Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 1

Hóa học 12 - Este

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 1, với câu hỏi bài tập kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Bài 1 (trang 7 sgk Hóa Học 12 nâng cao): Hãy xếp từng công thức vào một trong các loại chất sau

A. Axit cacboxylic 1. R-CO-OR’
B. Anhidrit axit 2. R-COOH
C. Este 3. R-CO-O-OC-R
D. Halogenua axit 4. R-CO-Cl
5. R-CO-R’

Lời giải:

1 – C , 2 – A , 3 – B, 4 – D.

Bài 2 (trang 7 sgk Hóa 12 nâng cao): a. Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử C2H4O2

b. Gọi tên các đồng phân có nhóm C=O

c. Những chất nào có phản ứng tráng bạc, vì sao?

Lời giải:

Công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử C2H4O2

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 1

Trong các đồng phân trên, đồng phân (2) và (3) có phản ứng tráng bạc do phân tử của chúng có nhóm chức andehit – CH = O

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 1

Bài 3 (trang 7 sgk Hóa 12 nâng cao): a. So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm

b. Hoàn thành các phương trình phản ứng

Lời giải:

Phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit Phản ứng thủy phân este trong dung dịch kiềm

- Là phản ứng thuận nghịch

- Sản phẩm tạo ra là axit và ancol

- Là phản ứng một chiều

- Sản phẩm tạo ra là muối và ancol

Nếu NaOH còn dư

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Vậy phương trình hóa học tổng quát:

C6H5OCHOCH3 + 2NaOH → C6H5ONa + CH3COONa + H2O

Bài 4 (trang 7 sgk Hóa 12 nâng cao): Cách nào sau đây có thể dùng để điểu chế etyl axetat?

A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc

B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric đặc

C. Đun hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc trong cốc thủy tinh chịu nhiệt

D. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sufuric đặc

Lời giải:

Đáp án D

Bài 5 (trang 7 sgk Hóa 12 nâng cao): Cho axit salixylic (axit o-hidrobenzoic) phản ứng với metanol có axit sunfuric xúc tác người ta thu được metyl salixylat (C8H8O3) dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau. Cho axit salixylic phản ứng với anhidrit axetic (CH3CH2)2O thu được axit axetyl salixylic (C9H8O4) dùng làm thuốc cảm (aspirin).

a, hãy dùng công thức cấu tạo viết các phương trình phản ứng đã nêu

b, Viết phương trình phản ứng của metyl salixylat và axit axetyl salixylic với dung dịch NaOH

Lời giải:

a. Các phương trình phản ứng đã nêu trong bài

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 1

b. Phản ứng của metyl salixylat và axit axetyl salixylic với dung dịch NaOH

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 1

Bài 6 (trang 8 sgk Hóa 12 nâng cao): Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,22 g hỗn hợp hai este đồng phân A và B cần dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí CO2 và hơi nước với thể tích VH_2O: VCO_2 = 1 : 1. Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên A và B

Lời giải:

Đốt cháy este ta thu được n_{co_2} = nH_2O => A, B là 2 este no, đơn chức có công thức dạng CnH2nO2 hay RCOOR’.

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH (1)

Theo (1) thì neste = nNaOH = 0,03.1 = 0,03 mol

=> Meste = meste : neste = 2,22 : 0,03 = 74 = MCnH2nO2

=> 14n + 32 = 74 => n = 3

CTPT 2 este : C3H6O2

CTCT:

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 1

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.136
Sắp xếp theo

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Xem thêm