Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên

Trang 1/3 - Mã đề thi 001
SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT
LƯƠNG NGỌC QUYẾN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018- 2019
Bài khoa hc t nhiên- Hóa hc 12
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề 001
Họ, tên học sinh:............................................Lớp: ..............SBD: ................Phòng.............
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Cho biết nguyên t khi ca các nguyên t:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32;P= 31; Cl = 35,5; Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85,5;
Mg = 24; Ca = 40; Ba= 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108.
Câu 41: Axit glutamic (HOOC[CH
2
]
2
CH(NH
2
)COOH) là chất có tính chất gì ?
A. bazơ. B. trung tính. C. axit. D. lưỡng tính.
Câu 42: Chất nào sau đây thuộc loại amin bật một ?
A. CH
3
CH
2
NHCH
3
B. (CH
3
)
3
N. C. CH
3
NHCH
3
. D. CH
3
NH
2
.
Câu 43: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?
A. Fe. B. K. C. Al. D. Mg.
Câu 44: Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.
B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.
C. Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên.
D. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.
Câu 45: Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozơ ?
A. nitron. B. nilon - 6. C. visco. D. nilon6,6.
Câu 46: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X
chất lỏng. Kim loại X là
A. W. B. Cr. C. Pb. D. Hg.
Câu 47: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất ?
A. Ca
2+
. B. Ag
+
. C. Cu
2+
. D. Zn
2+
.
Câu 48: Etyl axetat có công thứca học
A. CH
3
COOCH
3
. B. HCOOC
2
H
5
. C. HCOOCH
3
. D. CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 49: Đồng phân của glucozơ là chất nào sau đây?
A. Xenlulozơ. B. Tinh bột. C. Saccarozơ. D. Fructozơ.
Câu 50: Tên của hợp chất H
2
NCH
2
COOH
A. glyxin. B. valin. C. alanin. D. lysin.
Câu 51: Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 52: Chất nào sau đây là este?
A. CH
3
COOC
2
H
5
. B. CH
3
OH. C. CH
3
CHO. D. HCOOH.
Câu 53: Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dung dịch
AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng. Chất X là
A. glucozơ. B. tinh bt. C. etyl axetat. D. saccarozơ.
Câu 54:
Xenlulothuộc loi polisaccarit, thành phn chính to nên màng tế bào thc vt,
nhiu trong g, bông nõn. Công thc của xenlulozơ là:
A.
(C
6
H
10
O
5
)
n
.
B.
C
6
H
12
O
6
.
C.
C
2
H
4
O
2
.
D.
C
12
H
22
O
11
.
Câu 55: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit ?
A. Tinh bột. B. Xenlulozơ. C. Saccarozơ. D. Glucozơ.
Câu 56:
Kim loại nào sau đây có độ cng cao nht?
A.
Ag.
B.
Al.
C.
Cr.
D.
Fe.
Trang 2/3 - Mã đề thi 001
Câu 57: Cho hợp chất : NH
2
CH
2
CONHCH(CH
3
)CONHCH
2
COOH. Tên gọi được viết gọn của
chất này là
A. Gly-Gly-Gly. B. Ala-Gly-Gly. C. Gly-Gly-Ala. D. Gly-Ala-Gly.
Câu 58: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X
tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là
A. saccarozơ. B. xenlulozơ. C. tinh bột. D. glicogen.
Câu 59: Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit?
A. Protein. B. Lipit. C. Xenlulozơ. D. Glucozơ.
Câu 60:
- amino axit là amino axit có nhóm- NH
2
gắn với cacbon ở vị trí số mấy ?
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 61: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là
A. CH
2
=C(CH
3
)-COOCH
3
và H
2
N-[CH
2
]
6
-COOH.
B. CH
2
=CH-COOCH
3
và H
2
N-[CH
2
]
6
-COOH.
C. CH
3
-COO-CH=CH
2
và H
2
N-[CH
2
]
5
-COOH.
D. CH
2
=C(CH
3
)-COOCH
3
và H
2
N-[CH
2
]
5
-COOH.
Câu 62:
Cho các chất: anilin; saccarozơ; glyxin; axit glutamic. S cht tác dụng được vi NaOH
trong dung dch là:
A.
4.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 63: n men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO
2
sinh ra trong quá trình
này được hấp thụ hết o dung dịch Ca(OH)
2
(dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên
men là 75% thì giá trị của m là
A. 58. B. 48. C. 30. D. 60.
Câu 64: Thí nghiệmo sau đây không xảy ra phản ứng ?
A. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO
3
. B. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
.
C. Cho kim loại Ago dung dịch HCl. D. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO
4
.
