Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

200 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 12: Este - Lipit

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 200 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 12: Este - Lipit bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện kỹ năng giải các bài tập Hóa học một cách nhanh nhất. Mời các bạn và thầy cô tham khảo chi tiết tại đây nhé.

200 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 12: Este - Lipit vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 200 câu hỏi trắc nghiệm về Este và lipit. Bài tập có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

200 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 12: Este - Lipit

Câu 1: Este mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2n+2-2a-2bO2b.

B. CnH2n - 2O2.

C. CnH2n + 2-2bO2b.

D. CnH2nO2.

Câu 2: Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là?

A. CnH2nOz.

B. RCOOR’.

C. CnH2n -2O2.

D. Rb(COO)abR’a.

Câu 3: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2nO2 (n≥2).

B. CnH2n - 2O2 (n≥2).

C. CnH2n + 2O2 (n≥2).

D. CnH2nO (n≥2).

Câu 4: Este no, đơn chức, đơn vòng có công thức tổng quát là?

A. CnH2nO2 (n≥2).

B. CnH2n - 2O2 (n≥2).

C. CnH2n + 2O2 (n≥2).

D. CnH2nO (n≥2).

Câu 5: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là?

A. CnH2nO2.

B. CnH2n + 2O2 .

C. CnH2n - 2O2.

D. CnH2n+1O2.

Câu 6: Este tạo bởi axit no đơn chức, mạch hở và ancol no 2 chức, mạch hở có công thức tổng quát là?

A. CnH2n(OH)2-x(OCOCmH2m+1)x.

B. CnH2n-4O4.

C. (CnH2n+1COO)2CmH2m.

D. CnH2nO4.

Câu 7: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, 2 chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là?

A. CnH2n-2O4.

B. CnH2n+2O2.

C. CnH2n-6O4.

D. CnH2n+1O2.

Câu 8: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no 2 chức và axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit benzoic là?

A. CnH2n-18O4.

B. CnH2nO2.

C. CnH2n-6O4.

D. CnH2n-2O2.

Câu 9: C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở?

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 3.

Câu 10: C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este?

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu 11: Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo của nhau có CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với NaOH?

A. 8.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

Câu 12: Ứng với CTPT C4H6O2 có bao nhiêu este mạch hở?

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 6.

Câu 13: Ứng với CTPT C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân mạch hở?

A. 10.

B. 8.

C. 7.

D. 6.

Câu 14: Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau ?

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

Câu 15: Số đồng phân của hợp chất este đơn chức có CTPT C4H8O2 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 16: Có bao nhiêu este thuần chức có CTPT C4H6O4 là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

Câu 17: Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số CTCT thoả mãn CTPT của X là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 18: Phân tích định lượng 1 este A nhận thấy %O = 53,33%. Este A là

A. Este 2 chức.

B. Este không no.

C. HCOOCH3.

D. CH3COOCH3.

Câu 19: Phân tích 1 lượng este người ta thu được kết quả %C = 40 và %H = 6,66. Este này là

A. metyl axetat.

B. metyl acrylat.

C. metyl fomat.

D. etyl propionat.

Câu 20: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của A là

A. CH3COOCH3.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. C2H5COOC2H5.

Câu 21: Hợp chất hữu cơ mạch hở A có CTPT C3H6O2. A có thể là

A. Axit hay este đơn chức no.

B. Ancol 2 chức no có 1 liên kết π.

C. Xeton hay anđehit no 2 chức.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 22: Hợp chất hữu cơ mạch hở A có CTPT C4H8O2. A có thể là

A. Axit hay este đơn chức no.

B. Ancol 2 chức no có 1 liên kết π.

C. Xeton hay anđehit no 2 chức.

D. A và B đúng.

Câu 23: Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây:

(1) CH3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3; (3) HCOOC2H5; (4) CH3COOH; (5) CH3OCOC2H3 ; (6) HOOCCH2CH2OH; (7) CH3OOC-COOC2H5.
Những chất thuộc loại este là

A. (1), (2), (3), (4), (5), (6).

B. (1), (2), (3), (5), (7).

C. (1), (2), (4), (6), (7).

D. (1), (2), (3), (6), (7).

Câu 24: Mệnh đề không đúng là

A. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.

B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.

C. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

D. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.

Câu 25: Hợp chất nào sau đây là este ?

A. CH3CH2Cl.

B. HCOOC6H5.

C. CH3CH2ONO2.

D. Tất cả đều đúng.

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết 200 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 12: Este - Lipit, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
12
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hóa học 12

    Xem thêm