Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT TĨNH
Trường THPT CHUYÊN HÀ TĨNH
Đề thi gồm 4 trang
(9/7/2020)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian m bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23;
Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn
= 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41: Kim loại nào sau đây kim loại kiềm thổ?
A. Ba.
B. Al.
C. Na.
D. Cu.
Câu 42: Chất nào sau đây khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng?
A. axit aminoaxetic.
B. metylamin.
C. stiren.
D. axit axetic.
Câu 43: Trong phân tử glucozơ fructozơ đều nhóm chức
A. –CHO.
B. –OH.
C. COOH.
D. –NH
2
.
Câu 44: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng?
A. Fe.
B. Ca.
C. Cu.
D. Al
Câu 45: Cặp chất o sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. Ba(OH)
2
H
3
PO
4
.
C. Cu(NO
3
)
2
và HNO
3
.
Câu 46: Thủy phân một triglixerit X trong dung dịch NaOH, chỉ thu được C
17
H
35
COONa
glixerol. Tên gọi của X
A. tristearin. B. trilinolein. C. tripanmitin. D. triolein.
Câu 47: Khi đốt than đá sinh ra một chất k không màu, nhẹ hơn không khí rất độc. Khí đó
A. NH3. B. CO. C. N2. D. CO2.
Câu 48: Chất nào sau đây tính bazơ mạnh nhất?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. CH
3
NH
2
. B. NH
3
. C. C
6
H
5
NH
2. D. (CH3)2NH2Cl.
Câu 49: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Hợp chất sắt (II) vừa tính oxi hóa, vừa tính khử.
B. Hỗn hợp Fe
3
O
4
Cu (có cùng số mol), tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư.
C. Phần trăm khối lượng của sắt trong thép cacbon nhiều hơn trong gang.
D. Cho Fe(NO
3
)
2
tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO
3
thì dung dịch sau phản ng
chứa ba muối.
Câu 50: Kim loại kiềm phản ứng với chất nào sau đây tạo thành dung dịch kiềm?
A. Cl
2
.
B. H
2
O.
C. Al(OH)
3
.
D. NaHCO
3
.
Câu 51: Chất nào sau đây không tính ỡng tính?
A. Na
2
CO
3
.
B. Al
2
O
3
.
C. Al(OH)
3
.
D. NaHCO
3
.
Câu 52: Este nào sau đây khi thủy phân trong i trường kiềm thu được muối ancol đơn chức?
A. phenyl fomat.
B. isoamyl axetat.
C. vinyl axetat.
D. tripanmitin.
Câu 53: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng tính cứng vĩnh cửu?
A. Fe(OH)
2
.
B. CaCO
3
.
C. BaCl
2
.
D. Na
3
PO
4
.
Câu 54: Phản ứng nào sau đây được dùng để hàn đường ray xe lửa?
A. Fe
2
O
3
+ 2Al 2Fe + Al
2
O
3
.
B. 2Al + 2H
2
O + 2NaOH 2NaAlO
2
+ 3H
2
.
C. 2Al + 3H
2
SO
4
Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
.
D. 2Al + 3FeSO
4
Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Fe
Câu 55: Cho dung dịch Ba(OH)
2
vào dung dịch nào sau đây, thì thu được kết tủa chứa 2 chất?
A. FeSO
4
.
B. FeCl
3
.
C. NH
4
HSO
4
.
D. NaHCO
3
.
Câu 56: Chất phản ứng được với dung dịch H
2
SO
4
tạo kết tủa
A. NaOH. B. NaCl. C. BaCl
2
.
D. Na
2
CO
3
.
Câu 57: Baking soda được ng để tạo độ xốp, giòn, làm đẹp bánh. Baking soda công thức
hóa học
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Na
2
CO
3
. B. NaHCO
3
. C. Na
2
SO
4
.
D. NaOH.
Câu 58: Thạch cao nung công thức
A. CaSO4.2H2O. B. Na2CO3.H2O. C. CaCO3. D. CaSO4.H2O.
Câu 59: Cho 6,72 gam bột Fe vào 140 ml dung dịch AgNO
3
2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn, thu được dung dịch X khối ợng giảm đi m gam so với khối lượng dung dịch trước
phản ứng. Giá trị m
A. 32,16.
B. 19,20.
C. 25,92.
D. 23,52.
Câu 60: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với dung dich H
2
SO
4
loãng (dư). Sau
phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X m gam chất rắn không tan. Giá trị
của m
A. 3,4 gam. B. 6,4 gam. C. 5,6 gam. D. 4,4 gam
Câu 61: a tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch KOH , thu được 3,36 t khí H
2
(đktc).
Giá trị của m
A. 1,35 gam. B. 2,7 gam. C. 5,4 gam.
D. 4,05 gam.
Câu 62: Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Những chất không
bị thủy phân
A. glucozơ tinh bột.
B. saccarozơ xenlulozơ.
C. glucozơ fructozơ.
D. saccarozơ và glucozơ.
Câu 63: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y t hỗn hợp rắn gồm CaC
2
Al
4
C
3

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh được VnDoc tổng hợp, biên soạn kèm đáp án, hướng dẫn lời giải chi tiết. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong bài thi phân môn Khoa học tự nhiên môn thi Hóa học, nội dung đề thi đảm bảo bám sát cấu trúc đề thi thử của bộ GD&ĐT đưa ra trước đó.

Hy vọng với Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa của các trường đưa ra sẽ giúp các em ôn luyện đề tốt hơn, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia đạt kết quả tốt nhất.

Để xem chi tiết đề thi cũng như hướng dẫn giải chi tiết xin vui lòng ấn tải link phía dưới

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường Chuyên Hà Tĩnh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa có đáp ánHướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường Chuyên Hà Tĩnh

Câu 45: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. Ba(OH)2 và H3PO4.

B. (NH4)2HPO4 và KOH.

C. Cu(NO3)2 và HNO3.

D. Al(NO3)3 và NH3.

Hướng dẫn giải

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa

Câu 46: Thủy phân một triglixerit X trong dung dịch NaOH, chỉ thu được C17H35COONa và glixerol. Tên gọi của X là

A. tristearin.

B. trilinolein.

C. tripanmitin.

D. triolein.

Hướng dẫn giải

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → C17H35COONa + C3H5(OH)3

Câu 52: Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm thu được muối và ancol đơn chức?

A. phenyl fomat.

B. isoamyl axetat.

C. vinyl axetat.

D. tripanmitin.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
A:HCOO{C_6}{H_5}\; + \;2NaOH\; \to HCOONa + \;{C_6}{H_5}ONa + \;{H_2}O\\
B:C{H_3}COOC{H_2}C{H_2}CH{(C{H_3})_2}\; \to C{H_3}CO ONa + \;CH{(C{H_3})_2}C{H_2}C{H_2}OH\\
C:C{H_3}COOCH = \;C{H_2}\; + \;NaOH \to C{H_3}COONa + \;C{H_3}CHO\\
D\;:{({C_{15}}{H_{31}}COO)_3}{C_3}{H_5}\; + \;3NaOH\; \to 3{C_{15}}{H_{31}}COONa + \;{C_3}{H_5}{\left( {OH} \right)_3}
\end{array}

Câu 55: Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch nào sau đây, thì thu được kết tủa chứa 2 chất?

A. FeSO4.

B. FeCl3.

C. NH4HSO4.

D. NaHCO3.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
A:Ba{(OH)_2}\; + \;FeS{O_4} \to BaS{O_4} \downarrow  + \;Fe{(OH)_2}\; \downarrow \\
B:2FeC{l_2}\; + 3Ba{(OH)_2} \to 3BaC{l_2} + \;2Fe{(OH)_2} \downarrow \\
C:Ba{(OH)_2}\;\; + \;N{H_4}HS{O_4} \to BaS{O_4} \downarrow  + \;N{H_3} \uparrow  + 2{H_2}O\\
D\;:2NaHC{O_3}\; + \;Ba{(OH)_2}\; \to N{a_2}C{O_3}\; + \;BaC{O_3} \downarrow  + 2{H_2}O
\end{array}

Câu 56: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo kết tủa là

A. NaOH.

B. NaCl.

C. BaCl2.

D. Na2CO3.

Hướng dẫn giải

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa

Câu 59: Cho 6,72 gam bột Fe vào 140 ml dung dịch AgNO3 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X có khối lượng giảm đi m gam so với khối lượng dung dịch trước phản ứng. Giá trị m là

A. 32,16.

B. 19,20.

C. 25,92.

D. 23,52.

Hướng dẫn giải

nFe = 0,12, nAgNO3 = 0,28 mol. Ta thấy 2nFe < nAg+ < 3nFe => nFe tan hết và Ag+ bị khử hết

Khối lượng giảm đi = mAg - mFe = 23,52 gam

Câu 60: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dich H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

A. 3,4 gam.

B. 6,4 gam.

C. 5,6 gam.

D. 4,4 gam

Hướng dẫn giải

Ta thấy chỉ có Fe tan trong H2SO4 loãng

=> nFe = nH2 = 0,1 mol => mCu = 10 - mFe = 4,4 gam

Câu 65: Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90%, thu được sản phẩm chứa 10,80 gam glucozơ. Giá trị của m là

A. 20,52.

B. 18,50.

C. 22,80.

D. 11,40.

Hướng dẫn giải

Saccarozơ + H2O →Glucozơ + Fructozơ

=> nsaccarozơ (pư) = nGlucozơ = 0,06

=> msaccarozơ đã dùng = (0,06 x 342) / 90% = 22,8 gam

Câu 68: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Glu-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được 52,5 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 14,6.

B. 21,9.

C. 21,8.

D. 32,7.

Hướng dẫn giải

nGlu-Ala = nGluK2 = nAlaK = 0,15 mol => mGlu-Ala = 0,15 x 218 = 32,7 gam

Câu 73: Hỗn hợp E gồm ba axit béo X, Y, Z và triglixerit T được tạo bởi 3 axit béo X, Y, Z). Cho 66,04 gam E tác dụng với 150 gam dung dịch KOH 11,2%, đến khi hoàn toàn rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được phần hơi G và m gam chất rắn F. Dẫn toàn bộ G vào bình đựng Na dư, kết thúc phản ứng thu được 85,568 lít khí H2 (đktc). Để phản ứng hết 16,51 gam E cần dùng tối đa với 100ml dung dịch Br2 0,925M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 16,51 gam E cần dùng 32,984 lít O2 (đktc). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 74,8.

B. 80,1.

C. 72,6.

D. 77,5.

Hướng dẫn giải

Quy đổi 16,51 gam E thành HCOOH (a); (HCOO)3C3H5 (b); CH2 (c); H2 ( -0,0925)

mE = 46a + 176b + c - 0,0925 x 2 = 16,51 (1)

nO2 = 0,5a + 5b + 1,5c - 0,0925 x 0,5 = 1,4725 (2)

Khi mE = 66,04 gam (gấp 4 lần 16,51) tác dụng với KOH → KOH (4a); C3H5(OH)3 (4b)

Trong dung dịch KOH: n KOH = 0,3 mol, nH2O = 7,4 mol

=> nH2 = 0,5.(4a + 7, 4) + 1,5.4b = 3,82 (3)

(1)(2)(3) => a = 0, 0375; b = 0, 0075; c = 0,975

=> nH2O = 4a = 0,15; nC3H5(OH)3 = 4b = 0, 03

BTKL: mA + mKOH = m rắn + m C3H5(OH)3 + mH2O => m rắn = 77,38 gam

Câu 74: Đun 0,04 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khí CO2 qua cacbon nung đỏ, thu được 0,075 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2, CO2. Cho Y đi qua 45 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 0,788.

B. 0,8865.

C. 0,591.

D. 0,6895.

Hướng dẫn giải

nC = 0,075 - 0,04 = 0,035 mol

BTE: 4nC = 2nCO2 + 2nH2O => nCO2 + nH2O = 0,07 mol

=> nCO2 (Y) - (nCO2 + nH2O) = 0,005 mol

nBa(OH)2 = 0,045 => nBaCO3 = 0,004 mol => mBaCO3 = 0,788gam

Câu 75: Hỗn hợp X gồm 4 este đều đơn chức. Để phản ứng hết 57,52 gam hỗn hợp X cần dùng tối đa 300 gam dung dịch KOH 12,88% thu được dung dịch Y và a gam hỗn hợp Z gồm ba ancol cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp Z, thu được 28,6 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 65,76.

B. 76,80.

C. 78,96.

D. 67,92.

Hướng dẫn giải

Đốt Z → n CO2 = 0,65; nH2O = 1,1 => nO = nZn = nH2O - nCO2 = 0,45 mol

mZ = mC + mH + mO = 17, 2;n KOH = 0,69 => nZ => X gồm este của ancol (0,45) và este của phenol

(0,12) => nH2O = 0,12

BTKL: mX + mKOH = mZ + mH2O + mmuối => mmuối = 76,8 gam

..................

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi này được đánh giá khá hay phù hợp đánh giá phân loại học lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 3.360
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Xem thêm