Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa Chuyên Khoa học tự nhiên lần 3

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
LẦN 3
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm i: 50 phút, không k thời gian phát đề
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; He=4; C=12; N=14; O=16; Na=23; Al=27;
S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137.
Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41:
Phản ứng giữa hai chất nào sau đây th xảy ra trong dung dịch
A. Fe + ZnCl
2
B. Mg + NaCl
C. Fe + Cu(NO
3
)
2
D. Al + MgSO
4
Câu 42: Cho CH
3
CH
2
CHO phản ứng với H
2
(xúc tác Ni, đun nóng) thu được
A. CH
3
CH
2
CH
2
OH.
B. CH
3
CH
2
OH.
C. CHCOOH.
D. CH
3
CH
2
COOH
Câu 43:
Kim loại Al không phản ứng với dung dịch chứa chất nào sau đây
A. HCl đặc nguội.
C. NaOH.
D. CuSO
4
Câu 44:
Phản ứng nào sau đây không xảy ra
A. HCl + Fe(NO
3
)
2
B. CaCO
3
+ H
2
SO
4
.
C. KCl + NaOH.
D. KOH + KHCO
3
Câu 45:
Cho luồng k H
2
(dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe
2
O
3
, MgO nung nóng nhiệt độ
cao. Sau khi phản ng xảy ra hoàn toàn, hỗn hợp rắn còn lại
A. Cu, FeO, MgO.
B. Cu, Fe, Mg.
C. CuO, Fe, MgO.
D. Cu, Fe, MgO
Câu 46: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với
dung dịch điện li thì các hợp kim trong đó Fe bị ăn mòn trước
A. (I), (II) (III). B. (I), (II) (IV). C. (I), (III) (IV). D. (II), (III) và (IV)
Câu 47: Thử nghiệm nào sau đây không tạo ra chất khí
A. Cho NH4Cl vào dung dịch NaOH đun nhẹ. B. Sục HCl (dư) o dung dịch Na2CO3
C. Cho CaC
2
vào H
2
O.
D. Cho CuO vào dung dịch H2SO4 loãng
Câu 48:
Để hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al cần dùng vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,5M.
Giá trị của V
A. 400.
B. 200.
C. 300.
D. 600
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 49:
Thành phần chính của "khí thiên nhiên”
A. Propan
B . Metan.
C. Butan.
D. Etan
Câu 50: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch nước brôm
A. Anilin.
B. Khí sunfurơ.
C. Glucozơ.
D. Saccarozơ
Câu 51: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. nilon-6,6.
B. visco.
C. olon.
D. lapsan
Câu 52: Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng
A. Metylamin.
B. Saccarozơ.
C. Triolein.
D. Polietilen
Câu 53: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng tạo ra hai muối
A. CH
3
OOC-COOCH
3
.
B. CH
3
COOCH
2
CH
2
-OOCH
C. CH
3
OOC-C
6
H
5
.
D. CH
3
COOCH
2
-C
6
H
5
Câu 54:
Chất nào sau đây không thuộc loại este
A. Natri stearat.
B. Vinyl axetat
C. Triolein.
D. Metyl axetat
Câu 55: Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit
A. Sobitol.
B. Etyl axetat
C. Amilozơ.
D. Triolein
Câu 56:
Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh
A. Glyxin.
B. Axit glutamic.
C. Anilin.
D. Đimetylamin
Câu 57:
Cho 3,52 gam chất hữu cơ A (C
4
H
8
O
2
) tác dụng với 0,6 lít dung dịch NaOH 0,1M. Sau
phản ứng cạn dung dịch thu được 4,08 gam chất rắn khan. Công thức của A là
A. C
3
H
7
COOH.
B. HCOOC
3
H
7
.
C. C
2
H
5
COOCH
3
.
D. CH
3
COOC
2
H
5
Câu 58: Cho các nhận t sau:
(a) Đường fructozơ có vị ngọt hơn đường mía.
(b) Xenlulozơ được tạo bởi các gốc β-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết β-1,6-glicozit
(c) điều kiện thường, chất béo lỏng chứa chủ yếu gốc của axit béo không no.
(d) Glucozơ bị oxi hóa bởi ớc brom tạo ra axit gluconic.
(e) Bột ngọt muối đinatri của axit glutamic.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
(f)
Lysin thuốc bổ gan, axit glutamic thuốc hỗ trợ thần kinh.
(g)
Nilon-7 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng axit ω-aminoenantoic.
Số nhận xét đúng
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
C
âu 59: Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết
với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. CTPT của hai ancol
A. C
3
H
5
OH C
4
H
7
OH
B. C
3
H
7
OH C
4
H
9
OH
C. C
2
H
5
OH C
3
H
7
OH.
D. CH
3
OH C
2
H
5
OH
Câu 60: Hòa tan 10,44 gam hỗn hợp gồm saccarozơ glucozơ cùng số mol vào ớc, thu
được dung dịch A. Thêm 100 ml H
2
SO
4
0,1M vào dung dịch A rồi đun nóng đến khi thủy phân
hết saccarozơ, thu được dung dịch B. Cho từ từ dung dịch nước brom vào B tới khi vừa đủ hết
glucozơ, thu được dung dịch C. Thêm NaHCO
3
vào dung dịch C đến phản ứng hoàn toàn
thấy thoát ra V lít khí (đktc). Giá trị của V
A. 0,896 lit.
B. 3,136 lit.
C. 1,344 lit.
D. 2,24 lít
Câu 61:
Oxi hóa hoàn toàn 14,30 gam hỗn hợp bột c kim loại Mg, Al, Zn bằng oxi thu được
22,3 gam hỗn hợp oxit. Cho ợng oxit này tác dụng hết với dung dịch HCl thì lương muối tạo ra
A. 48,90 gamB. 36,60 gam C. 32,050 gam D. 49,80 gam
Câu 62:
Lấy m gam một axit hữu đơn chức X cho tác dụng với NaHCO
3
đư thấy giải phóng
2,2 gam khí. Mặt khác, cho m gam X vào C
2
H
5
OH rồi đun trong H
2
SO
4
đặc (hiệu suất phản
ứng H = 80%) thì thu được 3,52 gam este. Giá trị của m
A. 2,4 gam. B. 2,96 gam. C. 3,0 gam. D. 3,7 gam
Câu 63: Cho m gam hỗn hợp gồm Na
2
CO
3
NaHCO
3
vào nước thu được dung dịch X. Cho từ
từ 250 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X thu được dung dịch Y 2,24 lít khí CO
2
(đktc).
Dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)
2
thu được 49,25 gam kết tủa. Giá trị của m
A. 32,7. B. 33,8. C. 29,6. D. 35,16
Câu 64: Formalin (formon) dung dịch của HCHO trong nước. Cho 1,97 gam formalin tác dụng
với dung dịch AgNO
3
/NH
3
đun nóng, sau phản ứng thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ % của
dung dịch formalin ban đầu

Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa Chuyên Khoa học tự nhiên lần 3 được VnDoc.com tổng hợp. Đề thi được phát triển dựa trên 2 đề minh họa trước đó của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó. Gồm đầy đủ 40 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong bài thi phân môn Khoa học tự nhiên - Môn thi Hóa học. 

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Dưới đây là nội dung Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa Chuyên Khoa học tự nhiên lần 3 gồm đề thi thử, kèm đáp án 40 câu hỏi trắc nghiệm, cùng một phần đáp án được gửi bạn đọc tham khảo. Đề thi được thầy cô VnDoc đánh giá vừa sức với học sinh, có đủ các dạng bài tập thi trong THPT Quốc gia thường gặp. Mời các bạn tham khảo

1. Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa 

Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa có đáp án

2. Hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa 

Câu 41: Phản ứng giữa hai chất nào sau đây có thể xảy ra trong dung dịch

A. Fe + ZnCl2

B. Mg + NaCl

C. Fe + Cu(NO3)2

D. Al + MgSO4

Hướng dẫn giải

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2 

Câu 42: Cho CH3CH2CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được

A. CH3CH2CH2OH.

B. CH3CH2OH.

C. CHCOOH.

D. CH3CH2COOH

Hướng dẫn giải

CH3CH2CHO + H2 → CH3CH2CH2OH (to, Ni)

Câu 43: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch chứa chất nào sau đây

A. HCl đặc nguội.

B. HNO3 đặc, nguội.

C. NaOH.

D. CuSO4.

Hướng dẫn giải

2Al + 6HCl → 3AlCl3 + 3H2

Al + NaOH → NaAlO2 + 3/2H2

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Câu 44: Phản ứng nào sau đây không xảy ra

A. HCl + Fe(NO3)2.

B. CaCO3 + H2SO4.

C. KCl + NaOH.

D. KOH + KHCO3

Hướng dẫn giải

A. 3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

B. CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O

D. OH- + HCO3- →CO2 + H2O

Câu 45: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, hỗn hợp rắn còn lại là

A. Cu, FeO, MgO.

B. Cu, Fe, Mg.

C. CuO, Fe, MgO.

D. Cu, Fe, MgO

Hướng dẫn giải

Các oxit sau Al bị khử bởi H2

Câu 46: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe bị ăn mòn trước là

A. (I), (II) và (III).

B. (I), (II) và (IV).

C. (I), (III) và (IV).

D. (II), (III) và (IV)

Hướng dẫn giải

Kim loại mạnh hơn bị ăn mòn trước

........................................

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án đề thi Hóa 2020 Chuyên Khoa học tự nhiên)

Mời các bạn tham khảo thêm:

Có thể nhận thấy, Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa Chuyên Khoa học tự nhiên lần 3 nhiều câu hỏi hay và khó, và khó hơn so với 2 lần thi thử trước. Hi vọng qua đề thi này, các em có thêm tài liệu ôn tập Hóa 12. Có thể các em cùng tham khảo thêm các môn Vật lý 12, Toán Học 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 641
Sắp xếp theo

Môn Hóa khối B

Xem thêm