Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este - Lipit

Trắc nghiệm lý thuyết Hóa phần Este - Lipit

200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este - Lipit là tài liệu tổng hợp lý thuyết Hóa học hữu cơ về Este và Lipit có đáp án sẽ là tài liệu phù hợp để các em tự kiểm tra và bổ sung kiến thức kịp thời cho mình trước khi bước vào kì thi.

PHẦN I: LÝ THUYẾT

Câu 1: Hợp chất nào sau đây là Este hữu cơ?

A. CH3CH2Cl

B. HCOOC6H5

C. CH3CH2ONO2

D. Tất cả đều đúng

Xem đáp án
Đáp án B

Hợp chất nào sau đây là Este hữu cơ là: HCOOC6H5

Câu 2: Chất nào sau đây không phải là Este?

A. HCOOC6H5

B. HCOOCH3

C. CH3COOH

D. CH3COOCH3

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3: Chất nào sau đây không phải là Este?

A. HCOOCH3

B. C2H5OC2H5

C. CH3COOCH3

D. C3H5(COOCH3)3

Xem đáp án
Đáp án B

Chất không phải là Este là: C2H5OC2H5 (ete)

Câu 4: Este mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2n+2-2a-2bO2b.

B. CnH2n - 2O2.

C. CnH2n + 2 - 2bO2b.

D. CnH2nO2.

Xem đáp án
Đáp án A

Este mạch hở có công thức tổng quát là: CnH2n+2-2a-2bO2b.

Câu 5: Este no, Đơn chức, Mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2nO2 (n ≥ 2)

B. CnH2n-2O2 (n ≥ 2)

C. CnH2n+2O2 ( n ≥ 2)

D. CnH2nO ( n ≥ 2)

Xem đáp án
Đáp án A

Este no, Đơn chức, Mạch hở có công thức tổng quát là: CnH2nO2 (n ≥ 2)

Câu 6: Chất béo động vật hầy hết ở thể rắn là do chứa?

A. chủ yếu gốc axit béo không no

B. glixerol trong phân tử

C. chủ yếu gốc axit béo no.

D. gốc axit béo.

Xem đáp án
Đáp án C

Chất béo động vật hầy hết ở thể rắn là do chứa chủ yếu gốc axit béo no.

Câu 7: Từ dầu thực vật làm thế nào để có được Bơ?

A. Hidro hóa axit béo

B. Đehidro hóa chất béo lỏng

C. Hidro hóa chất béo lỏng

D. Xà phòng hóa chất béo lỏng

Xem đáp án
Đáp án C

Từ dầu thực vật Hidro hóa chất béo lỏng để có được Bơ

Câu 8: Chọn phát biểu đúng?

A. Chất béo là triete của glixerol với axit

B. Chất béo là triete của glixerol với axit vô cơ

C. Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo

D. Chất béo là Trieste của ancol với axit béo

Xem đáp án
Đáp án C

C. Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo

Câu 9: Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng?

A. Tách nước

B. Hidro hóa

C. Đề Hidro hóa

D. Xà phòng hóa.

Xem đáp án
Đáp án B

Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng Hidro hóa

Câu 10: Phản ứng nào sau đây dùng để diều chế xà phòng?

A. Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm

B. Đun Nóng glixerol với các axit béo

C. Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm

D. Cả A, C đều đúng

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 11: Phản ứng tương tác của ancol và axit tạo thành este có tên gọi là gì?

A. Phản ứng trung hòa

B. Phản ứng ngưng tụ

C. Phản ứng este hóa

D. Phản ứng kết hợp

Xem đáp án
Đáp án D

Phản ứng tương tác của ancol và axit tạo thành este có tên gọi là Phản ứng kết hợp

Câu 12: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là?

A. Xà phòng hóa

B. Hiđrát hóa

C. Hiđrát hóa

D. Sự lên men

Xem đáp án
Đáp án A

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là Xà phòng hóa

Câu 13: Metyl propionát là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

A. HCOOC3H7

B. C2H5COOCH3

C. C3H7COOH

D. C2H5COO

Xem đáp án
Đáp án B

Metyl propionát là tên gọi của hợp chất: C2H5COOCH3

Câu 14: Một Este có công thức phân tử là C4H6O2 khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2 là công thức nào?

A. HCOOCH=CHCH3

B. CH3COOCH=CH2

C. HCOOC(CH3)=CH2

D.CH2=CHCOOCH3

Xem đáp án
Đáp án C

Axeton có công thức (CH3)2 –C=O

Este đơn chức + NaOH → 1 muối + 1 xeton

→ Este có dạng: R – COO –C(CH3) = CH – R’

Câu 15: Este đựoc tạo thành từ axit no, Đơn chức và ancol đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây?

A. CnH2n-1COOCmH2m+1

B. CnH2n-1COOCmH2m-1

C. CnH2n+1COOCmH2m-1

D. CnH2n+1COOCmH2m+1

Xem đáp án
Đáp án D

Este đựoc tạo thành từ axit no, Đơn chức và ancol đơn chức có công thức cấu tạo CnH2n+1COOCmH2m+1

Câu 16: Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3 Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?

A. HCOOC2H5

B. CH3COOCH3

C. HCOOC3H7

D. C2H5COOCH3

Xem đáp án
Đáp án A

Este tham gia phản ứng tráng gương thì este đó phải có đầu HCOO-.

Mà este đó có công thức phân tử là C3H6O2

Vậy công thức cấu tạo của este là HCOOC2H5.

Câu 17: Phản ứng Este hóa giữa ancol và etylic và axit axitic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì?

A. Metyl axetat

B. Axyl etylat

C. Etyl axetat

D. Axetyl etylat

Xem đáp án
Đáp án C

Phản ứng este hóa giữa ancol etylic (C2H5OH) và axit axetic (CH3COOH) tạo thành sản phẩm có tên gọi là etyl axetat (CH3COOC2H5)

Phương trình phản ứng:

CH3COOH + C2H5OH \overset{H_{2} SO_{4} đ, t^{\circ } }{\rightleftharpoons} CH3COOC2H5 + H2O

Câu 18: khi thủy phân Este vinyl axetat trong môi trường axit thu được những chất gì?

A. Axit axetic và ancol vinylic

B. Axit axetic và anđehit axetic

C. Axit axetic và ancol etylic

D. Axetic và ancol vinylic

Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình phản ứng minh họa

CH3COOCH=CH2 (vinyl axetat) + H2O → CH3COOH (axit axetic) + CH3CHO (anđehit axetic)

Câu 19: Thủy phân Este C4H6O2 trong môi trường axit thì ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của Este có thể là ở đáp án nào sau đây?

A. CH3COOCH=CH2

B. HCOOCH2CH=CH2

C. HCOOCH=CHCH3

D. CH2=CHCOOCH3

Xem đáp án
Đáp án C

Thủy phân este thu được 2 chất đều tráng gương => Este có dạng HCOOCH=CH-R' (R' là H hoặc gốc hiđrocacbon).

Chất thỏa mãn là HCOOCH=CH-CH3.

Phương trình phản ứng minh họa

HCOOCH=CH-CH3 + H2O→ HCOOH + CH3-CH2-CHO (điều kiện xt, H+)

Câu 20: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat là.

A. Có CTPT C2H4O

B. Là đồng đẳng của axit axetic

C. Là đồng phân của axit axetic

D. Là hợp chất este

Xem đáp án
Đáp án B

Metyl fomat là este no đơn chức,có công thức cấu tạo HCOOCH3, CTPT C2H4O2 → A , D đúng

Axit axetic CH3COOH và metyl fomat HCOOCH3 có cùng công thức phân tử khác nhau công thức cấu tạo nên là đồng đẳng của nhau → C đúng

Câu 21: Một Este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. CTCT của C4H8O2

A. C3H7COOH

B. CH3COOC2H5

C. HCOOC3H7

D. C2H5COOCH3

Xem đáp án
Đáp án B

Este C4H8O2 khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic

→ Este C4H8O2 có công thức cấu tạo: CH3COOC2H5

CH3COOC2H5 + H2O ⇄ CH3COOH + C2H5OH (ancol etylic) (điều kiện, xt, H+)

Câu 22: X là một Este tạo từ axit và ancol no. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được 3 mol CO2 Có bao nhiêu este thoả mãn?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 23: Trong phân tử Este no, Đơn chức, Mạch hở, Oxi chiếm 36,36% về khối lượng. Số CTPT thỏa mãn là?

A. 2.

B. 3

C. 4.

D. 5

Xem đáp án
Đáp án C

+ Este no, đơn chức, mạch hở có CT chung là: CnH2nO2

+ Oxi chiếm 36,36%

Suy ra: M(X) = 32 / 36,36% = 88

Vậy 14n + 32= 88 nên n = 4 (C4H8O2)

Các công thức cấu tạo gồm

HCOOC-C-C

HCOO-C(C)-C

C-COO-C-C

C-C-COO-C

Câu 24: Glixerin đun với hỗn hợp CH3COOH và HCOOH (xúc tác H2SO4 đặc) có thể được tối đa bao nhiêu trieste (este 3 lần este)?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 25: Este X có công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được ba chất hữu cơ Y, Z, T. Biết Y tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Nung nóng Z với hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO, thu được CH4. Phát biều nào sau đây sai?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án A

- Độ bất bão hòa của X: k = (2C + 2 -H)/2 = (2.6 + 2 - 10)/2 = 2

=> Este X là este no, 2 chức

- Y phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam nên Y là ancol 2 chức chứa 2 nhóm OH cạnh nhau

- Z là CH3COONa vì:

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Vậy có thể suy ra công thức cấu tạo thỏa mãn của este X là:

CH3COOCH(CH3)-CH2-OOCH hoặc CH3COOCH2-CH(CH3)-OOCH

=> T là HCOONa, Y là CH3-CH(OH)-CH2(OH)

A, C, D đúng

B sai vì Y có mạch C không phân nhánh

Câu 26: Este X không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH đun nóng được glixerin và natri axetat. Hãy cho biết CTPT của X?

A. C6H8O6

B. C9H12O6

C. C9H14O6

D. C9H16O6

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 27: Có bao nhiêu este mạch hở có công thức phân tử là C5H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường kiềm cho 1 muối và một anđehit?

A. 8

B. 7

C. 6

D. 5

Xem đáp án
Đáp án C

Các este thỏa mãn là:

HCOOC = C – C – C (cis- trans) ;

HCOOC = C(C) – C

CH3COOC = C – C (cis – trans) ;

C2H5COOC = C (6)

Câu 28: Este X không tác dụng với Na. X tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là CH3OH và muối natri ađipat. CTPT của X là

A. C10H18O4

B. C4H6O4

C. C6H10O4

D. C8H14O4

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 29: Thuỷ phân một Este X có công thức phân tử là C4H8O2 ta được axít Y và rượu Z oxi hoá Z bởi O2 có xúc tác lại thu được Y. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOC2H5

B. HCOOC3H7

C. C2H5COOCH3

D. HCOOCH3

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 30: Để phân biệt các Este riêng biệt: vinyl axetat, etyl fomiat, metyl acrylat ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?

A. Dùng dung dịch NaOH loãng, đun nhẹ, dùng dung dịch Br2, dùng dung dịch H2SO4 loãng

B.Dùng dung dịch NaOH, dùng Ag2O/NH3

C. Dùng Ag2O/NH3, dùng dung dịch Br2, dùng dung dịch H2SO4 loãng

D. Tất cả đều đúng.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 31: Trong phản ứng giữa rượu etylic và axít axetic thì cân bằng sẽ chuyển theo chiều thuận tạo Este khi.

A. cho dư Rượu etylic hoặc dư axít axetic

B. dùng H2SO4 đặc để hút nước

C. chưng cất ngay để lấy este ra

D. cả 3 biện pháp A,B,C

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 32: Thuỷ phân Este C4H6O2 trong môi trường axít ta được một hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều có phản ứng tráng gương, công thức cấu tạo của este đó là

A. CH3COO-CH=CH2

B. HCOO-CH2-CH=CH2

C. CH3-CH=CH-OCOH

D. CH2= CH-COOCH3

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 33: Thực hiện phản ứng Este hoá giữa axit ađipic {HOOC-(CH2)4-COOH} với ancol đơn chức X thu được Este Y1 và Y2 trong đó Y1 có công thức phân tử là C8H14O4. Hãy lựa chọn công thức đúng của X.

A. CH3OH

B. C2H5OH

C.C3H5OH

D. cả A, B

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 34: Đun nóng glixerin với axit hữu cơ đơn chức X thu được hỗn hợp các Este trong đó có một Este có công thức phân tử là C6H8O6. Lựa chọn công thức đúng của X.

