D. 31,25.
Câu 60: Cho 7,3 gam Gly-Ala phản ứng với 125 ml dung dịch NaOH 1M. cạn dung dịch sau phản
ứng thu được khối lượng chất rắn khan là
A. 10,5 gam. B. 11,4 gam. C. 9,2 gam D. 10,4 gam
Câu 61: Dãy các ion nào sau không cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. Ba
2+
, HSO
4
, Cu
2+
, NO
3
. B. Mg
2+
, Cu
2+
, Cl
, NO
3
.
C. Ba
2+
, HCO
3
, NO
3
, Mg
2+
. D. Ag
+
, F
, Na
+
, K
+
.
Câu 62: Trong tinh thể kim cương, các nguyên tử cacbon có cấu tạo dạng gì?
A. lục giác B. tam giác C. tứ diện đều D. lăng trụ
Câu 63: Cho 19,03 gam hỗn hợp X gồm Na2O, K2O, CaO, BaO Al (trong đó oxi chiếm 11,771% về
khối lượng) tan hết vào nước thu được dung dịch Y 6,72 lít H2 (đktc). Khối lượng chất tan trong Y
là (giả sử muối có dạng AlO2
-
)
A. 30,48. B. 26,15. C. 28,51. D. 24,55.
Câu 64: Kim loại nào dẫn điện kém nhất trong số các kim loại dưới đây?
A. Fe. B. Al. C. Ag. D. Au.
Câu 65: Cho 31,6 gam hỗn hợp X gồm Fe Fe3O4 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2
(đktc) và dung dịch Y chỉ chứa 60,7 gam hỗn hợp muối. Khối lượng của Fe3O4 có trong X là:
A. 11,6 B. 23,2 C. 18,56 D. 27,84
Câu 66: Poli(metyl metacrylat) (kí hiệu PMMA) đặc tính trong suốt, cho ánh sáng xuyên qua tốt nên
được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. PMMA được tổng hợp từ monome nào sau đây?
A. CH
2
=CH-CH=CH
2
B. H
2
N-(CH
2
)
5
-COOH
C. CH
2
=CH
2
D. CH
2
=(CH
3
)C(COOCH
3
)
Câu 67: Đun nóng m
1
gam ancol no, đơn chức, mạch hở X với H
2
SO
4
đặc nhiệt độ thích hợp thu được
m
2
gam chất hữu cơ Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 0,7. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. X có công
thức phân tử là
A. C
3
H
7
OH. B. C
5
H
11
OH. C. C
4
H
9
OH. D. C
2
H
5
OH.
Câu 68: Hỗn hợp E gồm chất X (C
4
H
12
N
2
O
4
) và chất Y (C
3
H
12
N
2
O
3
). X là muối của axit hữu cơ đa chức,
Y muối của một axit cơ. Cho 5,52 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được
0,08 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol 1 : 3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 3,46 B. 4,68 C. 5,08 D. 6,25
Câu 69: Hòa tan hoàn toàn 28,4 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe3O4 (0,02 mol), FeCl2 và Fe(NO3)2 trong 560 ml
dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho AgNO3 vào X thì 0,76 mol AgNO3 tham gia phản
ứng thu được m gam kết tủa thoát ra 0,448 lít khí (ở đktc). Biết các phản ứng hoàn toàn, NO sản
phẩm khử duy nhất của N
+5
trong cả quá trình. Giá trị của m gần nhất với
A. 110,8. B. 115,2. C. 98,5. D. 107,6.
Câu 70: Sục khí CO
2
vào 400 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,2M Ca(OH)
2
aM. Đồ thị biểu diễn khối
lượng kết tủa theo số mol CO
2
phản ứng như sau:
Giá trị của a là
A. 0,05. B. 0,30. C. 0,10. D. 0,20.
Câu 71: Hỗn hợp X gồm este A no, hai chức và este B tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic đơn chức,
không no chứa một liên kết C=C (A, B đều mạch hở không phải tạp chức). Đốt cháy hoàn toàn 25,53
gam hỗn hợp X thu được 53,46 gam CO2. Mặt khác, đun nóng 0,18 mol X cần dùng vừa đủ 855 ml dung
dịch NaOH 0,5M; cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chứa ba muối khối lượng m gam
và hỗn hợp hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Giá trị của m là
A. 29,445. B. 42,210. C. 40,860. D. 40,635.
Câu 72: Chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường?
A. triolein B. tristearin C. etyl axetat D. etyl fomat
Câu 73: 25
0
C, thế điện cực chuẩn của cặp Ni
2+
/Ni là -0,26V, cặp Ag
+
/Ag là 0,8V. Tính suất điện động
của pin điện hóa Ni-Ag?
A. 1,86V B. 1,06V C. 1,34V D. 0,54V
Câu 74: Ancol nào sau đây là ancol bậc 2?
A. CH
3
-C(CH
3
)
2
-OH B. CH
3
-C
6
H
4
-OH C. C
6
H
5
-CH(OH)CH
3
D. CH
3
-CH
2
-OH
Câu 75: Vào mùa mưa khí hậu ẩm ướt, đặc biệt các vùng mưa lũ dễ phát sinh bệnh nhiễm nấm kẽ
chân, tay. Người bị bệnh khi đó được khuyên nên bôi vào các vị trí ghẻ lở một loại thuốc thông dụng
DEP. Thuốc DEP có thành phần hoá học quan trọng là đietyl phtalat có cấu tạo như hình. Công thức phân
tử của đietyl phtalat là
A. C
6
H
5
(COOC
2
H
5
)
2
. B. C
6
H
4
(COOCH
3
)
2
. C. C
6
H
5
(COOC
2
H
3
)
2
. D. C
6
H
4
(COOC
2
H
5
)
2
.

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 339
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm