Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 49

Hóa học 12 - Nhận biết một số anion trong dung dịch

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 12 tài liệu Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 49, tài liệu gồm 4 bài tập trang 236 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả môn Hóa học.

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Bài 1 (trang 236 sgk Hóa học 12 nâng cao): Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0.1M của một trong các muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO4. Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào mỗi dung dịch, thì có thể phân biệt tối đa mấy dung dịch?

A. 2 dung dịch.

B. 3 dung dịch.

C. 4 dung dịch.

D. Cả 5 dung dịch.

Lời giải:

Đáp án D.

H2SO4 không phản ứng với KCl và K2SO4

H2SO4 phản ứng với Ba(HCO3)2 tạo kết tủa và có khí bay ra

Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2CO2 ↑ + 2H2O

H2SO4 tạo khí không màu, mùi thối với K2S

H2SO4 + K2S → K2SO4 + H2S ↑ mùi trứng thối

H2SO4 tạo khí không màu, không mùi với K2CO3

H2SO4 + K2CO3 → K2SO4 + H2O + CO2

Dùng dung dịch Ba(HCO3)2 đã nhận được cho vào 2 dung dịch còn lại nhận ra K2SO4 vì có kết tủa, còn KCl thì không

Ba(HCO3)2 + K2SO4 → BaSO4 ↓ + 2KHCO3

Bài 2 (trang 236 sgk Hóa 12 nâng cao): Hãy trình bày phương pháp hóa học để phần biệt 2 anion CO32+ và SO32-.

Lời giải:

Anion SO32- làm mất màu dung dịch brom còn CO32- thì không.

SO32- + Br2 + H2O → SO42- + 2H+ + 2Br-

Bài 3 (trang 236 sgk Hóa 12 nâng cao): Có dung dịch chứa các anion NO3- CO32- Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết các phương trình hóa học

Lời giải:

Lấy một phần dung dịch, nhỏ từ từ HCl vào, dẫn khí thoát ra vào nước vôi trong và qua dung dịch brom thấy nước vôi vẩn đục còn dung dịch brom không đổi màu

=> khí thoát ra là CO2 còn trong dung dịch ban đầu có CO32-.

Lấy một phần dung dịch khác thêm và đỏ một lá đồng mỏng không thấy xảy ra phán ứng. Thêm rất từ từ dung dịch H2SO4 vào một phần khác cho tới khi thoát hết khí CO2 axit hóa dung dịch bàng H2SO4 rồi cho một lá đồng vào thấy có khí không màu bay ra và hóa nâu trong không khí => có NO3-

3Cu + 8H+ +2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

2NO không màu + O2 → 2NO2 màu nâu

Bài 4 (trang 236 sgk Hóa 12 nâng cao): Có dung dịch chứa các anion SO32-, SO42-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch. Viết các phương trình hóa học

Lời giải:

Nhỏ BaCl2 vào dung dịch cho tới khi lượng kết tủa không thay đổi nữa. lọc lấy kết tủa đem hòa tan bằng dung dịch HCl dư thấy:

- Một phần kết tủa có màu trắng không tan trong axit mạnh => là BaSO4

- Một phần kết tủa trắng tan trong axit tạo khí, dẫn khí này qua dung dịch brom thấy dung dịch nhạt màu => khí là SO2 kết tủa là BaSO3 và dung dịch có SO32+

Ba2+ + SO32- → BaSO3

BaSO3 + 2HCl → BaCl2 + SO2 + H2O

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 49. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 141
Sắp xếp theo

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Xem thêm