Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Phú Nhuận, TP. HCM

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Phú Nhuận, TP. HCM với 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, đây là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia hữu ích, giúp các bạn nâng cao và củng cố kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 3 năm 2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 4 năm 2015 trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH
THPT PHÚ NHUẬN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2015 – LẦN 1
MÔN: HÓA – KHỐI A, B
Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 134

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K= 39 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Ag=108 ; Ba = 137.

Câu 1: Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư) tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là:

A. Fe, Fe2O3. B. FeO, Fe3O4 C. Fe, FeO D. Fe3O4, Fe2O3.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng

B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.

C. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

D. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

Câu 3: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là

A. 6. B. 9. C. 7. D. 8.

Câu 4: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl3, CuCl2, AlCl3, FeSO4, BaCl2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là :

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng để làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Chất X là :

A. NH3. B. O3. C. SO2 D. CO2.

Câu 6: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thủy phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm alanin và glyxin?

A. 4. B. 5. C. 7. D. 6.

Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được khối lượng kết tủa là:

A. 14,775 g B. 9,85 g C. 29,55 g D. 19,7 g

Câu 8: Từ xenluloz và axit nitric đem điều chế xenluloz trinitrat (chất dễ cháy, dễ nổ mạnh). Thể tích axit nitric 99,67% (d=1,52g/ml) cần để sản xuất 59,4 kg xenluloz trinitrat (hiệu suất 90%) là:

A. 27,72 lít B. 11,2 lít C. 26,52 lít D. 32,52 lít

Câu 9: Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. AgNO3 + HCl → .. . B. NO2 + NaOH → .. .

C. CaO + CO2 → .. . D. NaOH + HCl → .. .

Câu 10: Hổn hợp X gồm Fe và kim loại M có hóa trị không đổi. Chia 7,22g X thành 2 phần bằng nhau .

- Phần I: Tác dụng với dd HCl dư cho ra 2,128 lit H2 (đkc)

- Phần II: Tác dụng với dd HNO3 loãng dư cho ra khí duy nhất là NO có thể tích là 1,792 lit khí (ĐKC). Kim loại M và % m kim loại M trong hh X là:

A. Al & 53,68% B. Cu & 25,87% C. Zn & 48,12 % D. Al & 22,44%

Câu 11: Cho 2 hợp chất hữu cơ X & Y có cùng công thức C3H7NO2. Khi phản ứng với dd NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z, còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z & T lần lượt:

A. C2H5OH & N2 B. CH3OH & CH3NH2

C. CH3OH & NH3 D. CH3NH2 & NH3

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (đun nóng, có xúc tác Ni).

B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

C. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.

D. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.

Câu 13: Hỗn hợp X gồm các kim loại Al; Fe; Ba. Chia X thành 3 phần bằng nhau:

- Phần 1: tác dụng với nước dư thu được 0,04 mol H2.

- Phần 2: tác dụng với dd NaOH dư thu được 0,07 mol H2.

- Phần 3: tác dụng với dd HCl dư thu được 0,1 mol H2.

Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số mol Ba, Al, Fe trong 1 phần của hỗn hợp X lần lượt là:

A. 0,01 ; 0,04 ; 0,03 B. 0,01 ; 0,02 ; 0,03 C. 0,02 ; 0,03 ; 0,04 D. 0,01 ; 0,03 ; 0,03

Câu 14: Cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được dung dịch X và chất rắn Y. Như vậy trong dung dịch X có chứa:

A. HCl, CuCl2 B. HCl, FeCl3, CuCl2 C. HCl, FeCl2, FeCl3 D. HCl, CuCl2, FeCl2.

Câu 15: Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tố X là:

A. Cl B. Al C. Si D. O

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là

A. 15,6 và 55,4. B. 15,6 và 27,7. C. 23,4 và 35,9. D. 23,4 và 56,3.

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dd AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng. Giá trị của m là

A. 28,70. B. 34,10 C. 30,05 D. 29,24

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn x gam hiđrocacbon X thu được 3x gam CO2. Công thức phân tử của X là:

A. C3H6 B. C3H8 C. C4H10 D. C2H6

Câu 19: Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 20: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là

A. 56. B. 70. C. 28. D. 42.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

1

B

11

B

21

B

31

A

41

D

2

A

12

D

22

C

32

A

42

C

3

C

13

A

23

C

33

C

43

B

4

A

14

D

24

D

34

A

44

B

5

C

15

B

25

C

35

A

45

D

6

D

16

B

26

A

36

D

46

D

7

D

17

B

27

D

37

C

47

C

8

A

18

B

28

C

38

B

48

C

9

D

19

D

29

A

39

A

49

B

10

D

20

D

30

B

40

A

50

C

Đánh giá bài viết
1 432
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm