Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Bình Thuận

1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi học 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 S GD&ĐT
Bình Thuận
Cho nguyên tử khối: C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; Na = 23; Cl = 35,5; Ca = 40; Ag = 108
u 1: Thủy phân este X có ng thức phân t C
3
H
6
O
2
trong dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu
Y Z trong đó Y tỉ khối so với H
2
16. X công thức là
A. HCOOC
3
H
5.
B. HCOOC
2
H
5.
C. HCOOCH
3.
D. CH
3
COOCH
3.
u 2: điều kiện thường, m động vật trạng thái rắn
A.
chứa ch yếu c gốc axit béo thơm.
B.
dễ ng chảy, nh hơn nước không tan trong ớc.
C.
chứa m lượng khá lớn c gốc axit béo không no.
D.
chứa ch yếu c gốc axit béo no.
u 3: Công thc chung của amino axit no, mạch hở 1 nm –NH
2
1 nm –COOH
A. C
n
H
2n+3
NO
2
(n 2). B. C
n
H
2n+1
NO
2
(n 2). C. C
n
H
2n+3
N
2
O
4
(n 3). D. C
n
H
2n-1
NO
2
(n 2).
u 4: ng dụng o sau đây kng phải của glucozơ?
A. Nguyên liu sản xuất ancol etylic. B. m thực phẩm dinh ỡng, thuc ng lực.
C. Tráng ơng, tráng ruột phích. D. Nguyên liệu sản xuất PVC.
u 5: S đồng pn amin bậc một ứng với công thc phân t C
3
H
9
N là
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
u 6: Cho c loi sau: bông, capron, tơ xenlulozơ axetat, tằm, nitron, nilon-6,6. S tơ
tổng hợp
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
u 7: Chất thuộc loại đisaccarit
A. saccarozơ. B. xenlulozơ. C. glucozơ. D. fructozơ.
u 8: Chất nào sau đây va c dụng được với H
2
NCH
2
COOH vừa tác dụng đưc với CH
3
NH
2
?
A. CH
3
OH. B. NaOH C. HCl. D. NaCl.
u 9: Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit loãng thu được chất X. Cho X phn
ứng với k H
2
( Ni, t
0
) thu được hợp chất hữu cơ Y. Các chất X, Y
A. glucozơ, sorbitol. B. glucozơ, fructo. C. gluco, etanol. D. glucozơ, saccarozơ.
u 10: Chất lỏng hòa tan đưc xenlulo
A. benzen. B. ớc svayder. C. etanol. D. ete.
u 11: Trong phân tử của cacbohidrat luôn
A. nhóm chức axit. B. nhóm chức xeton. C. nhóm chc ancol. D. nhóm chức anđehit.
u 12: Thủy phân hoàn toàn chất A công thức phân tử C
4
H
6
O
2
bằng dung dịch NaOH thu được hai sản
phẩm hữu B C. Biết B, C đều khả ng c dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
tạo ra Ag. Công thức cấu
tạo của A
A. CH
3
COOCH=CH
2
B. HCOOCH
2
-CH=CH
2
.
C. HCOOCH=CH-CH
3
. D. HCOOC(CH
3
)=CH
2
.
u 13: Trieste được tạo thành từ glixerol axit stearic, axit panmitic (tỉ lệ mol 1: 2). Số đồng phân cấu
tạo th có
A. 6. B. 3. C. 4. D. 2.
u 14: Chọn phát biểu đúng
A.
Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu đưc sản phẩm cui cùng là muối ancol.
B.
Phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol khi có H
2
SO
4
đặc c c phản ứng một chiu.
C.
Khi thy phân cht o luôn thu được C
2
H
4
(OH)
2.
D.
Phản ng thủy phân este trong i trường axit phản ứng thuận nghịch.
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
u 15: a tan hợp cht X ng thc đơn giản nhất CH
2
O. Biết X phản ứng với dung dịch
AgNO
3
/NH
3
tạo kết tủa Ag và a tan được Cu(OH)
2
cho dung dịch xanh lam. Vậy X cht o sau
đây?
A. Tinh bột. B. Xenlulozơ. C. Glucozơ. D. Saccarozơ.
u 16: Chất o sau đây c dụng với nước brom sinh ra kết tủa trắng?
A. Anilin. B. Glucozơ. C. Saccaro. D. Vinyl axetat.
u 17: Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 43,2 gam Ag. Nếu n men hoàn toàn m gam
glucozơ rồi cho k CO
2
thu được hấp thụ o nước vôi trong . Khối lượng kết tủa thu được
A. 40g. B. 80g. C. 60g. D. 20g.
u 18: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nitron 80560 đvC. S lượng mắt ch trong đoạn mạch
nitron
A. 7124. B. 1492. C. 1520. D. 1289.
u 19: y kim loại tác dụng được với H
2
O nhiệt đ thường
A. K, Na, Ca, Ba. B. K, Na, Ca, Zn. C. K, Fe, Ca, Ba. D. K, Na, Cu, Ba.
u 20: n gọi của hợp chất CH
3
CH
2
COOCH
3
A. etyl axetat. B. etyl propionat. C. metyl axetat. D. metyl propionat.
u 21: Đốt cháy hoàn toàn m gam mt amin no, đơn chức mạch hở người ta thu được 6,72 lít khí
CO
2
(đktc), 9,45 gam H
2
O 1,68 lít k N
2
(đktc). G trị của m là
A. 6,75. B. 3,37. C. 4,65. D. 4,45.
u 22: Đun nóng este HCOOCH
3
với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được
A. HCOONa C
2
H
5
OH. B. HCOONa CH
3
OH.
C. CH
3
COONa CH
3
OH. D. CH
3
COONa C
2
H
5
OH.
u 23: Hiđro a hoàn toàn 26,52 gam triolein cần vừa đủ V lít khí H
2
(đktc). G trị của V
A. 0,672. B. 4,032. C. 2,016. D. 1,792.
u 24: Đun 24 gam axit axetic với lượng ancol etylic (có H
2
SO
4
đặc m c tác) đến khi lượng
este không đổi thì thu được 24,64 gam este. Hiệu sut phản ứng
A. 75%. B. 65%. C. 70%. D. 60%.
u 25: Tri peptit là hợp chất
A.
3 liên kết peptit phân t 2 gốc β amino axit.
B.
3 liên kết peptit mà phân tử 2 gốc α amino axit.
C.
2 liên kết peptit mà phân tử 3 gốc β amino axit.
D.
2 liên kết peptit mà phân tử 3 gốc α amino axit.
u 26: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. H
2
NCH
2
CH
2
CO-NHCH
2
COOH một đipeptit.
B.
Muối phenylamoni clorua kng tan trong nước.
C.
Tất c các peptit đều có phản ứng màu biure.
D.
điều kiện thường, đimetylamin khí có mùi khai.
u 27: y gồm c dung dịch đều c dụng với Cu(OH)
2
A. glucozơ, glixerol,natri axetat. B. glucozơ, glixerol, axit axetic.
C. glucozơ, anđehit fomic, kali axetat. D. glucozơ, glixerol, ancol etylic.
u 28: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A.
Poli(metyl metacrylat). B. Poliacrilonitrin. C. Polistiren. D. Poli(etylen terephtalat).
u 29: Gluco không tính chất o?
A.
nh chất củanhóm anđehit. B. Tham gia phản ứng thy phân.
C. Tính chất của ancol đa chức. D. Lên men tạo ancol etylic.
u 30: X α amino axit no ch chứa một nhóm –NH
2
một nm –COOH. Cho 3,51 gam X c
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,605 gam mui. Công thức cấu tạo của X
A. CH
3
CH(CH
3
)CH(NH
2
)COOH. B. CH
3
CH(NH
2
)COOH.
