Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Lần 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI
TRƯỜNG THPTCHUYÊN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi gồm 4 trang
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag
= 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41: Trong khói thuốc một chất gây nghiện, độc hại thể gây ung thư không những cho
người hút cả những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Chất gây nghiện nhiều trong thuốc
đó
A. Heroin. B. Ancol etylic. C. Cafein. D. Nicotin.
Câu 42: Natri cacbonat còn gọi sođa được dùng trong công nghiệp thủy tinh, đồ gốm, bột giặt,
nước giải khát…Công thức phân tử của natri cacbonat
A. NaOH. B. Na
2
CO
3
. C. Na
2
SO
4
. D. NaHCO
3
.
Câu 43: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit thu được glucozơ fructozơ.
B. Fructozơ phản ứng hòa tan Cu(OH)
2
tạo phức màu xanh lam.
C. Glucozơ bị oxi hóa bởi H
2
(xúc tác Ni, t
o
) tạo sobitol.
D. Xenlulozơ nguyên liệu sản xuất nhân tạo, chế thuốc súng không khói.
Câu 44: Hòa tan 2,46 gam hỗn hợp A gồm Al Cu trong dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn thấy thu được dung dịch B chứa 2,67 gam muối và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m
A. 1,92. B. 2,19. C. 0,54. D. 4,05.
Câu 45: Chất nào sau đây amin bậc 1?
A. CH
3
-NH-CH
3
. B. (CH
3
)
3
N. C. CH
3
-CH
2
-NH
2
. D. CH
3
NH
3
Cl.
Câu 46: Giấy bạc được sử dụng làm giấy gói kẹo, thuốc lá, bọc thực phẩm giúp giữ m thực phẩm
khi nấu nướng. Thành phần của giấy bạc chứa chủ yếu kim loại nào sau đây?
A. Mg. B. Fe. C. Al. D. Ag.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 47: Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO
3
/NH
3
đun nóng, thu được
64,8 gam Ag. Giá trị của m
A. 48,6. B. 180,0. C. 54,0. D. 36,0.
Câu 48: Chất nào sau đây phản ứng màu biure với Cu(OH)
2
trong môi trường kiềm tạo phức
màu tím?
A. Lòng trắng trứng . B. Glixerol. C. Glucozơ. D. Tinh bột.
Câu 49: Khi phân ch thành phần một cốc nước thấy chứa c ion Ca
2+
, Mg
2+
, SO
4
2+
, HCO
3
-
,
Cl
-
. Nước trong cốc thuộc loại nước nào sau đây?
A. Nước cứng toàn phần. B. Nước cứng tạm thời.
C. Nước cứng vĩnh cửu. D. Nước mềm.
Câu 50: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Poliacrilonitrin. B. Nilon-6,6. C. Poli(vinyl clorua). D. Polietilen.
Câu 51: Al
2
(SO
4
)
3
phản ứng với lượng dung dịch chất nào sau đây thu được kết tủa sau khi phản
ứng kết thúc?
A. HNO
3
. B. NaOH. C. KCl. D. NH
3
.
Câu 52: Xử 16,2 gam hợp kim nhôm bằng dung dịch NaOH đặc, nóng (dư) thấy thoát ra 18,144 lít khí
(đktc), còn các thành phần khác của hợp kim không phản ứng. Thành phần % của Al trong hợp kim
A. 60%. B. 90%. C. 75%. D. 80%.
Câu 53: Fe
3
O
4
thành phần chính của quặng
A. Xiđerit. B. Hematit. C. Manhetit. D. Pirit.
Câu 54: Cho các chất sau: Al
2
O
3
, AlCl
3
, Na
2
CO
3
, KHCO
3
. Số chất thể phản ứng với dung dịch
NaOH
A. 4.
B. 1.
C. 3.
Câu 55: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Amilozơ cấu trúc mạch phân nhánh.
B. Cao su buna nh đàn hồi độ bền tốt hơn cao su thiên nhiên.
C. visco loại tổng hợp.
D. Poli (metylmetacrylat) được dùng làm chất dẻo.
Câu 56: Khí X tan nhiều trong nước tạo dung dịch tính bazơ. X khí nào sau đây?
A. N
2
. B. HCl. C. NH
3
. D. O
2
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 57: Este nào sau đây no, đơn chức, mạch hở?
A. CH
3
COOCH=CH
2
. B. C
2
H
5
COOCH
3
.
C. (COO)
2
C
2
H
4
. D. CH
2
=CHCOOCH
3
.
Câu 58: Chất nào sau đây hiđroxit lưỡng tính?
A. Al(OH)
3
. B. Mg(OH)
2
. C. NaOH. D. Fe(OH)
3
.
Câu 59: Kim loại nào sau đây nhiệt độ nóng chảy cao nhất, được sử dụng làm dây tóc bóng đèn?
A. Hg. B. Cr. C. Li. D. W.
Câu 60: Hòa tan hoàn toàn m gam Mg trong dung dịch HNO
3
loãng dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn thấy thu được 672 ml khí NO (sản phẩm khử duy nhất, điều kiện tiêu chuẩn). Giá trị của m
A. 0,48. B. 1,08. C. 0,72. D. 0,54.
Câu 61: điều kiện thường, chất nào sau đây chất rắn?
A. Glyxin. B. Etylamin. C. Anilin. D. Metylamin.
Câu 62: Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Tính chất hóa học chung của kim loại tính khử.
B. Ion Ag
+
thể oxi hóa Fe
2+
thành Fe
3+
.
C. Cuốn dây đồng vào một đinh sắt rồi để ngoài không khí ẩm thì đinh sắt bị ăn mòn điện hóa.
D. Thổi khí H
2
qua ống chứa Al
2
O
3
nung nóng sẽ thu được kim loại nhôm.
Câu 63: Chất nào sau đây hiđrocacbon thơm?
A. Axetilen . B. Metan. C. Etilen. D. Stiren.
Câu 64: Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân?
A. CaSO
4
. B. Na
2
CO
3
. C. Ca(HCO
3
)
2
. D. KCl.
Câu 65: Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO
3
loãng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung
dịch X, chất rắn không tan Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Chất tan trong dung dịch X
A. Fe(NO
3
)
3
. B. HNO
3
. C. Fe(NO
3
)
3
HNO
3
. D. Fe(NO
3
)
2
.
Câu 66: Cấu hình electron nguyên tử của sắt (Z = 26)
A. [Ar]3d
6
4s
2
. B. [Ar]3d
5
4s
1
. C. [Ar]3d
6
. D. [Ar]3d
5
.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Lần 2 được VnDoc tổng hợp, biên soạn kèm đáp án. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong bài thi phân môn Khoa học tự nhiên môn thi Hóa học, nội dung đề thi đảm bảo bám sát cấu trúc đề thi thử của bộ GD&ĐT đưa ra trước đó.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số đề thi thử năm 2020 môn Hóa học mới nhất của các trường THPT