Câu 65: Chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hai chất Y Z. Cho Z tác dụng với
dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được chất hữu T. Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được
Y. Chất X là
A. CH
3
COOCH=CH-CH
3
. B. HCOOCH=CH
2
.
C. CH
3
COOCH=CH
2
. D. HCOOCH
3
.
Câu 66: Chất nào sau đây khi tác dụng với NaOH cho sản phẩm là 1 muối hữu cơ và 2 ancol?
A. CH
3
(COOC
2
H
5
)
2
. B. CH
3
OOC-COOC
2
H
5
.
C. (C
2
H
5
COO)
2
CH
3
. D. CH
3
COO-CH
2
-CH
2
OOCH.
Câu 67: Phát biểuo sau đây sai ?
A. Geranyl axetat có mùi hoa hồng. B. Glyxin, alanin các α–amino axit.
C. Glucozơ là hợp chất tạp chức. D. nilon 6,6 và tơ nitron đềuprotein.
Câu 68:
Cho m gam fructozơ (C
6
H
12
O
6
) tác dng hết với lượng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư,
thu đưc 4,32 gam Ag. Giá tr ca m là:
A.
3,6.
B.
2,4.
C.
1,8.
D.
7,2.
Câu 69: Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl
3
, Cu(NO
3
)
2
, AgNO
3
, MgCl
2
. Số
trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 70: Polime X có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000. Công thức một mắt xích của X là :
A. CH
2
CHCl . B. CH=CCl . C. CCl=CCl . D. CHClCHCl .
Câu 71:
Kết qu thí nghim ca các cht X; Y; Z vi các thuc th đưc ghi bng sau:
Cht
Thuc th
X
Dung dch I
2
Y
Dung dch AgNO
3
trong NH
3
Z
c brom
Các cht X; Y; Z lần lượt là:
A.
tinh bt; etyl fomat; anilin.
B.
anilin; etyl fomat; tinh bt.
C.
etyl fomat; tinh bt; anilin.
D.
tinh bt; anilin; etyl fomat.
Trang 3/3 - Mã đề thi 001
Câu 72: Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng
với HCl dư thu được 15,06 gam muối. Tên gọi của X là
A. alanin. B. valin. C. axit glutamic. D. glixin.
Câu 73: Thuỷ phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m
A. 2,90. B. 4,28. C. 4,10. D. 1,64.
Câu 74: Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M thu được
dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là
A. 720. B. 320. C. 160. D. 329.
Câu 75: Cho hỗn hợp X gồm 2 este công thức phân tử C
4
H
8
O
2
C
3
H
6
O
2
tác dụng với NaOH
thu được 6,14 gam hỗn hợp 2 muối và 3,68 gam ancol B duy nhất tỉ khối so với oxi 1,4375. Số gam
của C
4
H
8
O
2
và C
3
H
6
O
2
trong A lần lượt là :
A. 3,6 gam và 2,74 gam. B. 4,4 gam và 2,22 gam.
C. 3,74 gam và 2,6 gam. D. 6,24 gam và 3,7 gam.
Câu 76: Nhúng một thanh Mg vào dung dịch chứa 0,8 mol Fe(NO
3
)
3
0,05 mol Cu(NO
3
)
2
. Sau
một thời gian, lấy thanh kim loại ra, rửa sạch, cân lại thấy khối lượng tăng 11,6 gam so với thanh kim
loại ban đầu. Khối lượng Mg đã phản ứng
A. 20,88 gam. B. 6,96 gam. C. 25,2 gam. D. 24 gam.
Câu 77: Cho 5,1 gam hỗn hợp bột gồm Mg Al tỉ lệ mol 1:1 vào 150 ml dung dịch hỗn hợp chứa
AgNO
3
1M, Fe(NO
3
)
3
0,8M, Cu(NO
3
)
2
0,6M sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy m gam rắn
xuất hiện. Giá trị của m là:
A. 22,68 B. 24,32 C. 25,26 D. 23,36
Câu 78: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai -amino axit công
thức dạng
2 x y
H NC H COOH
) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác, thủy phân
hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 7,25. B. 8,25. C. 5,06. D. 6,53.
Câu 79: Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat 2 hiđrocacbon
mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O
2
, tạo ra 14,4 gam H
2
O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br
2
thì số
mol Br
2
phản ứng tối đa là
A. 0,30. B. 0,40. C. 0,33. D. 0,26.
Câu 80: Cho 7,3 gam lysin 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y.
Cho Y tác dụng hoàn toàn với đung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 33,250. B. 53,775. C. 61,000. D. 55,600.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Đề kiểm tra kì 1 Hóa 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong thời gian 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 930
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm