Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Quốc học Huế lần 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Trường THPT CHUYÊN
QUỐC HỌC HUẾ
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi gồm 4 trang
THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2020 LẦN 2
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm i: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca
= 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo điều kiện tiêu chuẩn (0
0
C, 1atm). Bỏ qua sự hòa tan của chất khí trong lượng
Câu 1: nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH
A. Mg. B. Cu. C. Fe. D. Al.
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn quặng hematit (sau khi đã loại bỏ các tạp chất trơ) trong dung dịch H2SO4
loãng dư, thu được dung dịch X. Dãy nào sau đây gồm các chất khi tác dụng với X, xảy ra phản ứng oxi
hóa khử?
A. BaCl2, KMnO4, KOH
B. Khí Cl2, KOH, Cu
C. Cu, KI, khí H2S
D. KNO3, KI, KMnO4
Câu 3: Cho 4,68 gam kim loại M vào nước , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,344 lít khí
H2 (đktc). Kim loại M
A. Ba B. Na C. K D. Ca
Câu 4: Cho các chất sau: axit fomic, etyl fomat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, fructozơ,
axetanđehit.
A. 6.
B. 4.
C. 5.
Câu 5: Este X công thức CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X
A. metyl axetat
B. metyl propanoic
C. metyl propionat
D. metyl propionic
Câu 6: Chất nào sau đây đisaccarit
A. Xenlulozơ
B. Glucozơ
C. Saccarozơ
Câu 7: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Ngâm Cu trong dung dịch AgNO3
(b) Ngâm Zn trong dung dịch HCl
(c) Ngâm Al trong dung dịch HCl
(d) Ngâm hợp kim Fe−Cu trong dung dịch HCl
đề: 010
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
(e) Để một vật bằng gang ngoài không khí ẩm
(f) Ngâm Cu o dung dịch Fe2(SO4)3
Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa
A. 3.
B. 1.
C. 2.
Câu 8: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba
A. (CH3)3N
B. C2H5NH2
C. (C2H5)2NH
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ saccarozơ cần 2,52 lít O2
(đktc) thu được 1,8 gam H2O. Giá trị của m
A. 6,20. B. 5,25. C. 3,15. D. 3,60.
Câu 10: SiO2 không tác dụng với chất nào sau đây?
A. Dung dịch HF B. Dung dịch HCl C. Na2CO3 nóng chảy D. NaOH nóng
chảy
Câu 11: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng dư) tạo muối Fe(in). Chất X
A. HNO3 B. HCl C. CuSO4 D. H2SO4
Câu 12: Thủy phân este mạch hở X công thức phân tử C4H6O2, thu được sản phẩm phản ứng tráng
bạc. Số đồng phân cấu tạo phù hợp của X
A. 1. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 13: Cho 4 chất hữu X, Y, Z, T đều công thức phân tử dạng C2H2On (n > 0). Biết rằng:
- X, Y, Z đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3
- Z, T đều tác dụng được với NaOH
- X tác dụng được với nước trong điều kiện thích hợp Giá trị n của X, Y, Z, T lần lượt
A. 0,4,3,2. B. 3,2,0,4. C. 3,4,0,2 D. 0,2,3,4.
Câu 14: Dung dịch KOH tác dụng với dung dịch X tạo kết tủa trắng xanh hóa nâu trong không khí.
Dung dịch X chứa
A. CuCl2 B. FeCl2 C. FeCl3 D. ZnCl2
Câu 15: Chất nào sau đây tạo kết tủa u vàng với dung dịch AgNO3/NH3 ?
A. C2H4 B. C6H6 C. C2H2 D. C2H6
Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40ml dung dịch HCl 2M. Công thức
của oxit là:
A. MgO B. CuO C. Fe2O3 D. Fe3O4
Câu 17: Thực hiện thí nghiệm như nh vẽ bên.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2
A. kết tủa đen
B. kết tủa vàng
C. kết tủa trắng
D. dung dịch Br2 bị nhạt màu
Câu 18: Cho các loại sau: nilon−6, lapsan, visco, xenlulozơ axetat, nitron, nilon−6,6. Số thuộc loại
hóa học
A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 19: Dãy gồm các ion (không kể đến sự điện li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch
A. Al
3+
, NH
4
+
, Br
, OH
B. Mg
2+
, K
+
, SO
4
2−
, PO
4
3
C. Ag
+
, Na
+
, NO3
, Cl
D. H
+
, Fe
3+
, NO3
, SO4
2−
Câu 20: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành u xanh
A. Anilin
B. Alanin
C. Valin
D. Lysin
Câu 21: Tính khử của kim loại được sắp xếp theo thứ tự tăng dần
A. Cu, Ag, Fe, Zn, Al
B. Ag, Cu, Zn, Fe, Al
C. Ag, Cu, Al, Zn, Fe
D. Ag, Cu, Fe, Zn, Al
Câu 22: Chất nào sau đây kim loại kiềm thổ
A. Cu.
B. Al.
C. Na
D. Mg
Câu 23: Chất nào sau đây được dùng làm mềm nước cứng tạm thời
A. Na2CO3
B. HCl
C. MgCl2
D. Ca(NO3)2
Câu 24: Phát biểu o sau đây đúng?
A. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại oxi hóa cation kim loại thành kim loại t do
B. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện
C. Bản chất của ăn mòn kim loại quá trình oxi hóa khử
D. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại tính oxi hóa
Câu 25: Toluen công thức
A. C6H5CH3
B. C6H5CH(CH3)2
C. C6H5CH=CH2
D. C6H5CH2CH3
Câu 26: Kim loại nhiệt độ nóng chảy cao nhất
A. Cr.
B. W.
C. Al.
D. Ag.

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Chuyên Quốc học Huế

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Quốc học Huế lần 2 được VnDoc tổng hợp. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong bài thi phân môn Khoa học tự nhiên môn thi Hóa học, nội dung đề thi đảm bảo bám sát cấu trúc đề thi thử của bộ GD&ĐT đưa ra trước đó.

Hy vọng với Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa của các trường đưa ra sẽ giúp các em ôn luyện đề tốt hơn, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia môn Hóa học.

Để tải đề thi vui lòng kéo xuống ấn link tải về 

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường Chuyên Quốc học Huế

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa

VnDoc.com xin gửi Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Quốc học Huế lần 2 tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi này được đánh giá là nhiều câu hỏi hay và khó đòi hỏi các bạn học sinh nắm chắc kiến thức vận dụng thật tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Quốc học Huế lần 2 tới các bạn, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa Học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Sinh học 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 2.039
Sắp xếp theo

Môn Hóa khối B

Xem thêm