Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015

Đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa học năm 2015 sẽ là tài liệu ôn thi Đại học, thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2017 tuyệt vời cho các em học sinh lớp 12. Ngày 3/7/2015, các thí sinh bước sang ngày thi thứ 3 trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015. Nhằm giúp thầy cô và các bạn có thể tham khảo, VnDoc.com mời các bạn cùng xem Đề thi - Đáp án chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học do Bộ GD - ĐT công bố dưới đây.

Đáp án - Đề thi THPT Quốc gia năm 2016 - Tất cả các môn

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Toán năm 2016

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học - Số 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 05 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015

Môn: HOÁ HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 357

Họ và tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:................................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Cu2+. B. Ag+. C. Ca2+. D. Zn2+.

Câu 2: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa - khử?

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015

Câu 3: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1. Số hiệu nguyên tử của X là

A. 15. B. 13. C. 27. D. 14.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là

A. 0,05. B. 0,10. C. 0,15. D. 0,25.

Câu 5: Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. H2S. B. Na2SO4. C. SO2. D. H2SO4.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là

A. 2,24. B. 1,12. C. 2,80. D. 0,56.

Câu 7: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

A. điện phân dung dịch. B. điện phân nóng chảy.

C. nhiệt luyện. D. thủy luyện.

Câu 8: Cho 0,5 gam một kim loại hoá trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim loại đó là

A. Ca. B. Ba. C. Sr. D. Mg.

Câu 9: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

A. Al. B. Cu. C. Na. D. Mg.

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24. B. 1,12. C. 4,48. D. 3,36.

Câu 11: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2.

(b) Cho CaO vào H2O.

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH.

(d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 12: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

A. Ba. B. Na. C. Be. D. K.

Câu 13: Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là

A. 2,52 gam. B. 3,36 gam. C. 1,68 gam. D. 1,44 gam.

Câu 14: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

A. MgCl2. B. FeCl3. C. AgNO3. D. CuSO4.

Câu 15: Oxit nào sau đây là oxit axit?

A. MgO. B. CaO. C. CrO3. D. Na2O.

Câu 16: Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit axetic?

A. NaOH. B. Cu. C. Zn. D. CaCO3.

Câu 17: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 4,8. B. 5,2. C. 3,2. D. 3,4.

Câu 18: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. CH3COOH. B. CH3CHO. C. CH3CH3. D. CH3CH2OH.

Câu 19: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

A. Xút. B. Muối ăn. C. Giấm ăn. D. Cồn.

Câu 20: Amino axit X trong phân tử có một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

A. H2N-[CH2]3-COOH. B. H2N-[CH2]2-COOH.

C. H2N-[CH2]4-COOH. D. H2N-CH2-COOH.

Đáp án chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015

Cập nhật đáp án đề thi 8 môn thi THPT Quốc gia năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Sư phạm, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 3 năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đáp án chính thức các mã đề 357, 415, 691, 748, 836, 952

Câu hỏi

Mã đề thi

357

415

691

748

836

952

1

B

D

D

A

A

C

2

C

B

D

C

B

C

3

B

C

D

C

B

B

4

A

D

B

B

C

A

5

C

C

C

B

D

B

6

A

B

D

B

C

D

7

B

D

B

A

C

D

8

A

D

A

B

A

A

9

A

A

B

D

B

C

10

A

C

B

B

B

B

11

C

D

B

D

C

C

12

C

B

C

A

D

B

13

B

D

D

A

D

B

14

A

B

B

A

D

D

15

C

A

A

C

A

A

16

B

B

C

D

B

B

17

D

D

A

A

B

C

18

A

D

A

B

D

B

19

A

A

B

B

D

B

20

B

A

D

C

D

A

21

D

B

B

B

C

C

22

B

B

A

C

A

C

23

C

C

A

B

C

C

24

B

B

A

A

C

D

25

C

D

D

D

D

A

26

D

A

A

A

B

A

27

D

B

B

D

D

A

28

C

C

D

B

C

D

29

D

B

A

D

A

A

30

B

C

D

C

C

A

31

A

D

C

D

D

A

32

A

A

C

D

A

D

33

D

C

D

D

A

D

34

C

A

D

B

C

B

35

D

C

A

A

A

A

36

B

A

C

A

D

C

37

D

B

B

C

A

D

38

B

A

D

B

B

B

39

C

D

B

D

B

D

40

A

A

C

C

B

C

41

D

D

A

C

D

D

42

B

B

D

D

A

B

43

C

A

A

A

A

B

44

B

A

C

A

C

A

45

D

C

C

C

A

C

46

A

C

C

D

B

C

47

C

C

C

B

C

D

48

D

C

B

C

A

C

49

C

A

C

C

B

C

50

D

C

C

D

A

D

Mời các bạn cùng tham khảo các tài liệu ôn thi THPT Quốc gia được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải:

Tài liệu luyện thi đại học môn Toán Tài liệu luyện thi đại học môn Hóa học Tài liệu luyện thi đại học môn Vật lý Tài liệu luyện thi đại học môn Sinh học
Tài liệu luyện thi đại học môn Ngữ văn Tài liệu luyện thi đại học môn Lịch sử Tài liệu luyện thi đại học môn Địa lý Tài liệu luyện thi đại học môn Tiếng Anh
Đánh giá bài viết
45 53.890
Sắp xếp theo

Môn Hóa khối B

Xem thêm