Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 29

Hóa học 12 - Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 29, tài liệu gồm 6 bài tập trang 157 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Bài 1 (trang 157 sgk Hóa 12 nâng cao): Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra:

A. Sự khử ion Na+

B. Sự oxi hóa Na+

C. Sự khử phân tử H2O

D. Sự oxi hóa phân tử H2O

Lời giải:

Đáp án C

Bài 2 (trang 157 sgk Hóa 12 nâng cao): Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương (anot)?

A. Ion Br- bị oxi hóa

B. Ion Br- bị khử

C. Ion K+ bị oxi hóa

D. Ion K+ bị khử

Lời giải:

Đáp án A

Bài 3 (trang 157 sgk Hóa 12 nâng cao): Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước tlu được 1,12 lít khí H2 (đktc)

a) Xác định tên hai kim loại kiềm vá tinh % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng để trung hòa dung dịch kiềm trên và khối lượng muối clorua thu được

Lời giải:

Đặt công thức chung cho 2 kim loại kiềm là M

M + H2O → MOH + 1/2H2

nM = 2n_{H_2} = 2 x (1,12 : 22,4) = 0,1 mol => MM = 3,1 : 0,1 = 31

a) Vậy hai kim loại kiềm liên tiếp là Na(23) và K(39)

Theo sơ đồ đường chéo

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 29

=> %(m)Na = (0,05 x 23):3,1 x100% = 37,1%

=> %(m)K = 100 – 37,1 = 62,9%

b) Phản ứng trung hòa

MOH + HCl → MCl + H2O

nHCl = nMOH = 0,1 mol => VHCl2M = 0,1 : 2 = 0,05 lít = 50 ml

Khối lượng muối: mMCl = 0,1(M + 35,5) = 6,65 gam

Bài 4 (trang 157 sgk Hóa 12 nâng cao): Cho 3,9 gam kim loại k tác dung với 101,8 gam nước, tính nồng độ mol và nồng độ % của chất trong dung dịch thu được. Biết khôi lượng riêng của dung dịch đó là 1,056 g/ml.

Lời giải:

nK = 3,9 : 39 = 0,1 mol

Phản ứng: 2K + 2H2O → 2KOH + H2

n_{H_2} = 0,05.2 = 0,1 gam

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

mdd = 3,9 + 101,8 – 0,1 = 105,6 gam

C%KOH = (0,1.56) : 105,6 . 100 = 5,3%

Vdd = mdd : D = 105,6 : 1,056 = 100ml = 0,1 lít

CMKOH = 0,1 : 0,1 = 1M

Bài 5 (trang 157 sgk Hóa 12 nâng cao): So sánh tính chất hóa học của hai muối NaHCO3 và Na2CO3 Viết các phương trình háa học minh hoạ.

Lời giải:

- Đều là muối của axit yếu, có khả năng nhận proton thể hiện tính bazo:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

HCO3- + H+ → CO2 + H2O

- NaHCO3 là muối axit tác dụng với bazo tạo muối trung hòa

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

Vậy NaHCO3 là muối có tính lưỡng tính

Na2CO3 là muối có tính chất bazo

Bài 6 (trang 157 sgk Hóa học 12 nâng cao): Nung 4,84g hỗn hợp NaHCO3 và KHCO3 đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,56 lít CO2 (đktc). Xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

Lời giải:

Đặt số mol NaHCO3 và KHCO3 là x, y

=> 84x + 100y = 4,84 (1)

2KHCO3 to → FCO3 + CO2 + H2O

2NaHCO3 to → Na2CO3 + CO2 + H2O

n_{CO_2} = (x + y) : 2 = 0,56 : 22,4 => x + y = 0,05 (2) Từ (1, 2) => x = 0,01; y = 0,04

Vậy khối lượng NaHCO3 là 0,01.84 = 0,84 gam

KHCO3 là 0,04.100 = 4,00 gam

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 29. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

    Xem thêm