Các dạng bài tập trắc nghiệm Este - Lipit

Các dạng bài tập trắc nghiệm Este - Lipit trình bày các dạng bài tập hóa học có liên quan đến Este - Lipit. Mỗi dạng bài tập đều kèm theo các ví dụ. Đây là tài liệu tham khảo cho các em học sinh học sinh THPT, phục vụ cho học tập, ôn thi giữa kì, ôn thi cuối kì, cũng như ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE-LIPIT

CÁC DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE-LIPIT

I. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, CÔNG THỨC TỔNG QUÁT

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Tên este RCOOR’ gồm: tên gốc hiđrocacbon R’ + tên anion gốc axit (đuôi “at“).

B. Khi thay nguyên tử H ở nhóm –COOH của axit cacboxylic bằng gốc hiđrocacbon thì được este.

C. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là phản ứng 1 chiều và gọi là phản ứng xà phòng hoá.

D. Este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số nguyên tử C vì este có khối lượng phân tử nhỏ hơn.

Câu 2: Trong sơ đồ mối liên hệ giữa hiđrocacbon và dẫn xuất chứa oxi, ankan được đặt ở ô trung tâm vì

A. ankan tương đối trơ về mặt hoá học.

B. ankan có thể tách H2 tạo thành các hiđrocacbon không no và cộng O2 sinh ra dẫn xuất chứa oxi.

C. ngành công nghiệp hoá chất lấy dầu mỏ làm nền tảng. Từ ankan trong dầu mỏ người ta sản xuất ra các hiđrocacbon khác và các loại dẫn xuất của hiđrocacbon.

D. lí do khác.

Câu 3: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức no mạch hở và ancol đơn chức no mạch hở có dạng.

A. CnH2n+2O2 ( n ≥ 2) B. CnH2nO2 (n ≥ 2)

C. CnH2nO2 ( n ≥ 3) D. CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)

Câu 4: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste tối đa được tạo ra là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 5: Khi đun nóng glixerol với hỗn hợp 3 axit béo C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH để thu được chất béo khác nhau. Số CTCT có thể có là bao nhiêu?

A.21 B.18 C.16 D.19

Câu 6:Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là:

A.5 B.2 C.4 D.6

Câu 7: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C5H10O2 là:

A.10 B.9 C.7 D.5

Câu 8. Hãy cho biết có bao nhiêu chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử là C3H6O2?

A. 4 B. 2 C. 3 D. 5

Câu 9: Glixerol C3H5(OH)3 có khả năng tạo ra 3 lần este (trieste). Nếu đun nóng glixerol với hỗn hợp axit R'COOH và R''COOH (có H2SO4 đặc xúc tác) thì thu được tối đa là bao nhiêu este?

A. 2 B. 6 C. 4 D. 8

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5 dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6,21g, sau đó cho qua dd Ca(OH)2 dư thu được 34,5g kết tủa. Các este nói trên thuộc loại:

A. No đơn chức B. Không no đơn chức

C. No đa chức D. Không no đa chức.

Đánh giá bài viết
9 10.825
Sắp xếp theo

Luyện thi đại học khối A

Xem thêm