C. CH
3
CH(NH
2
)CH
2
CH
2
COOH. D. H
2
NCH
2
COOH.
u 31: Cho các phát biểu sau:
(a)
Gluco được gọi là đường nho do có nhiều trong qu nho chín.
(b)
Chất o là đieste của glixerol với axit béo.
(c)
Phân tử amilozơpectin có cấu trúc mạch phânnhánh.
(d)
nhiệt độ thường, triolein trạng thái rắn.
(e)
Trong mật ong cha nhiều fructo.
(f)
Tinh bột một trong nhng lương thực bản của con người.
Số phát biểu đúng:
A. 6. B. 4. C. 3. D. 5.
u 32: Cation M
+
cấu nh electron phân lớp ngi cùng 3p
6
. Nguyên t M
A. Rb. B. Li. C. K. D. Na.
u 33: Kim loi nào dẻo nhất trong tất c c kim loại?
A. Bạc. B. Vàng. C. Nm. D. Đồng.
u 34: Cho c hợp chất sau: glyxin, lysin, axit glutamic, propylamin, anilin, phenol, alanin. Số chất
làm đổi màu qu tím
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
u 35: capron nilon -6,6 thuộc loi
A. poliamit. B. visco. C. polieste. D. axetat.
u 36: Hỗn hợp X gồm glucozơ, fructozơ, metylfomat hai amin (mạch hở) thuộc cùng một dãy
đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 14,42 gam X cần a mol O
2
. Sản phẩm cháy thu đưc gồm CO
2
, H
2
O
N
2
cho qua dung dịch Ca(OH)
2
thu được 58 gam kết tủa đồng thời khối ợng bình tăng lên 36,86
gam (N
2
hoàn toàn không b hấp thụ). G tr lớn nhất của a th là
A. 0,745. B. 0,625. C. 0,685. D. 0,715.
u 37: Hỗn hợp E gồm 3 peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z tỉ l mol ơng ng
1:1:2. Cho một lượng E phản ng hn toàn với dung dịch NaOH dư, thu đưc 0,06 mol muối của
glyxin, 0,1 mol mui của alanin 0,1 mol muối của valin. Mt khác đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu
được tổng khối ợng CO
2
H
2
O là 112,28. Giá trị của m
A. 36,78. B. 45,08. C. 55,18. D. 43,72.
u 38: Cho các phát biểu sau:
(1)
nh bazơ của các amin đều mạnh hơn dung dịch amoniac.
(2)
Xenlulozơ ngun liệu để sản xuất tơ xenlulo axetat.
(3)
Trùng ngưng caprolactam tạo ra capron.
(4)
Fructozơ là chất rắn kết tinh không tan trong nước.
(5)
Gluco fructozơ là đồng phân của nhau.
(6)
Fructozơ không làm mt u brom.
(7)
Phân t xenlulozơ cấu trúc mạch phân nhánh.
(8)
Số ngun tử N trong phân tử peptit Lys-Gly-Ala-Val là 5.
(9)
Isoamyl axetat là este không no.
(10)
Cao su lưu hóa thuộc loại polime nhân tạo.
Số phát biểu đúng?
A. 6. B. 4. C. 5. D. 7.
u 39: Tiến nh thí nghiệm với c dung dịch X, Y, Z và T. Kết qu đưc ghi bảng sau:
Mẫu th
Thuc th
Hiện tượng
Y
Qu tím
Qu chuyển sang màu xanh
X, Z
Dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng
Tạo kết tủa Ag

Đề kiểm tra kì 1 Hóa 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Bình Thuận để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập nhé. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Bình Thuận vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm tổng hợp lại toàn bộ kiến thức của môn Hóa học lớp 12 trong học kì 1 được Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận biên soạn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Bình Thuận. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức của các môn Toán 12, Tiếng anh 12, Ngữ Văn 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
9 11.071
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm