Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam

ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề thi có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Hoá học Lớp 12
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ: 301
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5;
Na=23; K=39; Fe=56; Cu=64; Ag=108.
Họ và tên học sinh: ............................................................. Số báo danh: ............... Lớp: .........
Câu 1: Trong các chất dưới đây, chất nào là glyxin?
A. HOOC-CH
2
CH(NH
2
)COOH. B. CH
3
CH(NH
2
)COOH.
C. H
2
N-CH
2
-COOH. D. H
2
NCH
2
-CH
2
COOH.
Câu 2: Chất nào sau đây không phải là este?
A. CH
3
COOH. B. HCOOC
2
H
5.
C. CH
3
COOCH
3
. D. CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 3: Polietilen là polime được điều chế bằng cách trùng hợp monome nào sau đây?
A. CH
3
-CH=CH
2
. B. CH
2
=C(CH
3
)-COOCH
3
. C. CH
2
= CH
2
. D. CH
2
=CHCl.
Câu 4: Tên gọi của este có công thức HCOOCH
3
A. metyl fomat. B. etyl axetat. C. etyl fomat. D. metyl axetat.
Câu 5: Dung dịch chất nào sau đây làm qu tím hóa xanh?
A. Glyxin. B. Valin. C. Alanin. D. Lysin.
Câu 6: Kim loại nào sau đây không tác dụng với axit clohiđric?
A. Zn. B. Fe. C. Al. D. Ag.
Câu 7: Hợp chất metyl axetat có công thức là
A. CH
3
COOCH
3
. B. HCOOC
2
H
5.
C. CH
3
COOC
2
H
5
. D. HCOOCH
3
.
Câu 8: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Xenlulozơ. B. Saccarozơ. C. Fructozơ. D. Glucozơ.
Câu 9: Cacbohiđrat nào sau đây có nhiều nhất trong mật ong?
A. Glucozơ. B. Amilozơ. C. Saccarozơ. D. Fructozơ.
Câu 10: Dãy các kim loại nào sau đây được xếp theo chiều giảm dần tính khử?
A. Zn, Cu, K. B. K, Zn, Cu. C. K, Cu, Zn. D. Cu, K, Zn.
Câu 11: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?
A. Protein. B. Polisaccarit. C. Poli(vinyl clorua). D. Nilon-6,6.
Câu 12: Chất nào i đây amin bậc II?
A. CH
3
NHCH
3
. B. CH
3
CH
2
NH
2
.
C. (CH
3
)
3
N. D. CH
3
NH
2
.
Câu 13: Xà phòng hóa tristearin thu được sản phẩm là
A. C
17
H
35
COONa và C
3
H
5
(OH)
3
. B. C
17
H
33
COONa và C
3
H
5
(OH)
3
.
C. C
17
H
31
COOH và C
3
H
5
(OH)
3
. D. C
15
H
31
COONa và C
3
H
5
(OH)
3
.
Câu 14: phòng a hoàn toàn 17,6 gam CH
3
COOC
2
H
5
trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được
dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 19,2. B. 16,4. C. 8,2. D. 9,6.
Câu 15: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):
Tinh bột
0
2
( ,)HOH t
+
+

X
0
(30 35 )enzim C

Y → CH
3
COOH.
Hai chất X và Y trong sơ đồ trên lần lượt là
A. ancol etylic, anđehit axetic. B. glucozơ, ancol etylic.
C. glucozơ, etyl axetat. D. glucozơ, axit axetic.
Câu 16: Nhúng một mẩu sắt nhỏ vào dung dịch chứa lượng một trong những chất sau: FeCl
3
,
AlCl
3
, CuSO
4
, HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được muối Fe (II) là
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 17: Khối lượng phân tử của một loại tơ nilon-7 (-NH-(CH
2
)
6
-CO-)
n
bằng 21590 đvC. Số mắt xích
trong phân tử loại tơ trên là A. 150. B. 160. C. 170. D. 180.
Câu 18: Cho c chất: Glucozơ (1), tinh bột (2), saccarozơ (3), xenlulozơ (4). Các chất phản ứng
tráng bạc là
A. 3. B. 1. C. 2, 3, 4. D. 1, 2, 3.
Câu 19: Cho 9,30 gam anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa m gam
muối. Giá trị của m là
A. 19,35. B. 12,95. C. 9,30. D. 16,60.
Câu 20: Có thể phân biệt được các dung dịch: H
2
NCH
2
COOH, CH
3
CH
2
COOH CH
3
[CH
2
]
3
NH
2
bằng thuốc thử nào dưới đây?
A. HCl. B. NaOH. C. CH
3
OH/HCl. D. Quì tím.
Câu 21: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch H
2
SO
4
loãng (dư), kết thúc phản ứng thu
được 2,24 lít khí H
2
(đktc). Khối lượng của Fe trong m gam X là
A. 16,8 gam. B. 5,6 gam. C. 11,2 gam. D. 2,8 gam.
Câu 22: Amino axit X chỉ chứa một nhóm -NH
2
một nhóm -COOH. Cho 13,35 gam X phản ứng
vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 16,65 gam muối. Công thức cấu tạo của X là
A. NH
2
CH
2
-CH
2
- COOH. B. CH
3
-CH(NH
2
)
-CH
2
- COOH.
C. NH
2
-CH
2
-COOH. D. CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)COOH.
Câu 23: Este X đơn chức, no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với H
2
là 30. Số công thức cấu tạo este có thể
có của X là
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 24: Cho các chất: H
2
NCH
2
COOH (X); Gly-Ala (Y); C
2
H
5
NH
2
(Z); H
2
NCH
2
COOC
2
H
5
(T).
y
gồm tất cả các chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl là
A. X, Y Z. B. X, Y, Z T. C. X, Y T. D. Y, Z và T.
Câu 25: Cho 18,0 gam glucozơ phản ứng ứng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO
3
/NH
3
, thu
được m gam Ag. Giá trị của m
A. 43,2. B. 54,0. C. 10,8. D. 21,6.
Câu 26: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala),
1 mol Valin (Val), và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit
Val-Phe và tripeptit Gly- Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là
A. Val-Phe-Gly-Ala-Gly. B. Gly-Phe-Gly-Ala-Val.
C. Gly-Ala-Val-Val-Phe. D. Gly-Ala-Val-Phe-Gly.
Câu 27: Cho 5,6 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch Cu(NO
3
)
2
1M, sau khi phản ứng kết thúc, thu được
m gam chất rắn X. Giá trị của m là
A. 3,2. B. 6,4. C. 12,8. D. 7,2.
Câu 28: Amino axit X công thức (H
2
N)
2
C
3
H
5
COOH. Cho x mol X tác dụng với 200 ml dung dịch
hỗn hợp H
2
SO
4
0,1M HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung
dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 8,09. B. 6,38. C. 9,45. D. 10,43.
Câu 29: Cho các phát biểu sau:
(a). nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp.
(b). Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.
(c). Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
(d). Peptit Gly Ala có phản ứng màu biure.
(e). Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa trắng.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 30: Cho 4,72 gam hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, no, mạch hở X Y (M
X
< M
Y
) tác dụng
vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 5,20 gam hỗn hợp hai muối của hai axit kế tiếp nhau trong dãy
đồng đẳng và một ancol. Phần trăm khối lượng của X trong E là
A. 15,68%. B. 62,71%. C. 47,03%. D. 74,58%.
----------- HẾT ----------
CÂU 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
1
C C B C D B C C B C C C B B B D A B B B D C D A
2
A A A A A A A C B D C C A D C C B A B D A C C B
3
C D B D B B A B B A A B D A C B B D C B B D C B
4
A A B A A A C D A D A B A B D D D D D C B A B B
5
D B B B D A C C
C C D B B D D B D B A B B A A A
6
D D D C A D C D B A B C B B A A B B A A C A A C
7
A C D D D B D C A B B D C D B A A C C C B B A C
8
B A D D C A C C C A C D B A B A D B B A C A B C
9
D C A A C C A B B B B B D C B D B B D A A C C A
11
C D B C D B A B C C A A A A B D C A A A B A A D
12
A C C C C C D D B A C C A C C C A A D D D D A A
13
A D B A B C C A D B A D B D C B B C B B C B B A
14
B A D C B C A D A C D A D A A A B A B B A B B D
15
B B A C A D B A D B A A A B A B C C B B D A B D
16
C A D B A D B A D A B A D B C C D B A B D C D B
17
C B C B A D D B C C C D B A C A A D C D D B D D
18
B A D D B C D C D D D A C C B C A D C D B B B C
19
B C D A A B B C B D C D C B D D C C A D A D A C
21
B C A D B D B A D B A D D C C D A C D A C C C D
22
A C C A B A D A C A D C B C A C B B C D B B D D
23
C B C A C B B D A D D D C B B C B A D D D D D A
24
C D A D C A A D D A B C C B D A D C C A A C B A
25
D C A D D D A B C D A B A D B C D A D A B D C B
26
D D D B D D C B
A A C B D C A D D D D C B B A B
27
B A C C B D D D D C B B D D D A C B B C C D C C
28
D B A A C D C A A D C C B D A B C A B C A A D C
29
A B C B D C B D A B D A A B B B C D A D C D C C
B D C B D A C B D B D A B C D D C C A D D C A B
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018- 2019
MÔN: HOÁ
HỌC- LỚP 12

Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
7 3.142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm