Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 12

Hóa học 12 - Amino axit

Để giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 12, chắc chắn tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Hóa học nhanh và hiệu quả hơn.

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Bài 1 (trang 66 sgk Hóa 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong phân tử amino axit chỉ có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH

B. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím

C. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím

D. Các amino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường

Lời giải:

Đáp án D

Bài 2 (trang 66 sgk Hóa 12 nâng cao): pH của dung dịch 3 chất NH2CH2COOH, CH3CH2COOH, CH3[CH2]3NH2 tăng theo trật tự nào sau đây?

A. CH3[CH2]3NH2 < NH2CH2COOH < CH3CH2COOH

B. CH3CH2COOH < NH2CH2COOH < CH3[CH2]3NH2

C. NH2CH2COOH < CH3CH2COOH < CH3[CH2]3NH2

D. CH3CH2COOH < CH3[CH2]3NH2 < NH2CH2COOH

Lời giải:

Đáp án B

Bài 3 (trang 67 sgk Hóa 12 nâng cao): Amin axit là gì? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các amino axit có công thức phân tử là C4H9NO2

Lời giải:

Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl(-COOH)

Các amino axit có CTPT C4H9NO2

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 12

Bài 4 (trang 67 sgk Hóa 12 nâng cao): Viết các phương trình của phản ứng giữa axit 2-amino propanoic với các chất sau: NaOH, H2SO4, CH3OH có mặt khí HCl bão hòa, HNO2

Lời giải:

Các phương trình hóa học của axit 2-aminopropanoic (alanin)

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 12

Bài 5 (trang 67 sgk Hóa 12 nâng cao): Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng trùng ngưng của amino axit sau:

a. Axit 7-amino heptanoic

b. Axit 2-amino propanoic

Lời giải:

Phương trình trùng ngưng

a. Axit 7-amino heptanoic H2N-(CH2)6-COOH

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 12

b. Axit 2-amino propanoic CH3-CH(NH2)COOH

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 12

Bài 6 (trang 67 sgk Hóa học 12 nâng cao): Viết công thức cấu tạo của các amino axit sau đây:

a. Axit 2-amino-3-phenyl propanoic (phenyl alanin)

b. Axit 2-amino-3-metyl butanoic (valin)

c. Axit 2-amino-4-metyl pentanoic (leuxin)

d. Axit 2-amino-3-metyl pentanoic (iisoleuxin )

Lời giải:

a. Axit 2-amino-3-phenyl propanoic (phenyl alanin)

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 12

b. Axit 2-amino-3-metyl bytanoic (valin)

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 12

c. Axit 2 amino-4-metyl pentanoic (lơxin)

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 12

d. Axit 2-amino-3-metyl pentanoic (iso lơxin)

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 12

Bài 7 (trang 67 sgk Hóa 12 nâng cao): Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 12

Hãy viết công thức cấu tạo của X, Y, Z và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra?

Lời giải:

Các phương trình hóa học biểu diễn theo sơ đồ chuyển hóa:

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 12

Bài 8 (trang 67 sgk Hóa 12 nâng cao): Cho 0,1 mol hợp chất A tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 1,25M, sau đó cô cạn dung dịch thì được 18,75 g muối. Mặt khác, nếu cho 0,1 mol A tác dụng với lượng NaOH vừa đủ, rồi đem cô cạn thì được 17,3 gam muối. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, biết rằng A là một α-amino axit, không làm mất màu dung dịch KMnO4.

Lời giải:

nHCl = 0,08.1,25 = 0,1 mol = nA

A + HCl tỉ lệ 1 : 1 → A có 1 nhóm –NH2

Công thức A có dạng: R(NH2)(COOH)a

(HOOC)a –R-NH2 + HCl → (HOOC)a –R-NH3Cl

H2N-R-(COOH)a + aNaOH → H2N-R-(COONa)a + aH2O

0,1(16 + R + 67a) = 17,3 => R + 67a = 157

=> a = 1; R = 90

A là một α-amino axit và không làm mất màu dung dịch KMnO4, suy ra A có gốc hidrocacbon thơm. Công thức cấu tạo của A là:

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 12

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 12. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Xem thêm