Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ THI HỌC KÌ I
Môn: Hóa học 12
Năm học 2018 - 2019
Thời gian làm bài: 45 phút;
(30 câu trắc nghiệm)
Đề thi có 03 trang
Mã đề thi
485
Cho nguyên tử khối: Cu = 64; Fe = 56; C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; Na = 23; K = 39; Ag = 108;
S = 32; Al = 27; Mg = 24; Zn = 65.
Cho số hiệu nguyên tử: Na(Z = 11); Ne(Z = 10), F(Z = 9); K(Z = 19); Cl(Z = 17); Ar(Z = 18); Li(Z = 13);
Br(Z = 35).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, glixerol, xenlulozơ. Số lượng dung dịch
thể tham gia phản ứng tráng gương là
A. 4 B. 2 C. 5 D. 3
Câu 2: Hỗn hợp
( )
H
gồm
, ,
XYZ
ba este đơn chức; trong đó
, XY
no mạch hở. Cho
0,32 mol
hỗn hợp
( )
H
khối lượng
tác dụng vừa đủ với
180 ml
dung dịch
2NaOH M
cạn dung dịch
sau phản ứng được
a gam
rắn
T
10,08 gam
hỗn hợp ancol. Đốt cháy hết
b
gam
rắn
T
cần đúng
2
0,7 ,mol O
thu được
22
25,3 7,65 gam CO gam H O
. Giá trị của
m
gần nhất với giá trị nào sau đây?
A.
40
B.
23
C.
24
D.
30
Câu 3: Loại tơ nào dưới đây thường dùng để may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét?
A. tơ visco B. tơ nilon-6,6 C. tơ nitron D. tơ capron
Câu 4: Cho
m
gam
Fe
vào
dung dich gồm
( ) ( )
24
2
3
3
3
1 , 1 , H SO M Cu NO M Fe NO
1
M
. Phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được
0,52m
gam hỗn hợp kim loại, dung dịch
X
khí
2
NO
(sản phẩm khử
duy nhất). Giá trị của
m
A.
15
B.
10
C.
5
D.
20
Câu 5: Cho 1,85 gam este no, đơn chức, mch h tác dng hết với dung dịch KOH, sau phản ng thu
được 1,15 gam ancol etylic. Công thức cấu tạo ca este là
A. HCOOC
2
H
5
. B. CH
3
COOC
2
H
5
. C. C
2
H
5
COOCH
3
. D. C
2
H
5
COOC
2
H
5
.
Câu 6: Cho c ion sau: Al
3+
, Fe
2+
, Cu
2+
, Ag
+
. Chiều giảm tính oxi hóa(từ trái qua phải) của các ion trên
A. Fe
2+
, Al
3+
, Cu
2+
, Ag
+
. B. Ag
+
, Cu
2+
, Fe
2+
, Al
3+
.
C. Al
3+
, Fe
2+
, Cu
2+
, Ag
+
. D. Cu
2+
, Ag
+
, Fe
2+
, Al
3+
.
Câu 7: Thành phần phần trăm khối lưng của nitơ trong peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là
A. 19,17% B. 21,55% C. 28,34% D. 20,44%
Câu 8: Số đồng phân bậc 1 của amin có công thức phân tử C
4
H
11
N là :
A. 1 B. 8 C. 4 D. 3
Câu 9: Cho m gam hỗn hợp X gồm glucozơ fructozơ phản ứng với dd AgNO
3
trong dd NH
3
, thu
được 54 gam Ag. Mặt khác, m gam X làm mất màu tối đa 50 ml dd nước brom 1M. Biết các phản ứng
xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm số mol của Fructozơ trong X là
A. 20%. B. 45% C. 25%. D. 80%
Câu 10: Cho hỗn hợp gm phenyl axetat và axit benzoic tác dng va đ vi
200
g
dung dịch
9, 4%,NaOH
cô cạn dung dịch sau phản ứng được
m gam
muối khan và
186,6g
hơi nước. Giá tr
m
A.
76,86.
B.
60,03.
C.
52,38.
D.
45,58.
Câu 11: Cho cấu hình electron: 1s
2
2s
2
2p
6
. Dãy nào sau đây gồm các ngun tử và ion cấu hình
electron như trên?
A. Na
+
, F
-
, Ne. B. Li
+
, Br
-
, Ne. C. Na
+
, Cl
-
, Ar. D. K
+
, Cl
-
, Ar.
Câu 12: Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được 27,75 gam muối. Giá trị của m
A. 22,25. B. 13,35. C. 26,25. D. 18,75.
Câu 13: Đun nóng este CH
3
COOC
2
H
5
với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH
3
COONa và C
2
H
5
OH. B. CH
3
COONa và CH
3
OH.
C. C
2
H
5
COONa và CH
3
OH. D. HCOONa và C
2
H
5
OH.
Câu 14: Chất H
2
N CH
2
COOH có tên gọi là ?
A. Valin. B. Alanin. C. Etyl amin. D. Glyxin
Câu 15: Trong các chất sau :(1) Glucozơ; (2) Saccarozơ; (3) Glixerol ; (4) Xenlulozơ. Chất tác dụng
được với Cu(OH)
2
A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 3, 4 C. 1, 2 D. 1.
Câu 16: Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2
sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 45. B. 14,4 C. 11,25 D. 22,5
Câu 17: Đốt cháy một lượng este đơn no cần 0,7 mol O
2
thu được 0,6 mol CO
2
. Vậy este trên có số đồng
phân là:
A. 5 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 18: Cho các tính chất vật lí của kim loại:
1.Tính dẻo 2. Tính dẫn điện, 3. Tính dẫn nhiệt,
4. Tính cứng, 5. Tỉ khối, 6. Nhiệt độ nóng chảy
7. Tính ánh kim.
Những tính chất vật lí chung của kim loại là ?
A. 1, 2, 3,7. B. 2, 4, 6. C. 1,2,3,4. D. 1, 3,5,7.
Câu 19: PVC một nhựa được dùng phổ biến. PVC chất rắn định hình, cách điện tốt, bền với axit,
được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome
nào sau đây?
A. Propilen. B. Vinyl axetat C. Etilen. D. Vinyl clorua.
Câu 20: Hỗn hợp X gồm Alanin, axit glutamic 2 amin thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy
hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X thu được 1,58 mol hỗn hợp Y gồm
2
CO
,
2
HO
2
N
. Dẫn Y vào bình
đựng dung dịch
24
H SO
đặc thấy khối lượng bình tăng 14,76g. Nếu cho 29,47g X c dụng với dung
dịch
HCl
loãng dư thì thu được khối lượng muối gần nhất với giá trị là:
A. 48 B. 40 C. 42 D. 46
Câu 21: Khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được
A. axit oleic. B. glixerol. C. axit stearic. D. axit panmitic.
Câu 22: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH
3
CH
2
COOCH
3
. Tên gọi của X
A. metyl axetat. B. propyl axetat. C. etyl axetat. D. metyl propionat.
Câu 23: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?
A. (CH
3
)
3
N.
B. CH
3
NH
2
.
C. C
2
H
5
NH
2
.
D. CH
3
NHCH
3
.
Câu 24: Cho
23, 6 gam
hỗn hợp
X
gồm
, ,,,Al Mg Fe Cu Zn
vào dung dịch
HCl
thấy thoát ra
( )
2
10,08 .l нt H đktc
Khối lượng muối thu được có thể là :
A.
49,15
B.
55,55
C.
59,55
D.
57,45
Câu 25: Cho các nhận định sau:
(1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh.
(2) Axit Glutamic làm quỳ tím hóa đỏ.
(3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh.
(4) Hầu hết các amino axit đều cho được phản ứng trùng ngưng
Số nhận định đúng
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 26: y các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?
A. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ. B. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ.
C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ.
Câu 27: Cho 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu vào dung dịch chứa H2SO4 0,6M NaNO3 đun
nóng, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chchứa các muối sunfat 2,688 lít khí NO (sản phẩm
khử duy nhất; đktc). Cho Ba(OH)2 vào dung dịch Y, lọc lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối
lượng không đổi thu được 69,52 gam rắn khan. Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Nồng
độ mol/l của Fe2(SO4)3 trong dung dịch Y là.
A. 0,025M B. 0,05M C. 0,04M D. 0,4M
Câu 28: Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg
xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là
A. 42,86 lít. B. 42,34 lít. C. 34,29 lít. D. 53,57 lít.
Câu 29: Cho biết chất nào sau đây thuộc monosacarit?
A. Xenlulozơ B. Glucozơ C. Tinh bột D. Saccarozơ
Câu 30: Kim loại Ni phản ứng được với tất cả các muối trong dung dịch của dãy nào sau đây?
A. Pb(NO
3
)
2
, AgNO
3
, NaCl. B. MgSO
4
, CuSO
4
, AgNO
3
.
C. AgNO
3
, CuSO
4
, Pb(NO
3
)
2
. D. NaCl, AlCl
3
, ZnCl
2
.
----------- HẾT ----------

Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 703
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm