Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Cần Thơ

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT CẦN THƠ
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi gồm 4 trang
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTQG NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm i: 50 phút, không k thời gian phát đề
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca
= 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo điều kiện tiêu chuẩn (0
0
C, 1atm). Bỏ qua sự hòa tan của chất khí trong lượng
Câu 41. Polime nào sau đây thuộc loại chất dẻo?
A. Polibutadien.
B. Polietilen.
C. Nilon-6,6.
D. Poliacrilonitrin.
Câu 42. Lên men ợu 27 gam glucozơ với hiệu suất 75%, thu được V lít khí CO
2
. Giá trị của V
A. 5,04.
B. 6,72.
C. 8,96.
D. 2,52.
Câu 43. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH
A. Metanol.
B. Axit axetic.
C. Axit glutamic.
D. Anilin.
Câu 44. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện?
A. NaCl.
B. C
2
H
5
OH.
C. NaOH.
D. HCl.
Câu 45. phòng a este nào sau đây bằng dung dịch NaOH thì thu được CH
2
=CHCOONa
CH
3
CH
2
OH?
B. CH
3
COOCH=CH
2
.
D. CH
2
=CHCOOCH
3
.
Câu 46. Phát biểu nào sau đây sai?
A. nilon-6 thuộc loại polime tổng hợp.
B. Cao su u hóa mạch phân nhánh.
C. Cao su vật liệu polime tính đàn hồi.
D. tằm thuộc loại polime thiên nhiên.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 47. Chất nào sau đây phản ứng tráng bạc?
A. CH3COOCH3. B. CH3COOC6H5. C. HCOOCH3. D. CH3COOH.
Câu 48. Phân tử chất nào sau đây chỉ chứa một nhóm -NH
2
?
A. Metylamin. B. Lys–Ala. C. Lysin.
D. Dimetylamin.
Câu 49. điều kiện thường, chất nào sau đây tồn tại trạng thái rắn?
A. Etyl axetat. B. Triolein. C. Metyl fomat. D. Tripanmitin.
Câu 50. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Nước ép quả nho chín phản ứng màu biure.
B. Hiđro hóa hoàn toàn fructozơ thì thu được sobitol.
C. Glyxin chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.
D. Dung dịch etylamin làm quỳ tím hóa xanh.
Câu 51. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NH
3
, vừa phản ứng với dung dịch Br
2
?
A. MgCl
2
.
B. Cu(NO
3
)
2
.
C. FeCl
3
.
D. FeSO
4
.
Câu 52. Thủy phân chất nào sau đây chỉ thu được glucozơ?
A. Chất béo.
B. Protein.
C. Tinh bột.
D. Saccarozo
Câu 53. Chất nào sau đây không phản ứng cộng hiđro?
A. C
3
H
4
.
B. C
2
H
6
.
C. C
2
H
4
.
D. C
2
H
2
.
Câu 54. Sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn
A. Al.
B. Al(OH)
3
.
C. O
2
.
D. Al
2
O
3
.
Câu 55. Hai kim loại nào sau đây đều kim loại kiềm thổ?
A. Ca, Ba.
B. Na, Ba.
C. Li, K.
D. Mg, Al.
Câu 56.
Dung dịch chất o sau đây phản ứng với kim loại Zn?
A. HCl.
B. MgCl
2
.
C. CaCl
2
.
D. KNO
3
.
Câu 57. Đốt cháy hoàn toàn 1,08 gam Al bằng ợng dư khí O
2
, thu được m gam chất rắn.
Giá trị của m
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. 8,16.
B. 2,04.
C. 4,08.
D. 1,72.
Câu 58. Công thức phân tử của metyl axetat
A. C
2
H
4
O
2
.
B. C
4
H
8
O
2
.
C. C
3
H
6
O
2
.
D. C
5
H
10
O
2
.
Câu 59. Kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Fe.
B. Cu.
C. Na.
D. Ag.
Câu 60. Sắt tây sắt được tráng một lớp mỏng kim loại nào sau đây để bảo vệ bề mặt?
A. Kali.
B. Thiếc.
C. Magie.
D. Natri.
Câu 61. nhiệt độ thường, chất nào sau đây phản ứng với dung dịch Ba(HCO
3
)
2
?
A. HCl.
B. KCl.
C. CaCO
3
.
D. MgCl
2
.
Câu 62. Phương trình hóa học của phản ứng nào sau đây sai?
A. 2FeCl
2
+ Cl
2
2FeCl
3
.
C. 4FeS
2
+ 11O
2
2Fe
2
O
3
+ 8SO
2
C. FeO + H
2
Fe + H
2
O.
D. 2Fe + 3CuCl
2
2FeCl
3
+ 3Cu
Câu 63. Chất tan trong dung dịch nước vôi trong là:
A. NaNO
3
.
B. Ca(HCO
3
)
2
.
C. Ca(OH)
2
.
D. NaOH.
Câu 64. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch H
2
SO
4
loãng?
A. FeCl
2
.
B. Fe(NO
3
)
2
.
C. Fe
3
O
4
.
D. Fe(OH)
3
.
Câu 65. X este no, hai chức, mạch hở, Y axit cacboxylic đơn chức, không no, trong phân tử
chứa một liên kết C=C; Z este ba chức mạch hở được tạo bởi Y glixerol. Thủy phân
hoàn toàn 0,12 mol hỗn hợp E gồm X Z cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0,95M, thu
được dung dịch chứa hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon) và các muối của axit
cacboxylic. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam E thì thu được 0,81 mol CO
2
. Phần trăm
khối lượng của Z có trong E
A. 32,43%. B. 74,61%. C. 33,14%.
D. 44,77%.
Câu 66. Chất X (C
x
H
y
O
4
N
2
) muối amoni của axit cacboxylic hai chức; chất Y (C
m
H
n
O
2
N
2
)
muối amoni của một amino axit. Cho a gam hỗn hợp E gồm X Y (tỉ lệ mol tương ứng 3 :
5) tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn
thì thu được dung dịch Z 4,928 lít hỗn hợp khí T gồm hai chất hữu đồng đẳng kế tiếp

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Cần Thơ được VnDoc tổng hợp, biên soạn kèm đáp án, hướng dẫn giải. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong bài thi phân môn Khoa học tự nhiên môn thi Hóa học, đề thi đưa ra vẫn đảm bảo bám sát cấu trúc đề minh họa của bộ GD&ĐT đưa ra trước đó.

Hy vọng với đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa của các trường đưa ra sẽ giúp các em ôn luyện đề tốt hơn, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia.

1. Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở Cần Thơ

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa

2. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa  Sở Cần Thơ

Câu 42. Lên men rượu 27 gam glucozơ với hiệu suất 75%, thu được V lít khí CO2. Giá trị của V là

A. 5,04.

B. 6,72.

C. 8,96.

D. 2,52.

Hướng dẫn giải

nCO2 = 2nGlucozo = 0,3. H => V = 0,3.22,4.75% = 5,04 lít

Câu 43. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH

A. Metanol.

B. Axit axetic.

C. Axit glutamic.

D. Anilin.

Hướng dẫn giải

Amino axit vừa tác dụng với HCl (nhóm NH2 tác dụng); vừa tác dụng với NaOH (nhóm COOH tác dụng)

Câu 45. Xà phòng hóa este nào sau đây bằng dung dịch NaOH thì thu được CH2=CHCOONa và CH3CH2OH?

A. CH3CH2COOCH2CH3.

B. CH3COOCH=CH2.

C. CH2=CHCOOCH2CH3.

D. CH2=CHCOOCH3.

Hướng dẫn giải

CH2=CHCOOCH2CH3 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3CH2OH

Câu 51. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NH3, vừa phản ứng với dung dịch Br2?

A. MgCl2.

B. Cu(NO3)2.

C. FeCl3.

D. FeSO4.

Hướng dẫn giải

[\begin{array}{l}
FeS{O_4} + 2N{H_3} + 2{H_2}O \to Fe{(OH)_2} \downarrow  + {(N{H_4})_2}S{O_4}\\
2F{e^{2 + }} + B{r_2} \to 2F{e^{3 + }} + 2B{r^ - }
\end{array}

Câu 57. Đốt cháy hoàn toàn 1,08 gam Al bằng lượng dư khí O2, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 8,16.

B. 2,04.

C. 4,08.

D. 1,72.

Hướng dẫn giải

BTNT Al: nAl2O3 = 1/2nAl = 0,02 mol => m rắn = 2,04 gam

Câu 59. Kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Fe.

B. Cu.

C. Na.

D. Ag.

Hướng dẫn giải

Các kim loại kiềm, kiềm thổ và Al được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy

Câu 64. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. FeCl2.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe3O4.

D. Fe(OH)3.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
B:3F{e^{2 + }} + 4{H^ + } + N{O_3}^ -  \to 3F{e^{3 + }} + NO + 2{H_2}O\\
C:F{e_3}{O_4}^{} + 8{H^ + } \to 2F{e^{2 + }} + 4{H_2}O\\
D:Fe{(OH)_3}^{} + 3{H^ + } \to F{e^{3 + }} + 3{H_2}O
\end{array}

Câu 66. Chất X (CxHyO4N2) là muối amoni của axit cacboxylic hai chức; chất Y (CmHnO2N2) là muối amoni của một amino axit. Cho a gam hỗn hợp E gồm X và Y (tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 5) tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Z và 4,928 lít hỗn hợp khí T gồm hai chất hữu cơ là đồng đẳng kế tiếp (có tỉ khối hơi so với với H2 bằng 383/22). Cô cạn Z, thu được 20,34 gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng của X có trong E là

A. 67,21%.

B. 45,36%

C. 54,64%.

D. 32,79%

Hướng dẫn giải

M ↑ = 34,82 => CH5N (0,16); C2H7N (0,06 mol)

Muối gồm A(COONa)2 (3e mol) và NH2-B-COONa (5e mol)

=> n↑ = 2.3e + 5e = 0,22 => e = 0,02 mol

mmuối = 0,06.(A + 134) + 0,1. (B + 83) = 20,34 => 3A + 5B = 200 => A = 0; B = 40 Muối gồm (COONa)2 (0,06); NH2-C3H4-COONa (0,1)

Kết hợp số mol 2 khí nên ta có:

X: CH3NH3OOC -COONH3C2H5 (0,06)

Y: NH2 - C3H4 - COONH3CH3 (0,1) => %mX = 45,36%

Câu 67. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X chứa hai triglixerit bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được 6,44 gam glyxerol và ba muối C15H31COONa, C17H33COONa, C17H35COONa với tỉ lệ mol tương ứng là 10 : 7 : 4. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 89,04 gam X cần vừa đủ a mol O2. Giá trị của a là

A. 6,525.

B. 7,6875.

C. 8,055.

D. 8,37.

Hướng dẫn giải

nC3H5(OH)3 = 0,07 mol => m muối = 0,21 mol

Muối gồm C15H31COONa (0,1); C17H33COONa (0,07); C17H35COONa (0,04)

Quy đổi muối thành HCOONa (0, 21); CH2 (0,1.15 + 0,07.17 + 0,04.17 = 3,37); H2 ( -0,07)

=> X gồm (HCOO)3C3H5 (0,07 mol); CH2 (3,37 mol); H (-0,07 mol) => mX = 59,36 gam

nO2 = 0,07.5 + 3,37.1,5 - 0,07.0,5 = 5,37

Tỉ lệ đốt 59,36 gam X cần 5,37 mol O2

=> Đốt 89,04 gam X cần 8,055 mol O2

Đề thi sẽ được cập nhật hướng dẫn giải sớm nhất, các bạn vui lòng theo dõi bài viết

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Cần Thơ đưa ra dựa trên phát triển nội dung từ đề thi minh họa Bộ GD&ĐT đã đưa ra. Với đề thi này được đánh giá khá vừa sức với các bạn học sinh với thời gian làm bài 50 phút. 

VnDoc đã gửi Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Cần Thơ tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Sinh học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 3.281
Sắp xếp theo

Môn Hóa khối B

Xem thêm