Hy vọng với đề thi thử THPT của các trường đưa ra sẽ giúp các em ôn luyện đề tốt hơn, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia môn Hóa học.

1. Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Lần 2

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học có đáp án

2. Hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Lần 2

Câu 44: Hòa tan 2,46 gam hỗn hợp A gồm Al và Cu trong dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy thu được dung dịch B chứa 2,67 gam muối và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

A. 1,92.

B. 2,19.

C. 0,54.

D. 4,05.

Hướng dẫn giải

Ta thấy chỉ có Al tan trong HCl dư

=> nAl = nAlCl3 = 0,02 mol

=> m rắn không tan là Cu => mCu = mA - mAl = 1,92 gam

Câu 47: Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 48,6.

B. 180,0.

C. 54,0.

D. 36,0.

Hướng dẫn giải

Glu + AgNO3/NH3 → 2Ag

0,3          ←                  0,6

mGlu = 0,3 . 180 = 54 gam

Câu 52: Xử lý 16,2 gam hợp kim nhôm bằng dung dịch NaOH đặc, nóng (dư) thấy thoát ra 18,144 lít khí (đktc), còn các thành phần khác của hợp kim không phản ứng. Thành phần % của Al trong hợp kim là

A. 60%.

B. 90%.

C. 75%.

D. 80%.

Hướng dẫn giải

Ta có nH2 = 0,81 mol => Toàn bộ H2 do Al sinh ra => nAl =0,81: 3/2 = 0,54 mol

%Al = 0,54.27/16,2 = 90%

Câu 54: Cho các chất sau: Al2O3, AlCl3, Na2CO3, KHCO3. Số chất có thể phản ứng với dung dịch NaOH là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
A{l_2}{O_3} + NaOH \to NaAl{O_2} + {H_2}O\\
AlC{l_3} + NaOH \to Al{(OH)_3} + NaCl\\
KHC{O_3} + NaOH \to {K_2}C{O_3} + N{a_2}C{O_3} + {H_2}O
\end{array}

Câu 64: Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân?

A. CaSO4.

B. Na2CO3.

C. Ca(HCO3)2.

D. KCl.

Hướng dẫn giải

Ca(HCO3)2 dễ bị nhiệt phân tạo ra CaCO3 + H2O + CO2

Câu 68: Một α-amino axit X có dạng H2N-R-COOH (R là gốc hiđrocacbon). Cho 17,8 gam X phản ứng hết với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch chứa 25,1 gam muối. Tên gọi của X là

A. Glyxin.

B. Alanin.

C. Lysin.

D. Valin.

Hướng dẫn giải

H2N-R-COOH + HCl → ClH3N-R-COOH

BTKL: nHCl = (25,1 - 17,8)/35,5 = 0,2 mol => nHCl = nX = 0,2 mol => MX = 17,8/0,2 = 89 => Alanin

Câu 71: Cho các phát biểu sau:

(1) Mỗi phân tử Gly-Ala có hai liên kết peptit.

(2) Ở điều kiện thường, tristearoylglixerol là chất rắn.

(3) Thủy phân tinh bột và xenlulozơ với xúc tác axit đều thu được glucozơ.

(4) Tơ olon bền và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may áo ấm.

(5) Isoamyl axetat được dùng làm hương liệu thực phẩm.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Câu 74: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức X và Y (MX > MY > 60). Đốt cháy hoàn toàn 13,50 gam hỗn hợp E thì thu được 14,56 lít CO2 (đktc) và 8,10 gam H2O. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 13,50 gam E cần vừa đủ 112 gam dung dịch KOH 10% thu được dung dịch Z có chứa một ancol và hai muối. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ hơn trong Z là

A. 12,60 gam.

B. 13,20 gam.

C. 10,20 gam.

D. 8,40 gam.

Hướng dẫn giải

Ta có nCO2 = 0,65 mol, nH2O = 0,45 mol

nE = nO2 = (mE - mC - mH)/32 = 0,15 mol

Nhận thấy nE < nKOH < 2nE => E gồm este của ancol có công thức CxHyO2 (0,1 mol) và este của phenol Cx’Hy’O2 (0,05 mol)

nCO2 = 0,1x + 0,05x’ = 0,65 mol=> 2x + x’ = 13

Với x ≥ 3, x’ ≥ 7 => x = 3 và x’ = 7 là nghiệm duy nhất

Sản phẩm có 1 ancol + 2 muối nên E sẽ gồm

HCOOC2H5 (0,1 mol) và HCOOC6H5 (0,05 mol)

=> nHCOOK = 0,15 mol => mHCOOK = 12,6 gam

Câu 75: Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,5a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy thu được 5 gam kết tủa. Mặt khác, cũng cho lượng Y như trên qua ống chứa 8 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe3O4 (dư, đun nóng), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 7,68.

B. 6,40.

C. 6,72.

D. 7,20.

Hướng dẫn giải

nCaCO3 = 0,05 mol

nC phản ứng =2nX - nY = 0,5a = 0,05 mol => a = 0,1 mol

=> nY = 0,15 mol = 0,05 + n(CO + H2)

=> n(O, H2) = 0,1 mol = n[O] mất đi

mrắn = 8 - 0,1 .16 = 6,4 gam

..........................

Để xem và tải chi tiết đề thi xin vui lòng ấn tải link phía dưới

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Lần 2 là đề thi THPT Quốc gia. Đề thi đưa ra dựa trên phát triển nội dung từ đề thi thử Bộ GD&ĐT đã đưa ra. Đề thi thử lần 2 này, được đánh giá là đề thi thử với nhiều câu hỏi hay và khó. Giúp các bạn ôn luyện đề cũng như đánh giá năng lực của các bạn.

VnDoc đã gửi Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Lần 2 tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi THPT Quốc gia môn Sinh mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 1.705
Sắp xếp theo

Môn Hóa khối B

Xem thêm