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. CH2=CH-COOH

D. CH3CH2COOH

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 35: Đun nóng Este đơn chức X với NaOH thu được một muối và một Anđehit. Hãy cho biết công thức chung nào thoả mãn?

A. HCOOR

B. R-COO-CH=CH-R’

C. R-COO-C(R)=CH2

D. đáp án khác

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 36: Khi đun nóng chất hữu cơ X thu được etilenglicol (HO-CH2-CH2-OH) và muối natri axetat. Hãy lựa chọn công thức cấu tạo đúng của X.

A. CH3COOCH2-CH2OH

B. (CH3COO)2CH-CH3

C. CH3COOCH2-CH2-OOC-CH3

D. cả A và B

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 37: Cho axit X có công thức là HOOC-CH2-CH(CH3)-COOH tác dụng với rượu etylic (xúc tác H2SO4 đặc) thì thu được bao
nhiêu este ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 38: Cho rượu đa chức A tác dụng với axit B đơn chức thu được este E thuần chức có công thức phân tử là C6H8O6. Vậy công thức
của B là.

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. C2H3COOH

D. không xác định

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 39: Este A1 không tác dụng với Na. Cho A1 tác dụng dung dịch NaOH thu được một rượu duy nhất là CH3OH và muối natriađipat. Công thức phân tử của A1 là.

A. C2H4O2

B. C4H6O4

C. C6H10O4

D. C8H14O4

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 40: Một este đơn chức X có công thức phân tử là C5H10O2 tác dụng với NaOH đun nóng được chất A và chất B . khi cho A tác dụng với H2SO4 người ta thu được chất hữu cơ có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Còn nếu cho B đun nóng với H2SO4 đặc thì thu được hỗn hợp 2 olefin. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOCH(CH3)2

B. HCOOCH(CH3)-CH2CH3

C. HCOOCH2-CH(CH3)2

D. CH3(CH2)3COOH

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 41: Trung hòa a mol axit hữu cơ A cần 2a mol NaOH. Đốt cháy a mol A được 2a mol CO2. CT A là

A. CH3COOH

B. HOOCCOOH.

C. Axit đơn chức no.

D. Axit đơn chức không no.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 42: Cho các phát biểu:

(1) Rượu bậc 1 oxi hóa không hoàn toàn ra Anđehit

(2) Tất cả các axit cacboxylic đều không tham gia Pư tráng bạc

(3) Pư thủy phân este trong môi trường axit là Pư thuận nghịch

(4) Tất cả các ancol no, đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2

Phát biểu đúng là

A. (2) và (4)

B. (3) và

C. (1) và (3)

D. (1) và (2)

Xem đáp án
Đáp án. C

Câu 43: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: HCOONa→ C2H5OH →B → D → (COOH)2.Các chất A, B, D có thể là

A. H2; C4H6; C2H4(OH)2

B. H2; C2H4; C2H4(OH)2

C. CH4; C2H2; (CHO)2.

D. C2H6; C2H4(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 44: Có các nhận định sau

(1) Este là sản phẩm của Pư giữa axit và glixerol

(2) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm - COO -

(3) Este no, đơn chức, mạch hở có CTPT là CnH2nO2, với n ≥ 2

(4) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este

(5) Sản phẩm của Pư giữa axit và ancol là este

Các nhận định đúng là:

A. (1), (2), (3), (4), (5).

B. (1), (3), (4), (5)

C. (1), (2), (3), (4).

D. (2), (3), (4), (5).

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 45: Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Để phân biệt benzen, toluen và stiren (ở điều kiện thường) bằng phương pháp hóa học, chỉ cần dùng thuốc thử là nước brom

B. Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm

C. Pư giữa axit axetic với ancol benzylic(ở điều kiện thích hợp) tạo thành benzyl axetat có mùi thơm của chuối chín

D. Trong Pư este hóa giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ -OH trong nhóm -COOH của axit và H trong nhóm -OH của ancol

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 46: Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau

A. Este là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm chức –COO- liên kết với c¸c gốc R và R’

B Este là hợp chất sinh ra khi thế nhóm –OH trong nhóm COOH của phân tử axit bằng nhóm OR.

C. Este là sản phẩm Pư khi cho rượu tác dụng với axit cacboxylic

D. Este là sản phẩm Pư khi cho rượu tác dụng với axit.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 47: Kết luận nào sau đây sai:

A. Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn axit tương ứng

B. Este thường ít tan trong nước

C. este bị khử bởi LiAlH4 cho ancol bậc 1

D. Tăng tốc độ Pư este cần tăng tốc độ của axit hoặc rượu.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 48: Công thức tổng quát của este no, đơn chức là

A. RCOOR’

B. CxHyOz

C. CnH2nO2

D. CnH2n-2O2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 49: Trong phân tử este no, đơn chức có số liên kết pi là:

A. 0

B. 1 `

C. 2

D. 3

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 50: CTPT của este X mạch hở là C4H6O2. X thuộc loại este:

A. No, đa chức

B. Không no,đơn chức

C. No, đơn chúc

D. Không no, có một nối đôi, đơn chức

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 51: Este được tạo thành từ axit no, đơn chức với ancol no, đơn chức có công thức nào sau đây

A. CnH2n+1COOCmH2m+1

B. CnH2n-1COOCmH2m-1

C. CnH2n-1COOCmH2m +1

D. CnH2n+1COOCmH2m-1

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 52: Trong các chất sau chất nào không phải là este

A. CH3COOC2H5

B. HCOOC3H7

C. CH3COOCH(CH3)2

D. CH3-O–C2H4–O–CH3

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 53: Số đồng phân tối đa của este có CTPT C4H8O2 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 54: Số đồng phân tối đa của este có CTPT C4H6O2 là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 55: Một este đơn chức no mạch hở có 48,65 % C trong phân tử thì số đồng phân este là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 56: C3H6O2 có 2 đồng phân T/d được với NaOH, không T/d được với Na. CTCT của 2 đồng phân đó

A. CH3COOCH3 và HCOOC2H5

B. CH3CH2COOH và HCOOC2H5

C. CH3CH2COOH và CH3COOCH3

D. CH3CH(OH)CHO và CH3COCH2OH

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 57: Các đồng phân ứng với CTPT C8H8O2 (đều là đãn xuất của benzen) T/d với NaOH tạo ra muối và Ancol là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 7

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 58: Một học sinh gọi tên các este như sau :

(1) HCOOC2H5: etyl fomiat

(2) CH3COOCH = CH2: vinyl axetat

(3) CH2 = C (CH3) – COOCH3: metyl metacrylic

(4) C6H5COOCH3: metyl benzoat

(5) CH3COOC6H5: benzyl axetat

Các tên gọi không đúng là :

A. 3, 5

B. 3, 4

C. 2, 3

D. 1, 2, 5

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 59: CTTQ của este no đơn chức CnH2n+1COOCmH2m+1. Giá trị của m, n lần lượt là:

A. n ≥  0, m v 1

B. n ≥ 0, m ≥ 0

C. n ≥ 1, m ≥ 1

D. n ≥ 1, m ≥ 0

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 60: Phát biểu nào sau đây đúng: Pư este hóa là phản ứng của:

A. Axit hữu cơ và ancol

B. Axit vô cơ và ancol

C. Axit no đơn chức và ancol no đơn chức

D. Axit (vô cơ hay hữu cơ) và ancol

Xem đáp án
Đáp án D

Đáp án 200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este - Lipit

Đáp án 200 câu hỏi este lipit

Mời các bạn ấn vào link TẢI VỀ phía dưới để xem toàn bộ đáp án tài liệu miễn phí. 

.......................

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 12 trên VnDoc đều bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa, tổng hợp đầy đủ và đa dạng các dạng bài tập bao gồm phần lí thuyết kèm theo thực hành Giải bài tập Hóa học 12.

Các em có thể tham khảo thêm tài liệu khác như Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 1 - Este và Lipit, Các dạng bài tập trắc nghiệm Este - Lipit,...

Chia sẻ, đánh giá bài viết
58
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hà Oanh Lương Trần
  Hà Oanh Lương Trần

  đáp ắn ở đâu vậy ạ  Thích Phản hồi 02/05/21
  • Đội Trưởng Mỹ
   Đội Trưởng Mỹ

   File nghe ở phần Tải về em nhé

   Thích Phản hồi 04/05/21

Hóa 12 - Giải Hoá 12

Xem thêm